Έσοδα του ταμείου

35.-(1) Τα έσοδα του ταμείου αφορούν ιδίως σε-

(α) κάθε χορηγία που παρέχεται στη ΔΕΦΑ δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου και κάθε άλλο έσοδο που εισπράττεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

(β) όλα τα έσοδα που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΦΑ∙ και

(γ) όλα τα ποσά τα οποία καταβάλλονται στη ΔΕΦΑ κατά τα διαλαμβανόμενα δυνάμει οποιουδήποτε Νόμου.

(2) Η χρηματοδότηση του ταμείου μέχρις ότου η ΔΕΦΑ δύναται να εκτελεί όλα τα καθήκοντα και να ασκεί τις εκ του παρόντος Νόμου αρμοδιότητες και εξουσίες της με έσοδα που προέρχονται από την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων και την ενάσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο γίνεται με την χορήγηση ετήσιας χορηγίας από τη Δημοκρατία υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω χορηγίες είναι συμβατές με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων και τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και/ή του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου.

(3) Όλα τα ποσά που η Δημοκρατία καταβάλλει στη ΔΕΦΑ σύμφωνα με το εδάφιο (2) είναι επιστρεπτέα σε αυτήν και καταβάλλονται από τη ΔΕΦΑ αμελλητί το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου:

Νοείται ότι, ο Υπουργός, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών και μετά από διαβούλευση με τη ΔΕΦΑ αποφασίζει για τη μεταφορά τυχόν πλεονάσματος επί του αποθεματικού της ΔΕΦΑ στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, δεν διατηρείται πλεόνασμα πέραν του απαιτουμένου για την υλοποίηση των υφιστάμενων και μελλοντικών υποχρεώσεων ή σχεδιασμών της ΔΕΦΑ με βάση το πρόγραμμα ανάπτυξης και άλλα αναπτυξιακά προγράμματά της.