Δημιουργία και περιεχόμενο Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας

19.-(1) Σε κάθε σημείο παροχής υπηρεσιών υγείας με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση των τεχνολογιών παρακολούθησης και ή φροντίδας υγείας εκ του σύνεγγυς και εκ του μακρόθεν είναι διαθέσιμος ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας για να καταστεί δυνατή η διάγνωση, η θεραπευτική αντιμετώπιση και η συνέχιση της ασφαλούς φροντίδας υγείας του πολίτη κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης ή χωρίς προγραμματισμό παροχής υπηρεσιών υγείας.

(2) Στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας περιέχονται-

(α) Tο βασικό σύνολο δεδομένων υγείας του πολίτη και

(β) τα δεδομένα υγείας που καταχωρίζει ο ίδιος ο πολίτης ή νενομισμένος αντιπρόσωπός του.

(3) Κάθε πάροχος υποχρεούται να προβαίνει σε καταχώριση δεδομένων υγείας στο βασικό σύνολο δεδομένων υγείας:

Νοείται ότι η πρώτη καταχώριση δεδομένων υγείας στο βασικό σύνολο δεδομένων υγείας γίνεται μόνο από τον προσωπικό ιατρό του κατόχου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

(4) Η καταχώριση δεδομένων υγείας από τον πολίτη στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας είναι προαιρετική.

(5) Το περιεχόμενο του βασικού συνόλου δεδομένων υγείας καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού κατόπιν εισήγησης της Αρχής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμου.

(6) Τα δεδομένα υγείας περιλαμβάνουν τα αρχεία τα οποία καταρτίζονται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από τον πάροχο και περιέχουν-

(α) Λεπτομερή στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την ταυτότητα του ασθενούς και του παρόχου και ιατρική πληροφόρηση αναφορικά με τη θεραπεία που λαμβάνει ο ασθενής, το προηγούμενο ιατρικό ιστορικό του, στο βαθμό που αυτό είναι γνωστό, τη διάγνωση της παρούσας ιατρικής κατάστασής του και της θεραπευτικής αγωγής που του παρέχεται∙

(β) άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη σωματική ή πνευματική υγεία ή κατάσταση του ασθενούς του οποίου η ταυτότητα μπορεί να προσδιοριστεί από αυτές.