Κάτοχοι Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας

20.-(1) Κάτοχος Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας είναι κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ο οποίος-

(α) Είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο κατόχων Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας∙

(β) δεν έχει εξαιρεθεί από την εγγραφή του στο μητρώο κατόχων Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας λόγω δηλωμένης ένστασής του να μετέχει σε αυτό.

(2) Η εξαίρεση πολίτη από το μητρώο κατόχων Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας μπορεί να γίνει οποτεδήποτε στους χώρους ή στα γραφεία υποβολής ένστασης που καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού, κατόπιν εισήγησης της Αρχής.

(3) Η ένσταση πολίτη να έχει Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας είτε ο ίδιος είτε τυχόν ανήλικα τέκνα αυτού, αποστέλλεται με δήλωσή του σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.

(4) Στην περίπτωση που πολίτης επιλέξει για τον ίδιο ή για τα ανήλικα τέκνα του να μην αποκτήσουν Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας ή αιτηθεί ώστε αυτός ή τα τέκνα του διαγραφούν από την Τράπεζα, η Αρχή ενημερώνει γραπτώς τον πολίτη για τις τυχόν συνέπειες που θα έχει σε ό,τι αφορά στη μελλοντική παροχή υπηρεσιών υγείας τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο.

(5) Η Αρχή τηρεί μητρώο των εξαιρεθέντων πολιτών για σκοπούς ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας σε περίπτωση που το Υπουργείο κρίνει ότι πρέπει να γνωρίζει για την προστασία όλων των πολιτών.

(6) Ο τρόπος και οι κανόνες λειτουργίας των χώρων ή γραφείων υποβολής ένστασης καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς της Αρχής.

(7) Η αυθεντικότητα της ταυτότητας και της δήλωσης του πολίτη που δεν επιθυμεί να είναι κάτοχος Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας ελέγχεται από την Αρχή.