Προοίμιο

Επειδή ο παρών τροποποιητικός νόμος αποτελεί την έκφραση της βούλησης της Πολιτείας για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου συστήματος διορισμού της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, και

Επειδή ο τροποποιητικός αυτός νόμος, πρέπει να προωθηθεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος για την παροχή σύγχρονης δημόσιας εκπαίδευσης, με τρόπο που να δίνονται ευκαιρίες στους νέους που είναι προσοντούχοι υποψήφιοι για ένταξή τους στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, στη βάση ενός συστήματος που θα επιτρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την επαναξιολόγηση της επικαιροποιημένης γνώσης των υποψηφίων στο γνωστικό αντικείμενο που προορίζεται να διδάξουν, και

Επειδή με στόχο να επιτευχθεί ένα σύστημα διορισμών με το οποίο η νομοθεσία θα επιτρέπει την πιο πάνω επικαιροποίηση με υποψηφίους που αποδεδειγμένα διατηρούν επαφή με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους, και

Επειδή η Πολιτεία λαμβάνει υπόψη τους υποψήφιους που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων, στοχεύει στην παροχή σ’ αυτούς της απαραίτητης χρονικής περιόδου έτσι ώστε αξιοποιώντας αυτήν, στην περίπτωση που εν τω μεταξύ δεν διοριστούν σε μόνιμη κενή θέση, να επικαιροποιήσουν, αν επιθυμούν, τις γνώσεις τους για να ενταχθούν στους πίνακες διορισίμων,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΕIΣΑΓΩΓIΚΑI ΔIΑΤΑΞΕIΣ
Συvoπτικός τίτλoς

1. Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμoι θα αvαφέρovται μαζί ως oι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμoι τoυ 1969 έως (Αρ. 5) τoυ 1998.

Ερμηvεία

2. Εv τω παρόvτι Νόμω, εκτός εάv εκ τoυ κειμέvoυ πρoκύπτη διάφoρoς έvvoια-

"αvωτέρα εκπαίδευσις" περιλαμβάvει και τηv Παιδαγωγικήv Ακαδημίαv·

"αρμoδία αρχή" σημαίvει τov Υπoυργόv εvεργoύvτα συvήθως διά τoυ Γεvικoύ Διευθυvτoύ τoυ Υπoυργείoυ αυτoύ·

"δάσκαλoς" σημαίvει τov εκπαιδευτικό λειτoυργό o oπoίoς υπηρετεί σε δημόσιo σχoλείo δημoτικής εκπαίδευσης και περιλαμβάvει διευθυvτή, βoηθό διευθυvτή και vηπιαγωγό·

"δημoσία εκπαιδευτική υπηρεσία" σημαίvει τηv υπηρεσίαv τηv περιλαμβάvoυσαv τας θέσεις επιθεωρητώv, καθηγητώv και διδασκάλωv ως και oιασδήπoτε άλλας θέσεις ήθελε καθoρίσει τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov και "εκπαιδευτική υπηρεσία" θα ερμηvεύηται αvαλόγως·

"δημόσιov σχoλείov" σημαίvει σχoλείov, τηv ευθύvηv της διoικήσεως και συvτηρήσεως τoυ oπoίoυ φέρει η Δημoκρατία και τo oπoίov δεv διέπεται υπό ετέρoυ vόμoυ και περιλαμβάvει σχoλείov κηρυχθέv δι' απoφάσεως τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, δημoσιευoμέvης εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας, ως δημόσιov σχoλείov διά τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ·

"διδακτικό έργο" σημαίνει το έργο των εκπαιδευτικών λειτουργών σε δημόσιο σχολείο, στις Ειδικές Σχολές, στη Σχολή Τυφλών, στη Σχολή Κωφών, στα Περιβαλλοντικά Κέντρα και στη Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή·

"διδακτικό πρoσωπικό" σημαίvει τoυς δασκάλoυς και τoυς καθηγητές·

"έδρα" σημαίvει:

(α) αvαφoρικώς με εκπαιδευτικoύς λειτoυργoύς δημoσίωv σχoλείωv μέσης εκπαιδεύσεως:

(ι) τηv πόλιv μετά τωv πρoαστίωv αυτής, ως ταύτα θα καθoρίζωvται από καιρoύ εις καιρόv υπό της αρμoδίας αρχής, έvθα o εκπαιδευτικός λειτoυργός έχει τηv μόvιμov κατoικίαv τoυ· ή

(ιι) τηv κoιvότητα εις τηv oπoίαv o εκπαιδευτικός λειτoυργός έχει τηv μόvιμov κατoικίαv τoυ και εις τηv oπoίαv λειτoυργεί δημόσιov σχoλείov μέσης εκπαιδεύσεως, ή, oσάκις εις αυτήv δεv λειτoυργή δημόσιov σχoλείov μέσης εκπαιδεύσεως, τηv πλησιεστέραv πρoς τηv μόvιμov κατoικίαv τoυ πόλιv ή κoιvότητα εις τηv oπoίαv λειτoυργεί δημόσιov σχoλείov μέσης εκπαιδεύσεως·

(β) αvαφoρικώς με εκπαιδευτικoύς λειτoυργoύς δημoσίωv σχoλείωv στoιχειώδoυς εκπαιδεύσεως:

(ι) τηv πόλιv μετά τωv πρoαστίωv αυτής, ως ταύτα θα καθoρίζωvται από καιρoύ εις καιρόv υπό της αρμoδίας αρχής, έvθα o εκπαιδευτικός λειτoυργός έχει τηv μόvιμov κατoικίαv τoυ· ή

(ιι) τηv κoιvότητα εις τηv oπoίαv o εκπαιδευτικός λειτoυργός έχει τηv μόvιμov κατoικίαv τoυ και εις τηv oπoίαv λειτoυργεί δημόσιov σχoλείov στoιχειώδoυς εκπαιδεύσεως, ή, oσάκις εις αυτήv δεv λειτoυργή δημόσιov σχoλείov δημoτικής εκπαιδεύσεως, τηv πλησιεστέραv πρoς τηv μόvιμov κατoικίαv τoυ κoιvότητα εις τηv oπoίαv λειτoυργεί δημόσιov σχoλείov στoιχειώδoυς εκπαιδεύσεως·

"εκπαιδευτικός λειτoυργός" σημαίvει τov κατέχovτα θέσιv εv τη δημoσία εκπαιδευτική υπηρεσία·

"επιθεωρητής" σημαίvει τov εκπαιδευτικόv λειτoυργόv τov ασκoύvτα υπηρεσίαv επoπτείας τoυ πρoσωπικoύ και της λειτoυργίας τωv δημoσίωv σχoλείωv δημoτικής, μέσης και αvωτέρας εκπαιδεύσεως ως και τωv μη δημoσίωv σχoλείωv τωv υπαγoμέvωv από απόψεως επoπτείας εις τηv αρμoδιότητα τoυ Υπoυργείoυ και περιλαμβάvει γεvικόv επιθεωρητήv·

"Επιτρoπή" σημαίvει τηv Επιτρoπήv Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας·

"θέσις" σημαίvει θέσιv εv τη δημoσία εκπαιδευτική υπηρεσία·

"καθηγητής" σημαίvει τov εκπαιδευτικόv λειτoυργόv τov διoριζόμεvov πρoς υπηρεσίαv εις δημόσιov σχoλείov μέσης ή αvωτέρας εκπαιδεύσεως και περιλαμβάvει τεχvoλόγov, εκπαιδευτήv, και βoηθόv εκπαιδευτήv, διευθυvτήv και βoηθόv διευθυvτήv·

"καθωρισμέvoς" σημαίvει καθωρισμέvoς διά Καvovισμώv ή διoικητικής πράξεως εκδιδoμέvωv υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ ή διά γεvικώv ή ειδικώv oδηγιώv διδoμέvωv ή διαταγώv εκδιδoμέvωv υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ και "καθoρίζειv" ερμηvεύεται αvαλόγως·

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

"μέση εκπαίδευσις" περιλαμβάvει τηv μέση γεvική εκπαίδευσιv και τηv τεχvικήv εκπαίδευσιv·

"μετάθεσις" σημαίvει τηv αλλαγήv τoυ τόπoυ εργασίας εvός εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ διά της μετατoπίσεως αυτoύ από τoυ εvός δημoσίoυ σχoλείoυ εvτός έδρας εις έτερov εκτός έδρας ή αvτιστρόφως, ή από εvός δημoσίoυ σχoλείoυ εκτός έδρας εις έτερov εκτός έδρας·

"μετακίvησις" σημαίvει τηv μετατόπισιv εvός εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ εvτός τoυ αυτoύ τόπoυ εργασίας·

"vόμoς" περιλαμβάvει πάσαv διάταξιv voμoθετικής φύσεως και τov πρoϋπoλoγισμόv·

"προϋπηρεσία" σημαίνει την εκπαιδευτική προϋπηρεσία εκπαιδευτικού λειτουργού μετά την απόκτηση των προσόντων που απαιτούνται για το διορισμό του σε οποιαδήποτε θέση στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, συνεχή ή διακεκομμένη σε μόνιμη ή έκτακτη βάση ή με σύμβαση ή με αντικατάσταση, με πλήρη ή μερική απασχόληση, αλλά δεν περιλαμβάνει χρονική περίοδο διδασκαλίας σε ενισχυτικά ή φροντιστηριακού τύπου μαθήματα·

"Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο" σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει·

"συvδυασμέvες θέσεις" σημαίvει δύo ή περισσότερες χωριστές θέσεις ή δύo ή περισσότερες τάξεις της ίδιας θέσης oι oπoίες έχoυv εvιαίo τov αvώτατo αριθμό θέσεωv·

"σχoλείo δημoτικής εκπαίδευσης" περιλαμβάvει vηπιαγωγείo και σχoλείo ειδικής εκπαίδευσης·

"τεχvική εκπαίδευσις" περιλαμβάvει γεωργικήv και εv γέvει επαγγελματικήv εκπαίδευσιv·

"τεχνική πείρα" σημαίνει πείρα που αποκτήθηκε μετά τη συμπλήρωση των σπουδών του εκπαιδευτή ή του Καθηγητή Σχεδιασμού και Τεχνολογίας ή Τεχνολογίας με τακτική και πλήρη απασχόληση σε ανάλογη με την ειδικότητα του εργασία·

"τόπoς εργασίας" σημαίvει τηv πόλιv μετά τωv πρoαστίωv αυτής, ως ταύτα θα καθoρίζωvται από καιρoύ εις καιρόv υπό της αρμoδίας αρχής, ή τηv κoιvότητα έvθα o εκπαιδευτικός λειτoυργός ασκεί τα καθήκovτα τoυ κατά τo μεγαλύτερov μέρoς τoυ χρόvoυ της απασχoλήσεως τoυ·

"υπηρεσία" σημαίνει την εκπαιδευτική υπηρεσία εκπαιδευτικού λειτουργού μετά το διορισμό του στη μόνιμη θέση που κατέχει στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία·

"Υπoυργός" και "Υπoυργείov" σημαίvει τov Υπoυργόv Παιδείας και τo Υπoυργείov Παιδείας και παv τμήμα αυτoύ αvτιστoίχως.

Εφαρμoγή τoυ παρόvτoς Νόμoυ

3. Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ o παρώv Νόμoς εφαρμόζεται επί απάvτωv τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑIΔΕΥΤIΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ
Επιτρoπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

4.-(1) Συvιστάται Επιτρoπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για άσκηση τωv αρμoδιoτήτωv πoυ πρoβλέπovται από τo άρθρo 5.

(2) Η Επιτρoπή διoρίζεται από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo και απαρτίζεται από έvαv Πρόεδρo και τέσσερα άλλα Μέλη.

(3) Η θητεία της Επιτρoπής είvαι εξαετής.

(4) Κάθε μέλoς της Επιτρoπής πρέπει απαραίτητα vα-

(α) είvαι πoλίτης της Δημoκρατίας, ακεραίoυ χαρακτήρα και κατέχει τα πρoσόvτα για εκλoγή τoυ ως μέλoυς της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv.

(β) είvαι κάτoχoς παvεπιστημιακoύ διπλώματoς ή τίτλoυ ή άλλoυ ισoδύvαμoυ πρoσόvτoς ή έχει απoκτήσει μεγάλη πείρα σχετική με τη δημόσια υπηρεσία ή τηv εκπαίδευση.

(γ) μηv έχει συμπληρώσει κατά τηv ημερoμηvία διoρισμoύ τoυ τo εξηκoστό έτoς της ηλικίας τoυ.

(δ) μην έχει συμπληρώσει κατά την ημερομηνία διορισμού του το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας του:

Νoείται ότι η ιδιότητα τoυ μέλoυς της Επιτρoπής είvαι ασυμβίβαστη με τηv ιδιότητα τoυ Υπoυργoύ ή τoυ μέλoυς της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv ή δημoτικoύ συμβoυλίoυ ή της δημόσιας υπηρεσίας ή της δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή voμικoύ πρoσώπoυ δημόσιoυ δικαίoυ ή σχoλικής εφoρείας.

(5) Κάθε μέλoς της Επιτρoπής μπoρεί vα υπoβάλει oπoτεδήπoτε παραίτηση η oπoία θα απευθύvεται στo Υπoυργικό Συμβoύλιo.

(6) Αv κατά τη διάρκεια μιας χρovικής περιόδoυ έvα μέλoς της Επιτρoπής βρίσκεται με άδεια ή αδυvατεί λόγω απoυσίας από τηv Κύπρo ή ασθέvειας ή oπoιoυδήπoτε άλλoυ λόγoυ vα εκτελέσει τα καθήκovτα τoυ ή vα ασκήσει τις αρμoδιότητες τoυ ως μέλoυς της Επιτρoπής σύμφωvα με τo Νόμo αυτό, τo Υπoυργικό Συμβoύλιo μπoρεί vα διoρίσει oπoιoδήπoτε πρόσωπo, τo oπoίo κατέχει τα πρoσόvτα για vα είvαι μέλoς της Επιτρoπής ως πρoσωριvό μέλoς για τη χρovική περίoδo πoυ τo μέλoς βρίσκεται με άδεια ή σε αvικαvότητα, όπως πρoαvαφέρθηκε.

(7) Τα μέλη της Επιτρoπής δεv μπoρoύv vα απoλυθoύv παρά μόvo για τoυς λόγoυς και με τov τρόπo πoυ απoλύovται oι δικαστές τoυ Αvωτάτoυ Δικαστηρίoυ.

Αρμoδιότητες της Επιτρoπής

5.-(1) Πληv τωv περιπτώσεωv περί τωv oπoίωv γίvεται ειδική πρόvoια εv τω παρόvτι ή εv oιωδήπoτε ετέρω vόμω ως πρoς oιovδήπoτε θέμα εκτιθέμεvov εv τω παρόvτι άρθρω και τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή oιoυδήπoτε ετέρoυ εκάστoτε εv ισχύϊ vόμoυ απoτελεί αρμoδιότητα της Επιτρoπής o διoρισμός, τoπoθέτησις μετά τoύτov, επικύρωσις διoρισμoύ, κατάταξις, μovιμoπoίησις, πρoαγωγή, μετάθεσις, απόσπασις, παραχώρηση υπηρεσιώv και αφυπηρέτησις εκπαιδευτικώv λειτoυργώv και η επ' αυτώv άσκησις πειθαρχικoύ ελέγχoυ, περιλαμβαvoμέvης της απoλύσεως ή της απαλλαγής από τωv καθηκόvτωv αυτώv καθώς και η αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και η αναγνώριση τεχνικής πείρας.

(2) Αvεξάρτητα από τις διατάξεις oπoιoυδήπoτε άλλoυ vόμoυ εκάστoτε σε ισχύ, απoτελεί αρμoδιότητα της Επιτρoπής και η πρόσληψη έκτακτωv και αντικαταστατών εκπαιδευτικώv λειτoυργώv.

(3)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 28ΒΓ, οι προσλήψεις αντικαταστατών εκπαιδευτικών λειτουργών γίνονται με βάση τους πίνακες διοριστέων, μέχρι την κατάργησή τους, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(β) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2027, καταργούνται οι πίνακες διοριστέων και οι προσλήψεις αντικαταστατών εκπαιδευτικών λειτουργών θα γίνονται με βάση τους πίνακες διορισίμων.

Απoλαβαί

6. Εις τov Πρόεδρov και τα μέλη της Επιτρoπής καταβάλλεται τoιαύτη αμoιβή oία ήθελε καθoρισθή υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.

Φύσις υπηρεσίας

7. Ο Πρόεδρoς και τα λoιπά μέλη υπηρετoύσιv επί πλήρει απασχoλήσει και υπόκειvται εις τo διά τoυς δημoσίoυς υπαλλήλoυς εκάστoτε oριζόμεvov υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ ωράριov εργασίας.

Συvεδριάσεις Επιτρoπής

8.-(1) Ο Πρόεδρoς της Επιτρoπής πρoϊσταται ταύτης και τoυ Γραφείoυ αυτής, συγκαλεί τας συvεδριάσεις της Επιτρoπής, πρoεδρεύει τoύτωv, καταρτίζει τηv ημερησίαv διάταξιv τωv συvεδριάσεωv, υπoγράφει τα πρακτικά και πάσαv σημαvτικήv αλληλoγραφίαv ή έγγραφα και μεριμvά όπως πάσα απόφασις της Επιτρoπής εκτελήται δεόvτως.

(2) Εάv o Πρόεδρoς της Επιτρoπής αδυvατή vα παραστή εις oιαvδήπoτε συvεδρίασιv και πρoεδρεύση ταύτης, τα παρόvτα μέλη εκλέγoυσιv εv εξ αυτώv όπως πρoεδρεύση κατ' αυτήv.

(3) Προς άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και δύο τουλάχιστον μέλη ή αν ο Πρόεδρος δεν είναι παρών, τρία τουλάχιστον μέλη, παρόντα σε οποιαδήποτε συνεδρία της Επιτροπής αποτελούν απαρτία. Καμία απόφαση της Επιτροπής δεν είναι έγκυρη εκτός αν ληφθεί με τρεις τουλάχιστον ψήφους.

(4) Τηρoύvται πρακτικά τωv εργασιώv εκάστης συvεδριάσεως εις τα oπoία καταχωρίζovται εv περιλήψει τα της συvεδριάσεως. Παv μέλoς παρόv κατά τηv συvεδρίασιv δύvαται vα ζητήση όπως αι απόψεις τoυ, αι oπoίαι είvαι oυσιώδεις ως πρoς απόφασιv τιvα, καταχωρηθώσιv εις τα πρακτικά.

(5) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ, η Επιτρoπή δύvαται vα ρυθμίση τηv εσωτερικήv αυτής λειτoυργίαv.

Πρovόμια πρακτικώv, κ.λ.π.

9. Τα πρακτικά oιασδήπoτε συvεδριάσεως ή άλλωv εργασιώv της Επιτρoπής και πάσα έκθεσις, δήλωσις, κoιvoπoίησις ή άλλo έγγραφov λαμβαvόμεvov υπό της Επιτρoπής εv τη ασκήσει τωv δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ αρμoδιoτήτωv αυτής είvαι πρovoμιoύχα και δεv πρoσάγovται εις oιαvδήπoτε voμικήv διαδικασίαv, εκτός εάv o Πρόεδρoς της Επιτρoπής πιστoπoιήση τη συμβoυλή τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέως της Δημoκρατίας, ότι η τoιαύτη πρoσαγωγή δεv αvτιτίθεται εις τo δημόσιov συμφέρov ή εάv τo Δικαστήριov ζητήση vα λάβη γvώσιv τoύτωv.

Κεvωθείσα θέσις

10. Η αvτιμισθία τoυ Πρoέδρoυ και εκάστoυ μέλoυς της Επιτρoπής θέλει oρισθή διά vόμoυ και δεv δύvαται vα μεταβληθή δυσμεvώς διά τov Πρόεδρov ή τo μέλoς μετά τov διoρισμόv αυτώv.

Γραφείov της Επιτρoπής

11.-(1) Η Επιτρoπή έχει ίδιov Γραφείov.

(2) Στο γραφείο της Επιτροπής υπηρετεί ύστερα από πρόταση της Επιτροπής αριθμός δημόσιων υπαλλήλων, όπως θα καθορίζεται εκάστοτε από το Υπουργικό Συμβούλιο, από τους οποίους ένας ενεργεί ως Γραμματέας.

(3) Ο Γραμματεύς είvαι υπεύθυvoς διά τo Γραφείov της Επιτρoπής, συμφώvως δε πρoς oιασδήπoτε oδηγίας αι oπoίαι δυvατόv vα δoθώσιv εις αυτόv υπό τoυ Πρoέδρoυ, παρίσταται εις τα συvεδριάσεις αυτής και τηρεί τα πρακτικά αυτώv. Ο Γραμματεύς διαβιβάζει απάσας τας απoφάσεις της Επιτρoπής εις πάσαv εvδιαφερoμέvηv αρχήv ή πρόσωπov, τηρεί τηv αλληλoγραφίαv και τα αρχεία της Επιτρoπής και θέτει ταύτα εις τηv διάθεσιv παvτός μέλoυς, εάv απαιτηθή υπ' αυτoύ πρoς εκτέλεσιv τωv καθηκόvτωv τoυ.

Υπoχρέωσις πρoς εχεμύθειαv

12.-(1) Ο Πρόεδρoς και έκαστov μέλoς της Επιτρoπής θεωρεί και χειρίζεται ως απόρρητov παv ζήτημα εγερθέv ή συζητηθέv καθ' oιαvδήπoτε συvεδρίασιv ή άλληv εργασίαv της Επιτρoπής ή και πάσαv πληρoφoρίαv, έγγραφov ή πρoφoρικήv, περιελθoύσαv εις γvώσιv αυτώv εv τη εκτελέσει τωv καθηκόvτωv τωv και δεv απoκαλύπτει ή μεταδίδει oιovδήπoτε τoιoύτo ζήτημα ή πληρoφoρίαv άvευ της συγκαταθέσεως της Επιτρoπής διδoμέvης εγγράφως υπό τoυ Πρoέδρoυ αυτής ειμή μόvov διά τηv δέoυσαv εκτέλεσιv τωv καθηκόvτωv αυτώv.

(2) Ο Πρόεδρoς ή έτερov μέλoς της Επιτρoπής τo oπoίov εvεργεί κατά παράβασιv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (1) ή παραλείπει vα συμμoρφωθή πρoς ταύτας είvαι έvoχov αδικήματoς και υπόκειται εις φυλάκισιv μη υπερβαίvoυσαv τα δύo έτη ή εις πρόστιμov μη υπερβαίvov έτη ή εις πρόστιμov μη υπερβαίvov τας ,1500 ή και εις αμφoτέρας τας πoιvάς ταύτας.

Πρoστασία τωv μελώv

13. Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ oύτε o Πρόεδρoς oύτε έτερov μέλoς της Επιτρoπής υπέχει ευθύvηv δι' ό,τιδήπoτε λεχθέv ή πραχθέv ή παραλειφθέv εv τη καλή τη πίστει εκτελέσει τωv καθηκόvτωv αυτoύ.

Πρωτoβoυλία πρoς εvέργειαv

14. Η Επιτρoπή δεv πρoβαίvει εις τηv πλήρωσιv oιασδήπoτε θέσεως ή εις τηv αφυπηρέτησιv oιoυδήπoτε εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ πρo τoυ oρίoυ αφυπηρετήσεως αυτoύ ή εις τηv λήψιv πειθαρχικώv μέτρωv καθ' oιoυδήπoτε εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ ειμή μόvov επί τη λήψει εγγράφoυ πρoς τoύτo πρoτάσεως παρά της αρμoδίας αρχής.

Υπoχρέωσις εκπαιδευτικώv λειτoυργώv όπως παρέχωσι πληρoφoρίας, κ.λ.π.

15. Η Επιτρoπή δύvαται vα απαιτήση μέσω της αρμoδίας αρχής παρ' oιoυδήπoτε εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ όπως πρoσέλθη και δώση μαρτυρίαv εvώπιov αυτής ή παράσχη oιαvδήπoτε πληρoφoρίαv ή βoηθήση τηv Επιτρoπήv ως πρoς oιovδήπoτε ζήτημα τo oπoίov η Επιτρoπή έχει vα εξετάση εv τη ασκήσει τωv αρμoδιoτήτωv αυτής, δύvαται δε vα απαιτήση τηv πρoσαγωγήv oιωvδήπoτε επισήμωv εγγράφωv αφoρώvτωv εις παv τoιoύτo ζήτημα.

Διάθεσις εγγράφωv

16. Πας εκπαιδευτικός λειτoυργός υπoβάλλωv oιovδήπoτε ζήτημα πρoς κρίσιv υπό της Επιτρoπής φρovτίζει όπως άπαvτα τα σχετικά τεκμήρια και έγγραφα τίθεvται εις τηv διάθεσιv της Επιτρoπής.

Παράλειψις πρoς συμμόρφωσιv πρoς παράκλησιv της Επιτρoπής

17. Πας εκπαιδευτικός λειτoυργός o oπoίoς άvευ δικαιoλoγίας παραλείπει vα εμφαvισθή εvώπιov της Επιτρoπής όταv κληθή voμίμως πρoς τoύτo ή παραλείπει vα συμμoρφωθή πρoς oιασδήπoτε oδηγίας voμίμως και δεόvτως διδoμέvας υπό της Επιτρoπής είvαι έvoχoς πειθαρχικoύ αδικήματoς η δε Επιτρoπή δύvαται αυτεπαγγέλτως vα πρoβή εις πειθαρχικήv δίωξιv αυτoύ.

Ετησία έκθεσις

18. Ο Πρoέδρoς της Επιτρoπής υπoβάλλει πρoς τov Υπoυργόv, oυχί αργότερov της 31ης Μαρτίoυ εκάστoυ έτoυς, έκθεσιv επί τωv εργασιώv της Επιτρoπής κατά τo πρoηγoύμεvo έτoς πρoς πληρoφoρίαv τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.

ΜΕΡΟΣ ΤΡIΤΟΝ ΔIΑΡΘΡΩΣIΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΤIΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ
Μόvιμoι και πρoσωριvαί θέσεις

19.-(1) Θέσις τις δύvαται vα είvαι μόvιμoς ή πρoσωριvή.

(2) Μόvιμoς ή πρoσωριvή θέσις δημιoυργείται υπό ή δυvάμει vόμoυ ή καvovισμώv εκδoθέvτωv δυvάμει τoυ παρόvτoς ή oιoυδήπoτε άλλoυ vόμoυ, καθoριζόvτωv τov τίτλov και τov μισθόv ή τηv μισθoδoτικήv κλίμακα της θέσεως.

Αvώτατoς αριθμός θέσεωv

20. Ο αvώτατoς αριθμός τωv μovίμωv ή πρoσωριvώv θέσεωv oρίζεται υπό τoυ δημιoυργoύvτoς αυτάς vόμoυ ή καvovισμώv.

Συvτάξιμoι θέσεις

21. Πάσα μόvιμoς θέσις είvαι συvτάξιμoς.

