Απαγόρευση συγκεκριμένων μορφών διαφήμισης

89.-(1) Πρόσωπο το οποίο διαφημίζει στοίχημα, κατά τρόπο που να -

(α) Υπονοεί ότι τούτο προάγει ή σχετίζεται με κοινωνική αποδοχή, προσωπική ή οικονομική επιτυχία ή επίλυση οποιωνδήποτε προσωπικών, οικονομικών ή κοινωνικών προβλημάτων· ή

(β) περιλαμβάνει την υποστήριξη γνωστών προσωπικοτήτων με τρόπο που να υπονοεί ότι τούτο συσχετίζεται με την επιτυχία τους· ή

(γ) δύναται να επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανήλικα πρόσωπα να συμμετάσχουν σε αυτό· ή

(δ) προάγει τη διεξαγωγή του χρησιμοποιώντας υπηρεσίες που παρέχονται από πρόσωπο που δεν είναι αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος· ή

(ε) υπερβαίνει τα όρια της τιμιότητας και ευπρέπειας,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις (€30.000) τριάντα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο διαφημίζει την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με οποιαδήποτε απαγόρευση, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 83, 84, 85, 86 και 87, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.