Διαδικασία πρόσβασης στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας

22. Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά, η πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας γίνεται μέσω της κυβερνητικής διαδικτυακής διόδου ασφαλείας Αριάδνη ή/και άλλων πιστοποιημένων εφαρμογών.