Αδίκημα σε σχέση με την παροχή πληροφοριών στην Αρχή

90. Πρόσωπο το οποίο, με πρόθεση, παρέχει στην Αρχή ελλιπή, ανακριβή, παραπλανητική ή ψευδή πληροφορία είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.