Χηρεία θέσης προέδρου, αντιπροέδρου και μελών της Αρχής

7. Η θέση του προέδρου, του αντιπροέδρου ή οποιουδήποτε μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής κενούται, σε περίπτωση-

(α) Θανάτου του,

(β) γραπτής παραίτησής του που υποβάλλεται προς το Υπουργικό Συμβούλιο, ή

(γ) παύσης του από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.