Διοικητικές κυρώσεις

34. Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του-

(α) Παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(β) αποκτά πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, χωρίς τη συγκατάθεση του πολίτη,

υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο από την Αρχή.