Απαρτία και λήψη αποφάσεων

15.-(1) Ο προεδρεύων της συνεδρίας και τέσσερα (4) άλλα μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία:

Νοείται ότι, για σκοπούς διαπίστωσης της απαρτίας, λογίζεται ότι παρόντα είναι και όσα μέλη λαμβάνουν μέρος στη συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).

(2) Ο πρόεδρος και/ή ο αντιπρόεδρος και/ή οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου δύναται, σε περίπτωση απουσίας τους στο εξωτερικό ή σε περίπτωση που η φυσική παρουσία τους είναι δυσχερής ή σε περίπτωση που υφίσταται οποιοδήποτε άλλο κώλυμα που παρεμποδίζει την προσέλευσή τους με φυσική παρουσία, να συμμετέχουν σε συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου μέσω τηλεδιασκέψεως, κατά τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου και σε τέτοια περίπτωση, καταγράφεται στα πρακτικά ο λόγος συμμετοχής τους στη συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως.

(3) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει νικώσα ψήφο.

(4) Χρέη γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου ασκεί μέλος του προσωπικού της ΔΕΦΑ, το οποίο ορίζεται προς τούτο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του γενικού διευθυντή, και το οποίο έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών.

(5) Τα πρακτικά της συνεδρίας τηρούνται εμπιστευτικά, εκτός εάν αποφασισθεί διαφορετικά από το διοικητικό συμβούλιο ή από αρμόδιο δικαστήριο ή από αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

(6) H κένωση της θέσης του προέδρου και/ή αντιπροέδρου και/ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή η παραίτηση οποιουδήποτε εξ αυτών δεν επιφέρει ακυρότητα των αποφάσεων, των πράξεων ή των διαδικασιών του διοικητικού συμβουλίου.