Εθνικό Σημείο Επαφής για την ηλεκτρονική υγεία

17.-(1) Η Αρχή, ενεργώντας και ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την ηλεκτρονική υγεία με τα άλλα κράτη μέλη εξασφαλίζει τη συνέχεια της διασυνοριακής περίθαλψης και ασφάλειας των ασθενών σε αυτά μέσω της παροχής διασυνοριακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

(2) Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Σημείου Επαφής για την ηλεκτρονική υγεία είναι οι ακόλουθες:

(α) Η δημιουργία των κατάλληλων συστημάτων ασφάλειας και προστασίας δεδομένων, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις παροχής διασυνοριακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και με όλες τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

(β) η λήψη όλων των εύλογων μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του εμπιστευτικού χαρακτήρα των δεδομένων, της ακεραιότητας, της αυθεντικότητας, της διαθεσιμότητας και της μη αποθάρρυνσης.

(γ) η δημιουργία ενός κατάλληλου συστήματος διαδρομής ελέγχου των δεδομένων υγείας από και προς τα κράτη μέλη, το οποίο επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους επίσημους φορείς να ελέγχουν δεόντως τους καθιερωμένους μηχανισμούς συλλογής, επεξεργασίας, μετάφρασης και μετάδοσης δεδομένων.