V I I I I III
ovo v o ovv

25. o o vv o o ov v ovo o ovvo (vovo o o vo o o ovo o o o ovo) ov v ov o vo v ov o vo o ovvo.

ovo v o ovv ovo o vv

26.-(1) o vo oo o ovo ooo o o ooo v ovo o ov vv o o v v o v o v o vo ovo v o o 49, ov o o o o vo ov o ovvo v v v o, ov o o o o .

(2) o o v o o v o o 49, o o ovvo o o o o o v o o 49, vo v .

ovo o ovo o v v o

27. v v o o ovo o ov ovoovo ooo o v v ovo o ov vv (v ov oo ovo) v vo o o v v v vo v o o 49, ov o o -

(1)() ovo o ovvo v v o o.

() ovv v v v ovo o ovo.

() ovo v v v v v ov o ovvo v o o ovvo o o v o ovo o .

() o o v, oooo o ov, v o ovo v ov o v oooov vo ovo.

(2)() o o ovvo v o o oooo o o o ovo o ovvo o ov o v o vo o ovvo ( oo v o o o o 28 " ov oo"):

o v o o o-

(i) v v

(ii) o o o v v v v ov o ovvo

(iii) v o o v o v o o ooo o v v ov o oo ov v 28 33 o v Io (o, ) o.

() v o o ovo o o v Io (o, ) o, v o ovvo oo v v oooo o o o o o ovvo o v o vo oooo oo o o ovvo ovo o ovvo v v ov oo v v v o oo o vov o (ii) (iii) oov o.

() ooo o o ovvo, oo v o o v .

o v ovo o ovo

28. v o o ovo oo ovo v o o 27 ov o o :

() o o ovvo v o ovo o :

o v o o o ovvo oo v o o ovo oo v o o v v oo () o (2) o o 27.

() o o ovo ov o o :

(i) o o v ov o o ovo oo v vo ov o v voo ov v ovo o o (v o v voo ) v v ov o o, o o o, ov ovo ov o.

(ii) o o ovo oo v ovo v oo (i) v v v vo v v v ov o o.

(iii) v v o o, o v o ooo o ooo o o oo v o o oooo o v v v ov o ovvo.

(iv) v o ov o v o, o o, v , o o o ovo o vv o oo , vovo o o v o ovvo o v o, o vv oooo o o o o ovo.

() o oo o o o "o o ovo" v o o ovvo v oo (beneficial ownership) ovo v o o o ovo vv v v ovv , o, ovo v o, o vo o ovo.

() ov oo ovo o v oo ooo o o ovvo o , oooo o o o ovvo o o, ovo.

oo o ovo vv v ov v vov

29.-(1) ooo ovo ovvo oo v o v ov oo v v oo o ovv ov o o v o ov o, v o ooo v o o o v vo v oo vov ov v ovv o ovvo o oooo o ovo o vv o o o ovvo vov v o o oov v ovo vo o o ovo o o o o ovv v ov o oo v , v ov o vov ov, o o o ovo o o ( oo v o o " o o ov ") v .

(2) v v o ooo v o o o, o oo v v v ov v oo vo , v o o o oo v .

(3) v ov ov o v v (1) (2), v o oo v voo :-

() ovo o ovvo (v v v v v vv ) v v

() ovo v ov o o o o v o o (1) o o 26

() v o o o o v ovo

() ov o vo o ovvo,

o oo v v v oo o ovo o ovo o ovvo.

(4) o o ooo o ovo o oooo o o o ov ovv ooo o o ovvo v o ovo o , o o o v o o voovo o o o v v o o ov .

(5) ovo o vov o oo vv v ov v v ooo o o v o o ov ov o o o o vo, v ovo o o ovo o vov oo o v o o o.

(6) o o oooo oo o ov v v v ooo oo o v o o o v voo ooo o v o v ov v v, v v o o v ovo o v o vvo o ooo, oooo oo o v ov o v o v o o v:

o ooo o v o ooo o o v o ooo o o o v ovo o o ovvo v v .

(7) oo v o ov vo oo v vo ooo o v o o o, vv o v v v o v ovo o v o oo v v oov o oo v o oovo o.

v oo o v ovo ovvo

30. v oooo o o o v o vo (valuable consideration), , v ooo o ovvo oo ov v o o o o v ovo o ovvo, v o v o o o, o o o o ooo , v -

() o o v o vo (valuable consideration) , o ooo o o ovv o o vo o vo o,

() o v , oo oo v v ov o vo:

o o o o o v ov ovo o ooo , v o ovo oo v ovv v v o o 27.