Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Επίσημη Εφημερίδα» σημαίνει την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας∙

«ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας» σημαίνει την έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας σε ηλεκτρονική μορφή∙

«Τυπογραφείο» σημαίνει το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας.