Βασικές λειτουργίες της Τράπεζας Παρόχου

27.-(1) Στην Τράπεζα Παρόχου εκτελούνται οι ακόλουθες βασικές λειτουργίες:

(α) Η καταχώριση, η τήρηση και η ηλεκτρονική αποθήκευση του βασικού συνόλου των δεδομένων υγείας του πολίτη∙

(β) η καταχώριση, η τήρηση και η ηλεκτρονική αποθήκευση-

(i) του εκτεταμένου συνόλου δεδομένων υγείας του πολίτη

(ii) τυχόν άλλων δεδομένων υγείας πέραν αυτών που καταχωρίζονται στο βασικό και στο εκτεταμένο σύνολο δεδομένων υγείας, προαιρετικά για κάθε πολίτη:

Νοείται ότι για τα δεδομένα υγείας που τηρούνται στην Τράπεζα Παρόχου, ο πάροχος διασφαλίζει την τήρηση κατ’ αναλογία, των μέτρων ασφαλείας που τηρούνται από την Τράπεζα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 33 του παρόντος Νόμου∙

(γ) η επεξεργασία των δεδομένων υγείας∙

(δ) η τήρηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων υγείας που βρίσκονται στη δική του Τράπεζα Παρόχου:

Νοείται ότι η οποιαδήποτε ανάκτηση δεδομένων από αντίγραφα ασφαλείας καταγράφεται ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της φύσης και η εμβέλεια οποιασδήποτε απώλειας δεδομένων συνεπεία οποιασδήποτε διακοπής λειτουργίας του συστήματος και λογισμικού της Τράπεζας Παρόχου∙

(ε) η διάθεση προς τον πολίτη και τον νενομισμένο αντιπρόσωπό του των δεδομένων υγείας που τον αφορούν∙

(στ) η διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα ηλεκτρονικής υγείας για σκοπούς άλλη-λοενημέρωσης για εξυπηρέτηση της καλύτερης παροχής υπηρεσίας υγείας προς τον πολίτη.

(2) Το περιεχόμενο του εκτεταμένου συνόλου δεδομένων υγείας που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού κατόπιν εισήγησης της Αρχής.

(3) Ο πάροχος και οι εξουσιοδοτημένοι από αυτόν εργοδοτούμενοί του τηρούν πλήρως εμπιστευτικά τα δεδομένα υγείας που περιλαμβάνονται στην Τράπεζα Παρόχου που διατηρούν ως αποτέλεσμα της απασχόλησής τους, χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων νόμιμων υποχρεώσεων τήρησης εμπιστευτικότητας.

(4) Οι λειτουργίες που αναφέρονται στον παρόν άρθρο αποτελούν το ελάχιστο σύνολο λειτουργιών που εκτελούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της Τράπεζας Παρόχου.