Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

7.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3 λογίζεται ότι τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015.