Έκδοση Κανονισμών

46.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο ετοιμάζει Κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος για το οποίο ο παρών Νόμος προβλέπει την έκδοση Κανονισμών ή όταν κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου απαιτείται για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου, οι οποίοι υποβάλλονται, μέσω του Υπουργού, στο Υπουργικό Συμβούλιο για έκδοση και ακολούθως κατατίθενται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων για έγκριση.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι αναφερόμενοι σε αυτό Κανονισμοί καθορίζουν τα ακόλουθα:

(α) Τα σχέδια υπηρεσίας των υπαλλήλων της ΔΕΦΑ∙

(β) τις διαδικασίες που διέπουν τον διορισμό, τους όρους απασχόλησης και την προαγωγή των υπαλλήλων της ΔΕΦΑ, τις κατηγορίες των θέσεων και τα ωφελήματα αφυπηρέτησης∙ και

(γ) τον πειθαρχικό έλεγχο και τη διαδικασία άσκησης πειθαρχικού ελέγχου επί του προσωπικού της ΔΕΦΑ.

(3) Οι Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε αυτούς.