Γραφείο και προσωπικό της Αρχής

12.-(1) Η Αρχή στεγάζεται σε κατάλληλους χώρους που παραχωρούνται ή μισθώνονται προσωρινά από το Υπουργείο Υγείας μέχρι να αποκτήσει δικό της γραφείο.

(2) Η δομή, τα τμήματα και η λειτουργία της Αρχής καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Η Αρχή έχει δικό της προσωπικό:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η άμεση πρόσληψη προσωπικού και μέχρι την πρόσληψή του, η Αρχή δύναται να χρησιμοποιεί προσωπικό με απόσπαση από τη δημόσια υπηρεσία.

(4) Η Αρχή δύναται να συμβάλλεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπό όρους και προϋποθέσεις που δυνατό να καθορίσει, που κρίνονται αναγκαίοι για την αποτελεσματική εκτέλεση των λειτουργιών της και την πραγμάτωση των καθηκόντων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου.