Έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας σε έντυπη μορφή σε ορισμένες περιπτώσεις

4.-(1) Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας δεν καθίσταται δυνατή λόγω απρόβλεπτου και/ή έκτακτου προβλήματος στο πληροφορικό σύστημα του Τυπογραφείου, ο προσδιορισμός της χρονικής στιγμής του επισυμβάντος προβλήματος γίνεται από το Τυπογραφείο:

Νοείται ότι, για σκοπούς διασφάλισης της συνέχισης έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας σε ηλεκτρονική μορφή, λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα προς αποκατάσταση του συστήματος το ταχύτερο.

(2) Σε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας, αλλά το πληροφορικό σύστημα του Τυπογραφείου δεν λειτουργεί λόγω προβλήματος, μόνο η έντυπη έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας θεωρείται ως η αυθεντική και παράγουσα έννομα αποτελέσματα έκδοση.

(3) Ευθύς ως η λειτουργία του πληροφορικού συστήματος του Τυπογραφείου αποκατασταθεί, εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή η αντίστοιχη της έντυπης έκδοσης Επίσημη Εφημερίδα και εφεξής καθίσταται διαθέσιμη για το κοινό στο διαδικτυακό τόπο του Τυπογραφείου αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση στην ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας ενσωματώνεται σχετική ανακοίνωση.

(4) Ευθύς ως η λειτουργία του πληροφορικού συστήματος του Τυπογραφείου αποκατασταθεί, ο διαδικτυακός τόπος του Τυπογραφείου παρέχει πληροφορίες για όλες τις έντυπες εκδόσεις που θεωρούνται ως οι αυθεντικές και παράγουσες έννομα αποτελέσματα εκδόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).