Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ηλεκτρονικής Έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας Νόμος του 2019.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντή του Κυβερνητικού Τυπογραφείου∙

«Επίσημη Εφημερίδα» σημαίνει την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας∙

«ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας» σημαίνει την έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας σε ηλεκτρονική μορφή∙

«οικονομικός φορέας» σημαίνει-

(α) οικονομικό φορέα ως ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου∙

(β) οποιοδήποτε υφυπουργείο∙

«Τυπογραφείο» σημαίνει το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας

3.-(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 4, η έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας σε ηλεκτρονική μορφή αποτελεί τη μόνη αυθεντική έκδοση που παράγει έννομα αποτελέσματα αναφορικά με οποιαδήποτε πράξη δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα νόμου ή απόφασης κατ’ επιταγήν του Άρθρου 52 του Συντάγματος ή/και για τη δημοσίευση οποιασδήποτε άλλης πράξης για την οποία η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα συνιστά προϋπόθεση του κύρους της.

(2) Η ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας καθίσταται διαθέσιμη για το κοινό στο διαδικτυακό τόπο του Τυπογραφείου για απεριόριστο χρόνο και η πρόσβαση σε αυτή γίνεται άνευ αντιτίμου:

Νοείται ότι, σε κάθε ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας για σκοπούς διαπίστωσης της αυθεντικότητας κάθε δημοσιευόμενης σε αυτή νομοθετικής και/ή άλλης πράξης, παρέχονται ακριβή στοιχεία αναφορικά με την ημερομηνία έκδοσής της στη συγκεκριμένη μορφή.

(3) Κάθε ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή βάσει αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, δημιουργούμενη από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπο-γραφής, το δε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και οι ανανεώσεις αυτού δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο του Τυπογραφείου προκειμένου να επιτρέπεται στο κοινό να επαληθεύει την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και τον αυθεντικό χαρακτήρα της ηλεκτρονικής έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας.

Έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας σε έντυπη μορφή σε ορισμένες περιπτώσεις

4.-(1) Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας δεν καθίσταται δυνατή λόγω απρόβλεπτου και/ή έκτακτου προβλήματος στο πληροφορικό σύστημα του Τυπογραφείου, ο προσδιορισμός της χρονικής στιγμής του επισυμβάντος προβλήματος γίνεται από το Τυπογραφείο:

Νοείται ότι, για σκοπούς διασφάλισης της συνέχισης έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας σε ηλεκτρονική μορφή, λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα προς αποκατάσταση του συστήματος το ταχύτερο.

(2) Σε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας, αλλά το πληροφορικό σύστημα του Τυπογραφείου δεν λειτουργεί λόγω προβλήματος, μόνο η έντυπη έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας θεωρείται ως η αυθεντική και παράγουσα έννομα αποτελέσματα έκδοση.

(3) Ευθύς ως η λειτουργία του πληροφορικού συστήματος του Τυπογραφείου αποκατασταθεί, εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή η αντίστοιχη της έντυπης έκδοσης Επίσημη Εφημερίδα και εφεξής καθίσταται διαθέσιμη για το κοινό στο διαδικτυακό τόπο του Τυπογραφείου αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση στην ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας ενσωματώνεται σχετική ανακοίνωση.

(4) Ευθύς ως η λειτουργία του πληροφορικού συστήματος του Τυπογραφείου αποκατασταθεί, ο διαδικτυακός τόπος του Τυπογραφείου παρέχει πληροφορίες για όλες τις έντυπες εκδόσεις που θεωρούνται ως οι αυθεντικές και παράγουσες έννομα αποτελέσματα εκδόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).

Αρμοδιότητα του Τυπογραφείου για ζητήματα που αφορούν στην ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας

5. Το Τυπογραφείο έχει αρμοδιότητα για -

(α) Την έκδοση και τη διασφάλιση της αυθεντικότητας της Επίσημης Εφημερίδας σε ηλεκτρονική μορφή∙

(β) την εφαρμογή, διαχείριση και συντήρηση του πληροφορικού συστήματος που παράγει την ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας, καθώς και για την αναβάθμιση του εν λόγω συστήματος, σύμφωνα με τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις, με την τεχνική υποστήριξη του αρμόδιου κυβερνητικού φορέα∙

(γ) την εφαρμογή και επέκταση των τεχνικών μέσων, ώστε να εξασφαλίζεται πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας σε όλους τους χρήστες∙

(δ) τον καθορισμό εσωτερικών κανόνων ασφάλειας και πρόσβασης στο πληροφορικό σύστημα που παράγει την ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας∙

(ε) τη διατήρηση και την αρχειοθέτηση των ηλεκτρονικών φακέλων και την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις.

Αντίγραφα της ηλεκτρονικής έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας σε έντυπη μορφή

6. Το Τυπογραφείο εκτυπώνει, σφραγίζει και φυλάττει δύο (2) αντίγραφα της Επίσημης Εφημερίδας σε ηλεκτρονική μορφή για σκοπούς επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής έκδοσης αυτής.

Τέλος δημοσίευσης

6Α.-(1) Για τη δημοσίευση στα Τμήματα Α και Β του Κύριου Μέρους της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας καταβάλλεται στον Διευθυντή τέλος δημοσίευσης, όπως αυτό καθορίζεται στον Πίνακα:

Νοείται ότι, οι οικονομικοί φορείς εξαιρούνται από την καταβολή τέλους δημοσίευσης.

(2) Το τέλος δημσίευσης καταβάλλεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης.

(3) Σε περίπτωση που το τέλος δημοσίευσης δεν καταβληθεί εντός του προβλεπόμενου στο εδάφιο (2) χρονικού πλαισίου, επιβάλλεται επιπρόσθετα χρηματική επιβάρυνση ίση προς δέκα τοις εκατόν (10%) επί του τέλους δημοσίευσης.

(4) Σε περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό δεν εξοφληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα εδάφια (1) έως (3), ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

7.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3 λογίζεται ότι τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 6Α)

Έκταση του ύψους της δημοσίευσης σε
εκτυπώσιμη ωφέλιμη επιφάνεια σελίδας Α4, το
ύψος της οποίας είναι ίσο με 250mm
Τέλος Δημοσίευσης
(σε ευρώ)
Για έκταση του ύψους της δημοσίευσης μικρότερη ή
ίση των 63mm
€70,00
Για έκταση του ύψους της δημοσίευσης μεγαλύτερη
των 63mm και μικρότερη ή ίση των 84mm
€93,00
Για έκταση του ύψους της δημοσίευσης μεγαλύτερη
των 84mm και μικρότερη ή ίση των 125mm
€140,00
Για έκταση του ύψους της δημοσίευσης μεγαλύτερη
των 125mm και μικρότερη ή ίση των 188mm
€211,00
Για έκταση του ύψους της δημοσίευσης μεγαλύτερη
των 188mm και μικρότερη ή ίση των 250mm
€281,00
Για έκταση του ύψους της δημοσίευσης μεγαλύτερη
των 250mm και μικρότερη ή ίση των 1000mm
(τέσσερις σελίδες)
€1.125,00
Για έκταση του ύψους της δημοσίευσης μεγαλύτερη
των 1000mm (πέραν των τεσσάρων σελίδων)
€1.125,00
πλέον €50,00 για κάθε
πρόσθετο μέρος της 
δημοσίευσης με έκταση
του ύψους της μέχρι
250mm