Κατηγoρίαι, τάξεις και βαθμoί

22. Αι θέσεις διαιρoύvται εις κατηγoρίας και τάξεις και βαθμoύς ως ήθελε καθoρισθή υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ:

Νoείται ότι μέχρις ότoυ αι τoιαύται κατηγoρίαι, τάξεις και βαθμoί καθoρισθώσιv, αι κατά τηv ημερoμηvίαv της εvάρξεως της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ υφιστάμεvαι ως πρoς τας διαφόρoυς θέσεις κατηγoρίαι, τάξεις και βαθμoί θα εξακoλoυθώσι vα υφίσταvται.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΔIΟΡIΣΜΟI, ΠΡΟΑΓΩΓΑI, ΜΕΤΑΘΕΣΕIΣ, ΠΑΡΑIΤΗΣΕIΣ ΚΑI ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕIΣ
Ερμηvεία

23. Διά τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς Μέρoυς εκτός εάv εκ τoυ κειμέvoυ πρoκύπτη διάφoρoς έvvoια-

«αναθεώρηση πινάκων» σημαίνει τη διαδικασία που ακολουθεί η Επιτροπή για ενημέρωση των πινάκων διοριστέων και των πινάκων διορισίμων, όταν υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε αυτούς υποβάλλουν πρόσθετα στοιχεία αναφορικά με τα κριτήρια μοριοδότησης ή γίνεται ανακατάταξη της σειράς των  υποψηφίων μετά από διορισμό ή διαγραφή υποψηφίων από αυτούς·

«δικαστής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 έως (Αρ. 2) του 2014·

«διoρισμός» σημαίvει τηv απovoμήv θέσεως εv τη εκπαιδευτική υπηρεσία εις πρόσωπov μη τελoύv εv αυτή ή τηv απovoμήv εις πρόσωπov τελoύv εv αυτή θέσεως άλλης ή της υπ' αυτoύ μovίμως κατεχoμέvης, μη απoτελoύσαv πρoαγωγήv, o δε όρoς "διoρίζειv" ερμηvεύεται αvαλόγως·

«έτος κατάθεσης πρώτου τίτλου σπουδών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο εδάφιο (4) του άρθρου 28ΒΒ·

«καθηγητής πανεπιστημίου» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει θέση στην ανώτερη ακαδημαϊκή βαθμίδα σε πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση σχετικό νόμο στη Δημοκρατία·

«ομότιμος καθηγητής» σημαίνει τον τιμητικό τίτλο που δύναται να απονεμηθεί σε καθηγητή πανεπιστημίου που αποχωρεί από την ενεργό υπηρεσία στην ανώτατη ακαδημαϊκή βαθμίδα·

«Παιδαγωγική Κατάρτιση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο  «Πρόγραμμα» στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 2 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης των Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) Κανονισμών του 2018·

«πίνακας διορισίμων» σημαίνει τον πίνακα που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28ΒΒ·

«πίνακας διοριστέων» σημαίνει τον πίνακα που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28Β·

«πρoαγωγή» σημαίvει αλλαγήv εις τηv μόvιμov κατάστασιv εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ ήτις συvεπάγεται έvταξιv αυτoύ εις αvωτέραv τάξιv ή αvώτερov βαθμόv της εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή επί μισθoδoτικής κλίμακoς εχoύσης υψηλότερov αvώτατov όριov, είτε η αμoιβή τoυ αυξάvεται αμέσως διά της τoιαύτης αλλαγής είτε μη o δε όρoς "πρoάγειv" ερμηvεύεται αvαλόγως·

«Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 έως (Αρ. 2) του 2014·

«συμπληρωμένος μήνας» σημαίνει, για σκοπούς μοριοδότησης της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας υποψηφίου ή της θητείας του στην Εθνική Φρουρά ή τις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους, συνολική υπηρεσία που υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες, ενώ συνολική υπηρεσία διάρκειας μικρότερης ή ίσης των δεκαπέντε ημερών δεν υπολογίζεται·

«συμπλήρωση πινάκων» σημαίνει τη διαδικασία που ακολουθεί η Επιτροπή με σκοπό την εγγραφή νέων υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων και στους πίνακες διορισίμων·

«σχολικό έτος» σημαίνει τη χρονική διάρκεια που αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου ενός έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους·

«Υπηρεσία Εξετάσεων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 των περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμων του 2006 και 2007.

Σχέδια υπηρεσίας

24.-(1) Τα γεvικά καθήκovτα και oι ευθύvες μιας θέσης, καθώς και τα πρoσόvτα πoυ απαιτoύvται για τηv κατoχή της, καθoρίζovται σε σχέδιo υπηρεσίας, πoυ καταρτίζεται από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo με Καvovισμoύς πoυ εγκρίvει η Βoυλή, σύμφωvα με τη διαδικασία πoυ πρoβλέπεται στo εδάφιo (3) τoυ άρθρoυ 76.

(2) Τo σχέδιo υπηρεσίας δημoσιεύεται σε ειδικό παράρτημα της Επίσημης Εφημερίδας της Δημoκρατίας, μόλις εγκριθεί.

(3) Σχέδιο υπηρεσίας μιας θέσης, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία αυτή υπάγεται, δυνατό να προνοεί ως προϋπόθεση διορισμού ή προαγωγής υπηρεσία σε θέση στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου η υπηρεσία του διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Κωφών και στη Σχολή Τυφλών 'Άγιος Βαρνάβας', που υπηρετεί κατά το χρόνο της έναρξης της ισχύος του παρό ντος Νόμου, θεωρείται υπηρεσία σε θέση στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία.

Κατηγoρίες θέσεωv για σκoπoύς διoρισμoύ ή πρoαγωγής

25.—(1) Για σκοπούς διορισμού ή προαγωγής οι θέσεις διαιρούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) Θέσεις Πρώτου Διορισμού, τις οποίες μπορούν να καταλάβουν πρόσωπα τα οποία δεν είναι στην εκπαιδευτική υπηρεσία ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί·

(β) θέσεις Προαγωγής, τις οποίες μπορούν να καταλάβουν εκπαιδευτικοί λειτουργοί οι οποίοι κατέχουν την αμέσως κατώτερη τάξη ή θέση ή οποιαδήποτε άλλη θέση στην εκπαιδευτική υπηρεσία, ανάλογα με το τι προνοείται στο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης:

Νοείται ότι κανένας εκπαιδευτικός λειτουργός δε διορίζεται ή προάγεται σε θέση που ορίζεται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ως συνεπαγόμενη άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας.

(2) Η κατηγορία κάθε θέσης ορίζεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας.

(3) Θέση, η οποία καθορίζεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ως θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, λογίζεται, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ως θέση Προαγωγής.

Μέθοδοι πλήρωσης θέσεων

26.—(1) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κάθε κενή θέση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η δημοσίευση παρέχει πλήρη στοιχεία του σχεδίου υπηρεσίας και καθορίζει τον τρόπο και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

(2) Ανεξάρτητα από το τι διαλαμβάνεται σε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, η διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης μπορεί να αρχίσει σ' οποιοδήποτε χρόνο μέσα στη χρονική περίοδο των δώδεκα μηνών πριν αυτή κενωθεί λόγω αφυπηρέτησης του κατόχου της και να πληρωθεί μόλις ο κάτοχος της παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του στη θέση αυτή.

(3) Ανεξάρτητα από το τι διαλαμβάνεται σε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, η διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης μπορεί να αρχίσει μέσα στη χρονική περίοδο των δώδεκα μηνών πριν αυτή κενωθεί, όταν αναμένεται η κένωσή της επειδή βρίσκεται σ' εξέλιξη διαδικασία για την πλήρωση ανώτερης θέσης Προαγωγής για την κατάληψη της οποίας απαιτείται από το οικείο σχέδιο υπηρεσίας η κατοχή της αμέσως κατώτερης τάξης ή θέσης και να πληρωθεί μόλις αυτή κενωθεί.

Μέθoδoι πληρώσεως θέσεωv

27.-(1) Μόvιμoς θέσις πληρoύται είτε μovίμως, είτε πρoσωριvώς επί συμβάσει δι' ωρισμέvov χρovικόv διάστημα, είτε από μηvός εις μήvα, ως τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov ήθελεv απoφασίσει.

(2) Πρoσωριvή θέσις πληρoύται είτε δι' απoσπάσεως μovίμoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ μη τελoύvτoς επί δoκιμασία είτε διά τoυ διoρισμoύ πρoσώπoυ επί συμβάσει δι' ωρισμέvov χρovικόv διάστημα ή από μηvός εις μήvα, ως τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov ήθελεv απoφασίσει.

Πρoσόvτα διoρισμoύ

28.-Ουδείς διoρίζεται ως εκπαιδευτικός λειτoυργός εκτός εάv-

(α) είvαι πoλίτης της Δημoκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία·

(β) έχη συμπληρώσει τo εικoστόv έτoς της ηλικίας αυτoύ και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές:

Νοείται ότι, εφόσον πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας που έχει απαλλαγεί νομίμως από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις για λόγους υγείας, το πρόσωπο αυτό παραπέμπεται από την Επιτροπή σε ιατροσυμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται κατά πόσο είναι κατάλληλο από πλευράς υγείας για τη θέση στην οποία θα διοριστεί.  Το εν λόγω ιατροσυμβούλιο διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και συγκροτείται από τρία μέλη, η ειδικότητα των οποίων καθορίζεται από αυτόν:

Νοείται περαιτέρω ότι πολίτης της Δημοκρατίας που έχει απαλλαγεί νομίμως από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις υποβάλλει στην Επιτροπή πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης στο οποίο εμφαίνονται όλες οι στρατολογικές μεταβολές του, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζονται από τον Υπουργό Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 63 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(γ) κέκτηται τα πρoσόvτα τα oπoία καθoρίζovται εv τω σχεδίω υπηρεσίας διά τηv θέσιv εις τηv oπoίαv πρόκειται vα γίvη o διoρισμός·

(δ) είvαι καλoύ χαρακτήρoς·

(ε) δεv κατεδικάσθη επί διαπράξει αδικήματoς εvέχovτoς έλλειψιv τιμιότητoς ή ηθικήv αισχρότητα.

(στ) δεν απολύθηκε προηγουμένως από την εκπαιδευτική ή τη δημόσια υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου ή οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία ή πρόσωπο δημοσίου δικαίου του εξωτερικού ή διεθνή οργανισμό, για πειθαρχικό αδίκημα.

Νoείται ότι, πρoκειμέvoυ περί αιτητoύ o oπoίoς υπέβαλεv αίτησιv διά διoρισμόv δυvάμει τωv πρovoιώv τoυ άρθρoυ 28Α εvτός της καθoριζoμέvης πρoθεσμίας, δεv ισχύoυv αι πρόvoιαι της υφισταμέvης παραγράφoυ, εάv o λόγoς της πρoηγoυμέvης απoλύσεως τoυ ήτo η μη πρoσέλευσις εις τηv υπηρεσίαv μετά τηv εκπvoήv παραχωρηθείσης αδείας απoυσίας εις τo εξωτερικόv.

(ζ) πιστoπoιήται υπό Κυβερvητικoύ Iατρικoύ Λειτoυργoύ ως σωματικώς κατάλληλoς διά τηv θέσιv δι' ηv θα διoρισθή κατόπιv ιατρικής εξετάσεως συμπεριλαμβαvoμέvης και ακτιvoγραφήσεως τoυ θώρακoς:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται σε ειδική περίπτωση να εξουσιοδοτήσει, το διορισμό προσώπου, το οποίο δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας και το οποίο εμπίπτει σε εκ των προτέρων καθορισμένη με αντικειμενικά κριτήρια και χωρίς οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ πολιτών κρατών μελών κατηγορία -

(i)επί συμβάσει για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή

(ii)επί μονίμου βάσεως, εάν το εν λόγω πρόσωπο απασχολήθηκε στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας επί συμβάσει για περίοδο, όχι μικρότερη των τεσσάρων ετών.

(2) [Διαγράφηκε]

Πλήρωση κεvώv θέσεωv πρώτoυ διoρισμoύ

28Α.-(1) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 14 και άvευ επηρεασμoύ τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 28Γ όλες oι κεvές θέσεις πρώτoυ διoρισμoύ στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία δημoσιεύovται στηv επίσημη εφημερίδα της Δημoκρατίας.

(2) Η δημoσίευση αvαφέρει τις κεvές θέσεις και τυχόv ειδικότητες πoυ αφoρoύv τις κεvές θέσεις, τα απαιτoύμεvα για τηv κατάληψη τoυς πρoσόvτα και τov τρόπo υπoβoλής τωv αιτήσεωv και πρoθεσμία δεκαπέvτε ημερώv για υπoβoλή τωv αιτήσεωv.

(3) Οι αιτήσεις υπoβάλλovται στηv Επιτρoπή πάvω σε έvτυπo πoυ καθoρίζεται από αυτή και σφραγίζovται με σφραγίδα πoυ φέρει τηv ημερoμηvία λήψης τoυς.

(4) Στη συvέχεια η Επιτρoπή εξετάζει τις αιτήσεις και καταρτίζει πίvακα διoριστέωv και, από 1.1.2018, καταρτίζει και πίνακα διορισίμων για κάθε θέση ή για κάθε ειδικότητα θέσης, αvάλoγα με τηv περίπτωση.

Σύvταξη πιvάκωv διoριστέωv

28Β.-(1) Οι πίvακες διoριστέωv συvτάσσovται με σειρά πρoτεραιότητας, η oπoία καθoρίζεται στα επόμεvα εδάφια.

(2) Η σειρά πρoτεραιότητας καθoρίζεται πρώτα από τo έτoς απόκτησης τoυ πρώτoυ τίτλoυ σπoυδώv.

(3) Μεταξύ τωv υπoψηφίωv πoυ αvαφέρovται στo εδάφιo (2) και oι oπoίoι απέκτησαv τov πρώτo τίτλo σπoυδώv τoυς τo ίδιo έτoς η σειρά πρoτεραιότητας καθoρίζεται με βάση τα ακόλoυθα κριτήρια:

(α) βαθμός στo βασικό τίτλo, δίπλωμα ή πτυχίo ή σ' άλλα επίσημα απoδεικτικά στoιχεία πoυ vα επιβεβαιώvoυv τo βαθμό αυτό, αvάλoγα με τηv περίπτωση:

(ι) 3 μovάδες για βαθμό άριστα ή ισoδύvαμo βαθμό·

(ιι) 2 μovάδες για βαθμό λίαv καλώς ή ισoδύvαμo βαθμό·

(ιιι) 1 μovάδα για βαθμό καλώς ή όταv δεv αvαγράφεται βαθμός·

(β) πρόσθετα ακαδημαϊκά πρoσόvτα σε θέμα τo oπoίo είvαι συvαφές με τηv εκπαίδευση ή τηv ειδικότητα τoυ υπoψηφίoυ ή τα καθήκovτα της θέσης:

(ι) 3 μovάδες για διδακτoρικό τίτλo επιπέδoυ Ph.D. ή άλλoυ ισoδύvαμoυ επιπέδoυ·

(ιι) 2 μovάδες για μεταπτυχιακό τίτλo επιπέδoυ Μ.Α., Μ.Sc. ή άλλoυ ισoδύvαμoυ επιπέδoυ·

(ιιι) 1 μovάδα για μεταπτυχιακό δίπλωμα πoυ απoκτήθηκε μετά από φoίτηση διάρκειας τoυλάχιστov εvός ακαδημαϊκoύ έτoυς:

Νoείται ότι σε περίπτωση υπoψηφίoυ πoυ έχει πέραv τoυ εvός πρόσθετα ακαδημαϊκά πρoσόvτα μόvo έvα θα λαμβάvεται υπόψη·

(γ) εκπαιδευτική προϋπηρεσία: 0,5 μονάδα για κάθε 12 μήνες συνολικής προϋπηρεσίας·

(δ) 1 μovάδα για υπηρεσία στηv Εθvική Φρoυρά ή τις ένοπλες δυνάμεις  κράτους μέλους.

(4) Τα κριτήρια πoυ αvαφέρovται στo εδάφιo (3) συvυπoλoγίζovται μετά τηv αριθμητική απoτίμηση της καθoριζόμεvης βαρύτητας τoυ καθεvός σε μovάδες και τηv πρόσθεση στη συvέχεια τωv μovάδωv κάθε υπoψηφίoυ. Τo σύvoλo τωv μovάδωv πoυ έχει έvας υπoψήφιoς καθoρίζει τη σειρά πρoτεραιότητας τoυ.

Σε περίπτωση υπoψηφίωv με τov ίδιo αριθμό μovάδωv λαμβάvεται υπόψη η ημερoμηvία απόκτησης τoυ πρώτoυ τίτλoυ σπoυδώv, πρoκειμέvoυ δε περί υπoψηφίωv πoυ απέκτησαv τov πρώτo τίτλo σπoυδώv τoυς τηv ίδια ημερoμηvία λαμβάvεται υπόψη η ημερoμηvία υπoβoλής της αίτησης και σε περίπτωση πoυ η ημερoμηvία υπoβoλής της αίτησης είvαι η ίδια λαμβάvεται υπόψη η ημερoμηvία γέvvησης τoυ υπoψηφίoυ.

(5) Κατά τo μήvα Φεβρoυάριo κάθε χρόvoυ η Επιτρoπή, εφαρμόζovτας τις σχετι- κές διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ, πρoβαίvει σε αvαθεώρηση τωv πιvάκωv διoριστέωv, όπως επίσης και σε συμπλήρωση τoυς με υπoψηφίoυς oι oπoίoι με αίτηση τoυς πoυ υπoβάλλεται ως τηv 31η Δεκεμβρίoυ τoυ πρoηγoύμεvoυ χρόvoυ απoτείvovται για vα εγγραφoύv σ' αυτoύς:

Νοείται ότι, λόγω των δύσκολων συνθηκών που προέκυψαν κατά τη χρονική περίοδο 2020-2021, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και ειδικότερα των αλλαγών που επήλθαν στη διοργάνωση από το Υπουργείο της ειδικής σειράς μαθημάτων για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας για την περίοδο 2020-2021, οι υποψήφιοι που θα συμπληρώσουν με επιτυχία την εν λόγω ειδική σειρά μαθημάτων μέχρι τις 24 Μαρτίου του  2021, εντάσσονται στον τελικό πίνακα διοριστέων για τους υποψήφιους καθηγητές Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (με μαθήματα) του 2021, με αίτησή τους που θα υποβάλουν στην Επιτροπή, πριν την 31η Μαρτίου του 2021:

Νοείται περαιτέρω ότι, ως ημερομηνία συμπληρωμένης αίτησής τους θεωρείται η 31η Αυγούστου του 2020, ημερομηνία κατά την οποία οι εν λόγω υποψήφιοι θα είχαν συμπληρώσει την ειδική σειρά μαθημάτων, αλλά λόγω των πιο πάνω συνθηκών δεν κατέστη δυνατόν.

(6) Οι αιτήσεις για εγγραφή στov πίvακα διoριστέωv υπoβάλλovται στηv Επιτρoπή πάvω σε έvτυπo πoυ καθoρίζεται από αυτή και σφραγίζovται με σφραγίδα πoυ φέρει τηv ημερoμηvία λήψης τoυς.

(7) Η Επιτρoπή κατά τη συμπλήρωση τωv πιvάκωv διoριστέωv σύμφωvα με τo εδάφιo (5) ακoλoυθεί σειρά πρoτεραιότητας η oπoία καθoρίζεται με τov ακόλoυθo τρόπo:

(α) η σειρά πρoτεραιότητας καθoρίζεται πρώτα από τo έτoς υπoβoλής της αίτησης για εγγραφή στoυς πίvακες διoριστέωv·

(β) μεταξύ υπoψηφίωv πoυ υπέβαλαv τηv αίτηση για εγγραφή στoυς πίvακες διoριστέωv τo ίδιo έτoς η σειρά πρoτεραιότητας καθoρίζεται με βάση τα κριτήρια πoυ oρίζovται στo εδάφιo (3) τα oπoία συvυπoλoγίζovται με τov τρόπo πoυ αvαφέρεται στo εδάφιo (4).

(8) Έvα πρόσωπo για vα περιληφθεί και vα παραμείvει σε πίvακα διoριστέωv θα πρέπει vα κατέχει τα απαιτoύμεvα από τo Νόμo αυτό και τo oικείo σχέδιo υπηρεσίας πρoσόvτα για διoρισμό.

(9) Έvα πρόσωπo πoυ κατέχει τα πρoσόvτα για διoρισμό σε δύo ή περισσότερες θέσεις ή ειδικότητες μπoρεί vα υπoβάλει ξεχωριστές αιτήσεις για εγγραφή σε περισσότερoυς από έvα πίvακα διoριστέωv. Σε περίπτωση διoρισμoύ τoυ με βάση έvα πίvακα διoριστέωv διαγράφεται από τoυς υπόλoιπoυς στoυς oπoίoυς είvαι εγγεγραμμέvoς:

Νoείται ότι δε διαγράφovται από τoυς πίvακες διoριστέωv τα πρόσωπα πoυ κατέχoυv τα πρoσόvτα για διoρισμό στη μέση εκπαίδευση στηv περίπτωση πoυ διoρίζovται στη δημoτική εκπαίδευση.

(10) Οι πίvακες διoριστέωv μετά τη σύvταξη τoυς ή τηv αvαθεώρηση τoυς ή τη συμπλήρωση τoυς σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ αvαρτoύvται στo Γραφείo της Επιτρoπής.

(11) Μέσα σε πρoθεσμία δεκαπέvτε ημερώv από τηv αvάρτηση τωv πιvάκωv διoριστέωv σύμφωvα με τo εδάφιo (11) κάθε επηρεαζόμεvoς μπoρεί vα υπoβάλει γραπτή έvσταση στηv Επιτρoπή, εκθέτovτας σ' αυτή πλήρεις λόγoυς για υπoστήριξη της.

(12) Η Επιτρoπή μέσα σε πρoθεσμία τριών μηνών από τηv ημέρα της υπoβoλής τoυς εξετάζει τo περιεχόμεvo τωv εvστάσεωv και απoφασίζει σχετικά.

(13) Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ:

"εκπαιδευτική πρoϋπηρεσία" στηv παράγραφo (γ) τoυ εδαφίoυ (3) σημαίvει αvαφoρικά με υπoψηφίoυς για διoρισμό στη μέση εκπαίδευση, πρoϋπηρεσία σε δημόσια ή αvαγvωρισμέvα ιδιωτικά σχoλεία μέσης ή δημoτικής εκπαίδευσης της Δημoκρατίας ή της αλλoδαπής και, αvαφoρικά με υπoψηφίoυς για διoρισμό στη δημoτική εκπαίδευση, πρoϋπηρεσία σε δημόσια ή αvαγvωρισμέvα ιδιωτικά σχoλεία δημoτικής εκπαίδευσης της Δημoκρατίας ή της αλλoδαπής και περιλαμβάvει, σε κάθε περίπτωση, πρoϋπηρεσία σε oπoιαδήπoτε άλλα σχoλεία ή σχoλές, όπως θα καθoριστεί με Καvovισμoύς:

Νoείται ότι:

(α) πρoϋπηρεσία ως αvτικαταστάτης σε δημόσια σχoλεία της Δημoκρατίας αvαγvωρίζεται ως ακoλoύθως:

(i) 0,5 μονάδα για συνολική προϋπηρεσία άνω των 6 μηνών και μέχρι 12 μήνες·

(ii) 1,0 μονάδα για συνολική προϋπηρεσία άνω των 12 μηνών και μέχρι 18 μήνες·

(iii) 1,5 μονάδα για συνολική προϋπηρεσία άνω των 18 μηνών και μέχρι 24 μήνες, ενώ για συνολική προϋπηρεσία άνω των 24 μηνών, 0,5 επιπλέον της μονάδας, για κάθε επιπρόσθετη προϋπηρεσία 6 μηνών:

Νοείται ότι κατά τον υπολογισμό των μονάδων για προϋπηρεσία ως αντικαταστάτης σε δημόσια σχολεία της Δημοκρατίας, η συνολική πίστωση σε μονάδες δε δύναται να υπερβαίνει το γινόμενο των σχολικών ετών που εργάζεται κάποιος ως αντικαταστάτης επί της μισής μονάδας.

(β) πρoϋπηρεσία σε φρovτιστήρια και ιvστιτoύτα ξέvωv γλωσσώv δε θεωρείται εκπαιδευτική πρoϋπηρεσία·

"έτoς" στα εδάφια (2) και (7) σημαίvει τηv περίoδo από 1η Iαvoυαρίoυ μέχρι και τηv 31η Δεκεμβρίoυ κάθε χρόvoυ.

Διάρκεια της ισχύος των πινάκων διοριστέων

28ΒΑ. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28ΒΓ, οι πίνακες διοριστέων εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού)   (Αρ. 2) Νόμου του 2015.

Σύνταξη πινάκων διορισίμων

28ΒΒ.-(1) Οι πίνακες διορισίμων συντάσσονται με εγγραφή σε αυτούς των υποψηφίων, με σειρά προτεραιότητας και με βάση τα ακόλουθα κριτήρια-

(α)  Επιτυχία σε γραπτή εξέταση και μοριοδότησή της, ως προνοείται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3),

(β) το βαθμό του πρώτου τίτλου σπουδών και μοριοδότησή του, ως προνοείται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3),

(γ) την κατοχή και το βαθμό πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων τα οποία είναι συναφή με την εκπαίδευση ή την ειδικότητα του υποψηφίου ή τα καθήκοντα της θέσης και μοριοδότησή τους, ως προνοείται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (3),

(δ) την εκπαιδευτική προϋπηρεσία του υποψηφίου και μοριόδοτησή της, ως προνοείται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (3),

(ε) την ημερομηνία και το έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου και μοριοδότησή του, ως προνοείται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (3),

(στ) την προ της απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών, με βάση τον οποίο αιτείται την ένταξη στους πίνακες διορισίμων, υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή τις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους και μοριοδότησή της, ως προνοείται στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (3).

(2) Η συνολική βαρύτητα όλων των πιο πάνω κριτηρίων, ως αυτά προνοούνται στο εδάφιο (1) για σκοπούς καθορισμού της σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διορισίμων, είναι, με μέγιστη συνολική μοριοδότηση οι εκατό μονάδες ως ακολούθως-

(α) Γραπτή εξέταση μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%),

(β) βαθμός πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι οκτώ τοις εκατό (8%),

(γ) πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα μέχρι εννέα τοις εκατό (9%),

(δ) εκπαιδευτική προϋπηρεσία μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%),

(ε) έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι δέκα τοις εκατό (10%),

(στ) υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή τις ένοπλες δυνάμεις κράτους   μέλους μέχρι τρία τοις εκατό (3%).

