Παύση προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής

8. Το Υπουργικό Συμβούλιο παύει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής όταν ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος ή το μέλος-

(α) Κηρυχθεί σε πτώχευση ή έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του, κατά τους ισχύοντες στη Δημοκρατία νόμους,

(β) καταστεί διανοητικά ανίκανος, κατά τους ισχύοντες στη Δημοκρατία νόμους,

(γ) αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, λόγω φυσικής αναπηρίας ή ασθένειας,

(δ) αποκτήσει οικονομικό ή άλλο συμφέρον που δυνατό να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης του και δεν υποβάλει την παραίτησή του,

(ε) καταχραστεί τη θέση του, με αποτέλεσμα τυχόν συνέχιση της θητείας του να αποβεί επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον και δεν υποβάλει την παραίτησή του,

(στ) κατόπιν εισήγησης της Αρχής, απέχει αδικαιολόγητα από την άσκηση των καθηκόντων του ή έπειτα από αδικαιολόγητη απουσία από τις συνεδρίες της Αρχής για τρεις (3) συνεχείς φορές, ή

(ζ) καταδικαστεί για την τέλεση ποινικού αδικήματος, το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας.