Ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας

3.-(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 4, η έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας σε ηλεκτρονική μορφή αποτελεί τη μόνη αυθεντική έκδοση που παράγει έννομα αποτελέσματα αναφορικά με οποιαδήποτε πράξη δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα νόμου ή απόφασης κατ’ επιταγήν του Άρθρου 52 του Συντάγματος ή/και για τη δημοσίευση οποιασδήποτε άλλης πράξης για την οποία η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα συνιστά προϋπόθεση του κύρους της.

(2) Η ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας καθίσταται διαθέσιμη για το κοινό στο διαδικτυακό τόπο του Τυπογραφείου για απεριόριστο χρόνο και η πρόσβαση σε αυτή γίνεται άνευ αντιτίμου:

Νοείται ότι, σε κάθε ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας για σκοπούς διαπίστωσης της αυθεντικότητας κάθε δημοσιευόμενης σε αυτή νομοθετικής και/ή άλλης πράξης, παρέχονται ακριβή στοιχεία αναφορικά με την ημερομηνία έκδοσής της στη συγκεκριμένη μορφή.

(3) Κάθε ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή βάσει αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, δημιουργούμενη από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπο-γραφής, το δε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και οι ανανεώσεις αυτού δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο του Τυπογραφείου προκειμένου να επιτρέπεται στο κοινό να επαληθεύει την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και τον αυθεντικό χαρακτήρα της ηλεκτρονικής έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας.