Συνεδριάσεις της Αρχής, απαρτία και λήψη αποφάσεων

15.-(1) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής προΐσταται αυτής, συγκαλεί τις συνεδρίες της και υπογράφει τα πρακτικά και κάθε άλλο σημαντικό έγγραφο.

(2) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής και εκπροσωπεί την Αρχή ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών.

(3) Ο πρόεδρος συγκαλεί σε συνεδρία το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής όποτε το κρίνει σκόπιμο, τουλάχιστον όμως μια φορά κάθε μήνα και, σε περίπτωση που ζητηθεί γραπτώς από τρία (3) τουλάχιστον ΅έλη του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής, τα οποία καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα, συγκαλεί συνεδρία το συντομότερο δυνατό.

(4) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται προς όλα τα ΅έλη του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία:

Νοείται ότι σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις η πρόσκληση δύναται να δοθεί στα ΅έλη της Αρχής είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την καθορισθείσα για τη συνεδρία ημερομηνία.

(5) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής και κοινοποιείται μαζί ΅ε την πρόσκληση σε συνεδρία:

Νοείται ότι, αν η Αρχή αποφασίσει αυτό, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις μπορεί να εισαχθεί προς συζήτηση θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, από τον πρόεδρο ή από ΅έλος της Αρχής.

(6) Η Αρχή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται στη συνεδρία ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και τουλάχιστον τρία (3) από τα ΅έλη της.

(7) Οι αποφάσεις της Αρχής λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου αυτής και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

(8) Των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής προεδρεύει ο πρόεδρός του και σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματός του, ο αντιπρόεδρος αυτού.

(9) Το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής δεν δύναται να συνεδριάζει σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας του προέδρου και του αντιπροέδρου αυτού.

(10) Σε κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής τηρούνται πρακτικά των εργασιών, τα οποία υπογράφονται από τον πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας του, από τον αντιπρόεδρο αυτού.