Συνεδρίες του διοικητικού συμβουλίου

14.-(1) Οι συνεδρίες του διοικητικού συμβουλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρο ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματός του, από τον αντιπρόεδρο ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος ταυτόχρονα και των δύο, από ένα εκ των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο επιλέγεται με απλή πλειοψηφία.

(2) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή, καθορίζει τα θέματα της συζήτησης και απευθύνεται με επιστολή ή τηλεμήνυμα ή φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, περιλαμβανομένου του προέδρου και του αντιπροέδρου, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις συγκαλείται συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου μετά από γραπτή πρόσκληση, που κοινοποιείται με χρονική προθεσμία μικρότερη των δύο (2) ημερών.

(4)(α) Συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου συγκαλείται τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα.

(β) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου (α), συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου υποχρεωτικά συγκαλείται το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών εάν τούτο ζητηθεί γραπτώς από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία καθορίζουν ταυτοχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.

(5) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματός του, ο αντιπρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος ταυτόχρονα και των δύο, ένα (1) εκ των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο επιλέγεται με απλή πλειοψηφία, προεδρεύει των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.