Τήρηση μητρώων

18.-(1) Η Αρχή τηρεί-

(α) Μητρώο κατόχων ηλεκτρονικού φακέλου υγείας∙ και

(β) μητρώο παρόχων υπηρεσιών υγείας.

(2) Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο μητρώο κατόχων ηλεκτρονικού φακέλου υγείας καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού, έπειτα από εισήγηση της Αρχής.