Βασικά στοιχεία κάθε καταχώρισης στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας

32. Οποιαδήποτε πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας καταγράφεται και η καταγραφή περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης∙

(β) το μοναδικό αριθμό καταγραφής συναλλαγής∙

(γ) το είδος επεξεργασίας των δεδομένων∙

(δ) το μοναδικό ηλεκτρονικό αναγνωριστικό κωδικό του προσώπου που έχει πρόσβαση∙

(ε) το μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης των δεδομένων που έχουν χρησιμοποιηθεί∙

(στ) τα κριτήρια αναζήτησης∙ και

(ζ) οποιαδήποτε μηνύματα σφάλματος για αναζητήσεις που καταλήγουν σε μηνύματα σφάλματος.