Βασικές λειτουργίες της Ενιαίας Τράπεζας Ηλεκτρονικών Φακέλων

30.-(1) Η Αρχή φροντίζει, ώστε να εκτελούνται οι ακόλουθες βασικές λειτουργίες στην Ενιαία Τράπεζα Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας:

(α) Δημιουργία, τήρηση και ηλεκτρονική αποθήκευση του Ηλεκτρονικού Φάκελου Υγείας κάθε πολίτη της Δημοκρατίας∙

(β) επεξεργασία των δεδομένων υγείας που περιλαμβάνονται στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και τυχόν μετατροπή τους σε ανώνυμες βάσεις δεδομένων, ώστε να μπορούν να τύχουν χρήσης από ηλεκτρονικές τράπεζες ανώνυμων βιοϊατρικών πληροφοριών που δύναται να δημιουργηθούν:

Νοείται ότι η εξαγωγή των δεδομένων υγείας από την Ενιαία Τράπεζα Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας γίνεται μόνο με τη συγκατάθεση κάθε πολίτη για συμπερίληψη των προσωπικών του δεδομένων σε ανώνυμες βάσεις δεδομένων.

(γ) ηλεκτρονική επικοινωνία και διάθεση των δεδομένων υγείας στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας∙ και

(δ) εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας με άλλα συστήματα ηλεκτρονικής υγείας.

(2) Οι λειτουργίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) αποτελούν το ελάχιστο σύνολο λειτουργιών που η Τράπεζα δύναται να επιτελεί.

(3) Η τήρηση και η αποθήκευση των δεδομένων του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας από την Τράπεζα Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας γίνεται στο έδαφος της Δημοκρατίας και κρυπτογραφημένο και επικαιροποιημένο αντίγραφο του φακέλου τηρείται σε ασφαλή τοποθεσία τουλάχιστον είκοσι (20) χιλιομέτρων από τα κύρια αποθετήρια στο έδαφος της Δημοκρατίας.

(4) Σε εγκεκριμένο από την Αρχή χώρο εκτός του εδάφους της Δημοκρατίας και εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται τήρηση και αποθήκευση των κρυπτογραφημένων βάσεων δεδομένων.

(5) Στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας καταγράφεται οποιαδήποτε ανάκτηση δεδομένων από αντίγραφα ασφαλείας, ούτως ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της φύσης και η εμβέλεια οποιασδήποτε απώλειας δεδομένων συνεπεία οποιασδήποτε διακοπής λειτουργίας του συστήματος και λογισμικού της Τράπεζας.

(6) Η ανταλλαγή δεδομένων για τις ανάγκες πρόσβασης και ενημέρωσης δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή και αποδεκτά προφίλ ολοκλήρωσης.