Ετήσιος προϋπολογισμός

10.-(1) Η Αρχή, τέσσερις (4) μήνες πριν από την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, οφείλει να καταρτίζει και να υποβάλλει προϋπολογισμό, μέσω του Υπουργού, στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

(2) Όταν ο προϋπολογισμός της Αρχής εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμού) Νόμου.

(3) Μέχρι την ψήφιση του πρώτου προϋπολογισμού της Αρχής περιλαμβάνεται πρόνοια στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας για τις δαπάνες που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.