Δόλια εξαπάτηση

88.-(1) Πρόσωπο το οποίο εξαπατεί με δόλιο τρόπο άλλο πρόσωπο με παράνομη πράξη ή παράλειψη που σχετίζεται με στοίχημα είναι ένοχο κακουργήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), δεν αποτελεί υπεράσπιση το γεγονός ότι το άλλο πρόσωπο κερδίζει ή αυξάνονται οι πιθανότητές του να κερδίσει από το στοίχημα.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), δόλια εξαπάτηση σε στοίχημα περιλαμβάνει εξαπάτηση, παραπλάνηση, παρέμβαση ή υποκίνηση σε σχέση με τη διαδικασία με την οποία διεξάγεται το στοίχημα, ή με αγώνα, ιπποδρομία ή άλλο γεγονός το οποίο σχετίζεται με στοίχημα ή απόπειρα τέτοιας εξαπάτησης, παραπλάνησης, παρέμβασης ή υποκίνησης.