Μεταβατικές διατάξεις

38.-(1) Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης ενημερώνουν τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας των πολιτών με πληροφορίες που τηρούσαν γι’ αυτούς τα τελευταία τρία (3) χρόνια όπου εμφαίνεται η πορεία του ιστορικού των θεραπειών του ασθενούς, μέσα σε χρονική περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από ημερομηνία που καθορίζεται από την Αρχή.

(2) Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την ίδρυση και λειτουργία της Τράπεζας από την Αρχή, το οποίο λήγει με γνωστοποίηση της Αρχής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η Αρχή συνεργάζεται με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), ώστε τα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούν να συνεργάζονται διαλειτουργικά και να αξιοποιούνται.