Γενικές αρχές που εφαρμόζονται από την Ενιαία Τράπεζα Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας

29.-(1) Η Αρχή φροντίζει, ώστε να εφαρμόζονται οι ακόλουθες γενικές αρχές στην τήρηση της Ενιαίας Τράπεζας Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας:

(α) Η αρχή της ασφάλειας, σύμφωνα με την οποία στο πλαίσιο κάθε αλλαγής ή εισαγωγής ή αναγνωσιμότητας δεδομένων υγείας από τους χρήστες διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα, η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των δεδομένων υγείας.

(β) Η αρχή της διασυνδεσιμότητας, με την οποία διασφαλίζεται η δυνατότητα διανομής και ανταλλαγής δεδομένων σε σημασιολογικό επίπεδο, ώστε να καθίσταται εφικτή τόσο η αναγνωσιμότητα των δεδομένων υγείας από τους χρήστες όσο και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων από άλλα συστήματα.

(γ) Η αρχή της ευρύτητας και περιεκτικότητας, σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης πολλών τύπων δεδομένων υγείας, υποστήριξης εισαγωγής δεδομένων σε δομημένη μορφή, καθώς και σε μορφή ελευθέρου κειμένου.

(δ) Η αρχή της μεταφοράς, σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα υγείας είναι μεταφέρσιμα και συνενώσιμα με τους χρήστες, ανεξάρτητα από το υλισμικό, το λογισμικό και την εθνική γλώσσα που χρησιμοποιεί ο καθένας.

(ε) Η αρχή της εξέλιξης, σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας για μακρά χρονικά διαστήματα, μέσω της συμβατότητας επεξεργασίας του από προηγούμενες και επόμενες εκδόσεις συστημάτων λογισμικού με τρόπο ώστε να διατηρείται διαχρονικά η δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων από την Τράπεζα ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε αναβαθμίσεων ή αλλαγών του λογισμικού της ή του υλισμικού της.

(στ) Η αρχή της διαθεσιμότητας και ανακτησιμότητας, σύμφωνα με την οποία διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία για παροχή δεδομένων υγείας προς το χρήστη.

(2) Οι τεχνικές προδιαγραφές που προσδιορίζουν την εφαρμογή των πιο πάνω γενικών αρχών καθορίζονται και επικαιροποιούνται με οδηγίες που εκδίδει η Αρχή.