Αρμοδιότητα του Τυπογραφείου για ζητήματα που αφορούν στην ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας

5. Το Τυπογραφείο έχει αρμοδιότητα για -

(α) Την έκδοση και τη διασφάλιση της αυθεντικότητας της Επίσημης Εφημερίδας σε ηλεκτρονική μορφή∙

(β) την εφαρμογή, διαχείριση και συντήρηση του πληροφορικού συστήματος που παράγει την ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας, καθώς και για την αναβάθμιση του εν λόγω συστήματος, σύμφωνα με τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις, με την τεχνική υποστήριξη του αρμόδιου κυβερνητικού φορέα∙

(γ) την εφαρμογή και επέκταση των τεχνικών μέσων, ώστε να εξασφαλίζεται πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας σε όλους τους χρήστες∙

(δ) τον καθορισμό εσωτερικών κανόνων ασφάλειας και πρόσβασης στο πληροφορικό σύστημα που παράγει την ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας∙

(ε) τη διατήρηση και την αρχειοθέτηση των ηλεκτρονικών φακέλων και την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις.