Όροι υπηρεσίας, αντιμισθία του προέδρου και αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής

6.-(1) Οι όροι υπηρεσίας και η αντιμισθία του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Στον αντιπρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής καταβάλλεται αποζημίωση, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε ορίσει.

(3) Η δαπάνη για την καταβολή της αντιμισθίας του προέδρου και της αποζημίωσης του αντιπροέδρου και των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής επιβαρύνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της Αρχής.