Έκδοση Κανονισμών

37.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Αρχής, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οι οποίοι υποβάλλονται μέσω του Υπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αν εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή τους η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφασή της δεν τους τροποποιήσει ή τους ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει, αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Σε περίπτωση τροποποίησης των δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων κανονισμών εν όλω ή εν μέρει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους.

(4) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι αναφερόμενοι σε αυτό Κανονισμοί καθορίζουν τα πιο κάτω θέματα:

(α) Τη δομή, τα τμήματα και τη λειτουργία της Αρχής.

(β) τη δημιουργία Ταμείου της Αρχής.

(γ) οποιοδήποτε θέμα για το οποίο ο παρών Νόμος προβλέπει την έκδοση Κανονισμών.