Πειθαρχική διαδικασία

45. Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει με Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 46, θέματα που αφορούν την πειθαρχική διαδικασία που τηρείται ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου κατά την εκδίκαση πειθαρχικών αδικημάτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πειθαρχική ευθύνη των μελών του προσωπικού της ΔΕΦΑ το οποίο χρήζει ρύθμισης και σε περίπτωση απουσίας τέτοιων Κανονισμών, ισχύουν και εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν, τα ισχύοντα με βάση τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο.