Δικαιώματα κατόχων Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας

24.-(1) Οι κάτοχοι Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Πρόσβασης και λήψης ηλεκτρονικών πληροφοριών αναφορικά με τα δεδομένα υγείας τους από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας τους ή έπειτα από επιστολή τους στον Επίτροπο Εποπτείας Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας∙

(β) ενημέρωσης από τους παρόχους για τα δεδομένα υγείας που περιλαμβάνονται στο εκτεταμένο σύνολο δεδομένων υγείας που τηρείται στην Τράπεζα Παρόχου∙

(γ) καθορισμού των επιπέδων εξουσιοδότησης για τους παρόχους, διευκρινίζοντας το πρόσωπο στο οποίο θα παρέχεται μερική ή καθολική εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας από το ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργίας της Τράπεζας με επιστολή τους στην Αρχή σύμφωνα με τις αποφάσεις που εκδίδει η Αρχή για την ενεργοποίηση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων του πολίτη∙

(δ) κλείδωμα ορισμένων δεδομένων υγείας τα οποία καθίστανται μη προσβάσιμα στον πάροχο υπηρεσιών υγείας∙

(ε) καταχώρισης οικειοθελώς στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας δεδομένων υγείας που δεν περιλαμβάνονται στο βασικό σύνολο δεδομένων υγείας∙

(στ) διόρθωσης και διαγραφής υφιστάμενων πληροφοριών μη ιατρικού περιεχομένου τις οποίες δεν έχουν καταχωρίσει οι ίδιοι:

Νοείται ότι οι κάτοχοι Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

(2)(α) Σε περίπτωση που ο κάτοχος Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας έχει προβεί σε κλείδωμα δεδομένων υγείας στον ηλεκτρονικό φάκελό του αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για το γεγονός ότι ο πάροχος υπηρεσιών υγείας δεν τα έχει υπόψη του κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας.

(β) Σε περίπτωση που ο πάροχος ενημερωθεί για την ύπαρξη και τη φύση των κλειδωμένων δεδομένων υγείας στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, δεν μπορεί να ενημερωθεί για το περιεχόμενό τους χωρίς προηγουμένως να εξουσιοδοτηθεί από τον πολίτη.