Ετήσια έκθεση και οικονομικές καταστάσεις

14.-(1) Η Αρχή, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους, οφείλει να καταρτίζει και να υποβάλλει στον Υπουργό δημοσιονομική έκθεση στην οποία περιλαμβάνεται ο τελικός απολογισμός του προϋπολογισμού του λήξαντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

(2) Η δημοσιονομική έκθεση και οι οικονομικές καταστάσεις υπογράφονται από τον πρόεδρο της Αρχής και πριν την υποβολή τους στον Υπουργό ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.