Διάρκεια θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής

5. Η θητεία του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής είναι πενταετής και δυνατόν να ανανεώνεται για δεύτερη συνεχόμενη θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.