Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ηλεκτρονικής Έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας Νόμος του 2019.