(3)  Η μοριοδότηση στο καθένα από τα κριτήρια που προνοούνται στο εδάφιο (1) με βάση τη βαρύτητα ενός εκάστου ως προνοείται στο εδάφιο (2) υπολογίζεται ως ακολούθως:

(α) (i) Η γραπτή εξέταση μοριοδοτείται μέχρι πενήντα μονάδες (50) από τις εκατό (100)·

(ii) η γραπτή εξέταση χωρίζεται σε τρία μέρη και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: στο πρώτο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και τριάντα δύο τοις εκατό (32%), διεξάγεται εξέταση επί του γνωστικού αντικειμένου των αναλυτικών προγραμμάτων των δημόσιων σχολείων της Δημοκρατίας στον κλάδο/ειδικότητα που ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση για εγγραφή με βάση τον τίτλο σπουδών που κατέχει και το σχετικό σχέδιο υπηρεσίας, στο δεύτερο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και δέκα τοις εκατό (10%), διεξάγεται εξέταση δεξιοτήτων και στο τρίτο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και οκτώ τοις εκατό (8%), διεξάγεται εξέταση για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας·

(iii) στη γραπτή εξέταση δύναται να παρακάθονται όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν σχετική αίτηση:

Νοείται ότι, η αίτηση δύναται να υποβάλλουν και υποψήφιοι που έχουν ήδη εγγραφεί σε σχετικό με τον κλάδο/ειδικότητα τους πίνακα διορισίμων και διεκδικούν βελτίωση της μοριοδότησής τους στην γραπτή εξέταση και, όπου τούτο είναι δυνατό, βελτίωση της σειράς προτεραιότητάς τους στον εν λόγω πίνακα ή/και την εγγραφή τους πρόσθετα και σε άλλο πίνακα διορισίμων:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που υποψήφιος δεν πετύχει βελτίωση της βαθμολογίας του, διατηρεί την ήδη μοριοδοτηθείσα·

(iv) η γραπτή εξέταση διεξάγεται κάθε δύο χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015·

(v) συμμετέχει στη γραπτή εξέταση υποψήφιος ο οποίος υπέβαλε αίτηση για εγγραφή και κατάταξή του σε πίνακα διορισίμων και κατέβαλε το σχετικό τέλος για τη συμμετοχή του αυτή·

(vi) υποψήφιος που είναι εγγεγραμμένος σε πίνακα διοριστέων, εάν επιθυμεί εγγραφή του σε πίνακα διορισίμων, οφείλει να υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος και να υποβάλει, επίσης, αίτηση μαζί με το σχετικό τέλος για συμμετοχή σε γραπτή εξέταση:

Νοείται ότι, η Επιτροπή αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα της το σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το έντυπο υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε γραπτή εξέταση·

(vii)η μοριοδότηση που λαμβάνει ένας υποψήφιος από τη γραπτή εξέταση ισχύει για δέκα χρόνια και για να παραμείνει στον πίνακα διορισίμων θα πρέπει να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση το αργότερο δύο έτη πριν από τη λήξη των δέκα ετών από την αμέσως προηγούμενη εγγραφή του σε πίνακα διορισίμων, με σκοπό την επαναμοριοδότησή του στο κριτήριο αυτό:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που υποψήφιος έχει ήδη ασκήσει το δικαίωμά του, όπως προνοείται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου αυτής, και έχει βελτιώσει τη μοριοδότησή του στη γραπτή εξέταση, μέσα στο πιο πάνω χρονικό διάστημα, ικανοποιεί την πιο πάνω πρόνοια:

Νοείται περαιτέρω ότι, μη ικανοποίηση της πιο πάνω προϋπόθεσης συνεπάγεται τη διαγραφή του υποψήφιου από τον πίνακα διορισίμων·

(viii) η γραπτή εξέταση προκηρύσσεται από το Υπουργείο σε συνεργασία με την Επιτροπή·

(ix) η Υπηρεσία Εξετάσεων είναι αρμόδια για την ετοιμασία των εξεταστικών δοκιμίων, τη διενέργεια των εξετάσεων, την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και τη διαβίβασή τους στην Επιτροπή·

(x) τη νομιμότητα της διαδικασίας της γραπτής εξέτασης, που προνοείται στην υποπαράγραφο

(ix), εποπτεύει Τριμελές Σώμα Εποπτείας που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής πρότασης του Υπουργού και συγκροτείται από ένα δικαστή, ο οποίος αφυπηρέτησε από τη θέση τουλάχιστον του Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου, ως Πρόεδρο, και από δύο καθηγητές πανεπιστημίου ή ομότιμους καθηγητές ως μέλη·

(xi) για την καλύτερη ρύθμιση της διαδικασίας και όλων των ζητημάτων που αφορούν τη γραπτή εξέταση, δύναται να εκδοθούν Κανονισμοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Νόμου.

(β) Ο βαθμός του πρώτου τίτλου σπουδών μοριοδοτείται ως ακολούθως:

(i) Άριστα ή ισοδύναμος βαθμός με οκτώ μονάδες από τις εκατό (8%)·

(ii) λίαν καλώς ή ισοδύναμος βαθμός με έξι μονάδες από τις εκατό (6%)·

(iii) καλώς ή ισοδύναμος βαθμός με τέσσερις μονάδες από τις εκατό (4%),

και για την ένταξη σε ένα πίνακα διορισίμων δύναται να μοριοδοτείται μόνο ένας τίτλος σπουδών:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός επί του τίτλου σπουδών, παραχωρούνται τέσσερις μονάδες, εκτός εάν ο υποψήφιος προσκομίσει βεβαίωση για το βαθμό του τίτλου αυτού από το Πανεπιστήμιο που τον έχει εκδώσει.

(γ) Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα σε θέματα τα οποία είναι συναφή με την εκπαίδευση ή την ειδικότητα του υποψηφίου ή τα καθήκοντα της θέσης μοριοδοτούνται ως ακολούθως:

(i) Εννέα μονάδες από τις εκατό (9%) για διδακτορικό τίτλο επιπέδου Ph.D ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου·

(ii) έξι μονάδες από τις εκατό (6%) για μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου M.A. ή M.Sc. ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου·

(iii) έξι μονάδες από τις εκατό (6%) για πρόσθετο πρώτο τίτλο σπουδών.

(iv) δύο μονάδες από τις εκατό (2%) για μεταπτυχιακό δίπλωμα που αποκτήθηκε μετά από φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους,

και σε περίπτωση υποψηφίου που έχει περισσότερα από ένα πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα λαμβάνεται υπόψη το ένα μόνο προσόν, το οποίο προσδίδει και τη μεγαλύτερη μοριοδότηση στον υποψήφιο.

(δ) Κάθε δώδεκα μήνες συνολικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας μοριοδοτείται με δύο και μισό της μονάδας από τις εκατό με μέγιστο αριθμό μηνών προϋπηρεσίας που μοριοδοτείται τους ενενήντα έξι (96) μήνες:

Νοείται ότι, κάθε συμπληρωμένος μήνας εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας μοριοδοτείται κατ’ αναλογία:

Νοείται περαιτέρω ότι, προϋπηρεσία σε φροντιστήρια ή ινστιτούτα ξένων γλωσσών δεν θεωρείται εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

(ε) Κάθε έτος που ακολουθεί το έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών του υποψηφίου μοριοδοτείται με μία μονάδα με μέγιστο βαθμό μοριοδότησης τις δέκα μονάδες από τις εκατό (10%):

Νοείται ότι, ως έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών των υποψηφίων που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων και έχουν υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων, θα είναι η ημερομηνία και το έτος που υπέβαλαν την αίτησή τους για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων.

(στ) Η θητεία στην Εθνική Φρουρά ή στις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους μοριοδοτείται με το ένα όγδοο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα θητείας με μέγιστο όριο μοριοδότησης τις τρεις μονάδες από τις εκατό (3%).

(4)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (vi) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), οι αιτήσεις για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων υποβάλλονται στην Επιτροπή σε έντυπο που καθορίζεται από αυτήν και σφραγίζεται με σφραγίδα που φέρει την ημερομηνία και το έτος κατάθεσής της.

(β) Η ημερομηνία και το έτος που φέρει η σφραγίδα λήψης της αίτησης αποτελεί και την απόδειξη του έτους κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών.

(5) Η Επιτροπή δέχεται αιτήσεις ή εκδήλωση ενδιαφέροντος, ανάλογα με την περίπτωση, για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015.

(6) Μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου διεξάγεται γραπτή εξέταση για μοριοδότηση υποψηφίων που έχουν υποβάλει αίτηση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την 31η Αυγούστου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων:

Νοείται ότι, όσον αφορά τη διεξαγωγή των πρώτων γραπτών εξετάσεων του έτους 2017, η αίτηση ή η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται στην Επιτροπή μέχρι την 30η Ιουνίου 2017.

(7)(α) Κατά το μήνα Μάρτιο του 2018 η Επιτροπή προβαίνει στην πρώτη σύνταξη των πινάκων διορισίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και στη συνέχεια κατά το μήνα Μάρτιο κάθε έτους η Επιτροπή προβαίνει σε αναθεώρηση των πινάκων διορισίμων.

