Διαδικασία απόκτησης Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας

21.-(1) Κάθε πολίτης της Δημοκρατίας και τα ανήλικα τέκνα αυτού εγγράφονται είτε σε Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) είτε ηλεκτρονικά στην κυβερνητική διαδικτυακή δίοδο ασφαλείας Αριάδνη ή και σε άλλες πιστοποιημένες εφαρμογές για να αποκτήσουν Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

(2)(α) Η εγγραφή ανήλικων τέκνων πολίτη γίνεται από τον ίδιο τον ίδιο τον πολίτη.

(β) Με τη γέννηση κάθε τέκνου στη Δημοκρατία δημιουργείται αυτόματα Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας στην Ενιαία Τράπεζα Ηλεκτρονικών Φάκελων Υγείας.

(3) Σε περίπτωση που πολίτης τελεί σε νομική ή φυσική αδυναμία, καθώς και όταν δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, δύναται ο νόμιμος αντιπρόσωπός του να εφαρμόζει γι’ αυτόν την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) διαδικασία για σκοπούς απόκτησης Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας.