Έναρξη της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Νόμου

39. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η οποία δυνατό να καθορίζει διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης ισχύος για διαφορετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου.