Δικαίωμα πρόσβασης στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας

23.-(1) Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα υγείας που βρίσκονται στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας έχει-

(α) Ο πολίτης που είναι κάτοχος του συγκεκριμένου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας∙

(β) ο πάροχος υπηρεσιών υγείας στον οποίο απευθύνεται ο πολίτης και στον οποίο έχει παραχωρήσει την εξουσιοδότησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 25∙

(γ) ο νενομισμένος αντιπρόσωπος του κατόχου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, στον οποίο ο πολίτης έχει παραχωρήσει εξουσιοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 25∙

(δ) το Εθνικό Σημείο Επαφής για την ηλεκτρονική υγεία∙

(ε) δεόντως εξουσιοδοτημένο από την Αρχή πρόσωπο-

(i) για διοικητικές, ασφαλιστικές, δικαστικές ή παρεμφερείς διαδικασίες∙

(ii) για την επαλήθευση της νομιμότητας της πρόσβασης από τους χρήστες.

(2) Τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα υγείας του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας διασφαλίζουν τον εμπιστευτικό και απόρρητο χαρακτήρα των δεδομένων υγείας που τους έχουν ανατεθεί για σκοπούς πρόσβασης και επεξεργασίας και τηρούν το καθήκον της εχεμύθειας κατά την υπηρεσία τους, καθώς και μετά την αποχώρηση από αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

(3) Στα αναφερόμενα στο εδάφιο (2) πρόσωπα παρέχονται συγκεκριμένοι αναγνωριστικοί κωδικοί πρόσβασης διαφορετικοί από αυτούς που παρέχονται στους κατόχους Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας.