Ίδρυση Τράπεζας Παρόχου

26. Εντός καθορισμένου από την Αρχή χρονικού διαστήματος, κάθε πάροχος δημιουργεί Τράπεζα Παρόχου.