Κένωση θέσης μέλους της Αρχής

9. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής ασκούν τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις εξουσίες της θέσης τους, ανεξαρτήτως της προσωρινής κένωσης θέσης μέλους της.