Έσοδα από εκμετάλλευση ανώνυμων βάσεων δεδομένων

31. Οποιαδήποτε έσοδα εισπράττονται από τυχόν μετατροπή δεδομένων υγείας που περιλαμβάνονται στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας σε ανώνυμες βάσεις δεδομένων αλλά και από τη διάθεση αυτών των δεδομένων από τις ανώνυμες βάσεις δεδομένων σε τρίτους κατατίθενται στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας και μέρος αυτών παραχωρείται στην Αρχή με σκοπό τη διαχείριση και διάθεσή τους προς όφελος του πολίτη.