Τήρηση λογαριασμών

13.-(1) Η Αρχή τηρεί πλήρεις και επακριβείς λογαριασμούς που ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας ή εγκεκριμένο ιδιωτικό οίκο και υποβάλλονται στον Υπουργό.

(2)(α) Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας δύναται κατά την κρίση του να αναθέτει τον έλεγχο ή να υποδεικνύει την ανάθεση του ελέγχου των λογαριασμών της Αρχής σε ελεγκτές ή σε ελεγκτικά γραφεία που έχουν εξασφαλίσει άδεια και έχουν εγγραφεί στο σχετικό μητρώο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του περί Ελεγκτών Νόμου.

(β) Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνο να διεξάγει κατά την κρίση του επιπρόσθετο λογιστικό ή άλλο οικονομικό έλεγχο.