Αντίγραφα της ηλεκτρονικής έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας σε έντυπη μορφή

6. Το Τυπογραφείο εκτυπώνει, σφραγίζει και φυλάττει δύο (2) αντίγραφα της Επίσημης Εφημερίδας σε ηλεκτρονική μορφή για σκοπούς επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής έκδοσης αυτής.