Εξέταση παραβάσεων

35.-(1) Η Αρχή εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή αυτεπάγγελτα, κατά πόσο πρόσωπο, αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του, έχει διαπράξει παράβαση που αναφέρεται στο άρθρο 34.

(2) Όταν η Αρχή, κατά τη δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) διερεύνηση, διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης που αναφέρεται στο πιο πάνω εδάφιο, έχει εξουσία, ανάλογα με τη φύση, διάρκεια και βαρύτητα της παράβασης, να προβεί σε όλες ή οποιαδήποτε από τις πιο κάτω ενέργειες:

(α) Να διατάξει ή να συστήσει στον παραβάτη όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει την παράβαση και να μην την επαναλάβει στο μέλλον ή, σε περίπτωση που η παράβαση τερματίσθηκε πριν από την έκδοση της απόφασης της Αρχής, να βεβαιώσει με απόφασή της την παράβαση.

(β) να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ανά περίπτωση.

(γ) να επιβάλει σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης διοικητικό πρόστιμο μέχρι διακόσια ευρώ (€200) για κάθε επιπρόσθετη περίπτωση τέτοιας παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής και/ή

(δ) να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ανά Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

(3) Η Αρχή αιτιολογεί δεόντως την απόφασή της σε σχέση με την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2).