Πληρωμές από το ταμείο

36. Η ΔΕΦΑ χρησιμοποιεί χρήματα που κατατίθενται στο ταμείο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 34, για να προβαίνει, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες πληρωμές που αφορούν:

(α) Τρεχούμενα έξοδα λειτουργίας της∙

(β) ποσά για μισθούς, ημερομίσθια, ωφελήματα και συντάξεις που είναι πληρωτέα από τη ΔΕΦΑ στο προσωπικό της, καθώς και όλα τα ποσά που είναι πληρωτέα σύμφωνα με τις συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών οι οποίες έχουν συναφθεί από τη ΔΕΦΑ∙

(γ) τόκους επί οποιωνδήποτε δανείων συνήψε η ΔΕΦΑ∙

(δ) ποσά πληρωτέα δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης που συνήψε η ΔΕΦΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή σύμφωνα με τις πρόνοιες Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού

(ε) ποσά πληρωτέα για δικηγορικά έξοδα ή για πληρωμή σε σχέση με την αντιπροσώπευση της ΔΕΦΑ ενώπιον δικαστηρίου ή οποιασδήποτε διοικητικής ή άλλης αρχής∙

(στ) οποιαδήποτε ποσά προκύπτουν από το αναπτυξιακό πρόγραμμα∙ και

(ζ) ποσό που καθίσταται νομικά πληρωτέο συνεπεία της άσκησης οποιουδήποτε καθήκοντος, αρμοδιότητας ή εξουσίας της ΔΕΦΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.