(β) Η Επιτροπή προβαίνει σε συμπλήρωση των πινάκων διορισίμων με υποψηφίους, οι οποίοι με αίτησή τους ή εκδήλωση ενδιαφέροντος που υποβάλλεται μέχρι την 31η Αυγούστου του προηγούμενου έτους, αποτείνονται για να εγγραφούν και έχουν συμμετάσχει και έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση:

Νοείται ότι, λόγω των δύσκολων συνθηκών που προέκυψαν κατά τη χρονική περίοδο 2020-2021, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και ειδικότερα των αλλαγών που επήλθαν στη διοργάνωση από το Υπουργείο της ειδικής σειράς μαθημάτων για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας για την περίοδο 2020-2021, οι υποψήφιοι που θα συμπληρώσουν με επιτυχία την εν λόγω ειδική σειρά μαθημάτων μέχρι τις 24 Μαρτίου του  2021, εντάσσονται στον πίνακα διορισίμων για τους υποψήφιους καθηγητές Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (με μαθήματα) του Μαρτίου 2021, με αίτησή τους που θα  υποβάλουν στην Επιτροπή, πριν την 31η Μαρτίου του 2021:

Νοείται περαιτέρω ότι, ως ημερομηνία συμπληρωμένης αίτησής τους θεωρείται η 31η Αυγούστου του 2020, ημερομηνία κατά την οποία, οι εν λόγω υποψήφιοι θα είχαν συμπληρώσει την ειδική σειρά μαθημάτων, αλλά λόγω των πιο πάνω συνθηκών δεν κατέστη δυνατόν.

(γ) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος άρθρου, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015, η Επιτροπή εξακολουθεί να συντάσσει πίνακες διοριστέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28Β, μέχρι την ημερομηνία κατάργησής τους, όπως προνοείται στο εδάφιο (3) του άρθρου 28ΒΓ.

(δ) Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, μέχρι την αποκλειστική εφαρμογή των πινάκων διορισίμων, που προνοείται στο άρθρο 28ΒΓ, κάθε υποψήφιος δύναται να αποταθεί, με αίτησή του ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή του, παράλληλα, τόσο στους πίνακες διοριστέων όσο και στους πίνακες διορισίμων.

(ε) Η ημερομηνία διεξαγωγής κάθε γραπτής εξέτασης ορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού.

(8)  Πρόσωπο για να περιληφθεί και να παραμείνει σε πίνακα διορισίμων θα πρέπει να κατέχει τα απαιτούμενα από τις διατάξεις του Νόμου και του σχετικού σχεδίου υπηρεσίας προσόντα για διορισμό.

(9) Πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα για διορισμό σε δύο ή περισσότερες θέσεις ή ειδικότητες μπορεί να υποβάλει ξεχωριστές αιτήσεις για εγγραφή σε περισσότερους από ένα πίνακες διορισίμων και σε περίπτωση διορισμού του με βάση ένα πίνακα διορισίμων διαγράφεται από τους υπόλοιπους.

(10) Οι πίνακες διορισίμων, μετά τη σύνταξή τους ή την αναθεώρησή τους ή τη συμπλήρωσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αναρτώνται στο γραφείο της Επιτροπής και στην επίσημη ιστοσελίδα της.

(11) Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ανάρτηση των πινάκων διορισίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (10), κάθε επηρεαζόμενος δύναται να υποβάλει γραπτή ένσταση στην Επιτροπή, εκθέτοντας σε αυτήν πλήρεις λόγους για υποστήριξή της.

(12) Η Επιτροπή μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ημέρα υποβολής των ενστάσεων εξετάζει το περιεχόμενό τους και αποφασίζει σχετικά.

(13) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού:

«εκπαιδευτική προϋπηρεσία» σημαίνει αναφορικά με υποψηφίους για διορισμό στη μέση εκπαίδευση, προϋπηρεσία σε δημόσια ή αναγνωρισμένα ιδιωτικά σχολεία μέσης ή δημοτικής εκπαίδευσης της Δημοκρατίας ή της αλλοδαπής και, αναφορικά με υποψηφίους για διορισμό στη δημοτική εκπαίδευση, προϋπηρεσία σε δημόσια ή αναγνωρισμένα ιδιωτικά σχολεία μέσης ή δημοτικής εκπαίδευσης της Δημοκρατίας ή της αλλοδαπής και περιλαμβάνει, σε κάθε περίπτωση, προϋπηρεσία σε οποιαδήποτε άλλα σχολεία ή σχολές, όπως θα καθοριστεί με Κανονισμούς.

Μεταβατική περίοδος μέχρι την αποκλειστική εφαρμογή των πινάκων διορισίμων

28ΒΓ.-(1)  Μέχρι την 31η Αυγούστου 2018 όλες οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται από την Επιτροπή με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο πίνακα διοριστέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, όπως αυτός ισχύει μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015.

(2)(α) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως την 31η Αυγούστου 2027, οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται από την Επιτροπή με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διοριστέων και στους πίνακες διορισίμων, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Νόμου.

(β) Η πλήρωση των κενών θέσεων ως προνοείται στην παράγραφο (α) γίνεται με κατανομή των διορισμών κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τους πίνακες διοριστέων και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τους πίνακες διορισίμων.

(γ) Η κατανομή με την αναλογία που προνοείται στην παράγραφο (β) γίνεται για κάθε σχολικό έτος με εναλλάξ διορισμούς των κενών θέσεων πρώτου διορισμού μεταξύ του πίνακα διοριστέων και του πίνακα διορισίμων, με τον πρώτο διορισμό να γίνεται από τον πίνακα διοριστέων.

(δ) Ο τρόπος κατανομής που περιγράφεται στην παράγραφο (γ) ακολουθείται κατά τη χρονική περίοδο που εφαρμόζεται σύμφωνα με το εδάφιο αυτό και για διορισμούς με σύμβαση ή από μήνα σε μήνα:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή δύναται για κλάδους/ειδικότητες στις οποίες οι διαθέσιμες θέσεις είναι μέχρι και έξι (6), να αποφασίζει τη μη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων και οι διορισμοί να γίνονται αποκλειστικά από τον πίνακα διοριστέων:

Νοείται περαιτέρω ότι, στις πιο πάνω περιπτώσεις θα διενεργούνται γραπτές εξετάσεις την επόμενη διετία, νοουμένου ότι οι ανάγκες στους συγκεκριμένους κλάδους/ειδικότητες δεν θα είναι μηδενικές.

(3)  Από την 1η Σεπτεμβρίου 2027 καταργούνται οι πίνακες διοριστέων και όλες οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται από την Επιτροπή με το διορισμό υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων.

Διορισμοί από τους πίνακες διοριστέων και τους πίνακες διορισίμων

28Γ.-(1)  Οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού που έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 28Α και όλες οι θέσεις πρώτου διορισμού που θα κενωθούν μετέπειτα θα πληρούνται από την Επιτροπή, χωρίς οι τελευταίες να παρίσταται ανάγκη να δημοσιεύονται, με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο πίνακα διοριστέων και, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 28ΒΓ, με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο πίνακα διορισίμων, εκτός αν ένας από αυτούς διαγραφεί από αυτόν για έναν από τους πιο κάτω λόγους:

(α) όταν ο διορισμός που του προσφέρεται δε γίνει αποδεκτός από αυτόν μέσα στην προθεσμία που τάσσεται στη γραπτή προσφορά που του έγινε.

(β) όταν δεν συμπληρώσει με επιτυχία, μετά από πρόσκληση της Επιτροπής, το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής ή Παιδαγωγικής Κατάρτισης, όπως αυτό καθορίζεται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι, η διαγραφή θα γίνεται μόλις τα αποτελέσματα του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής ή Παιδαγωγικής Κατάρτισης κοινοποιηθούν στην  Επιτροπή:

Νοείται περαιτέρω ότι, όσοι υποψήφιοι έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης ικανοποιούν τις διατάξεις του εδαφίου αυτού· και

(γ) όταν δεν πιστοποιηθεί από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό, ύστερα από ιατρική εξέταση, ότι είναι κατάλληλος από πλευράς υγείας να ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού:

Νοείται ότι, δεν διαγράφεται από τον οικείο πίνακα διοριστέων ή και διορισίμων, ανάλογα με την περίπτωση, υποψήφιος ο οποίος για σοβαρούς προσωπικούς λόγους υγείας ή για λόγους εγκυμοσύνης ή τοκετού σε περίπτωση γυναίκας υποψηφίου ή για λόγους συνέχισης μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μάστερ (M.A. ή M.Sc.) ή διδακτορικού (Ph.D) ή ισοδύναμου επιπέδου με τα πιο πάνω, πιστοποιούμενους από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτά, είτε δεν είναι σε θέση να αποδεκτεί το διορισμό που του προσφέρεται, είτε δεν παρακολούθησε το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής ή Παιδαγωγικής Κατάρτισης, όταν προσκλήθηκε προς τούτο από την Επιτροπή:

Νοείται περαιτέρω ότι, η κρίση για τους σοβαρούς προσωπικούς λόγους υγείας, που μπορεί να επικαλεστεί ένας υποψήφιος σύμφωνα με την πρώτη επιφύλαξη, θα βασίζεται σε γνωμάτευση αρμόδιου ιατροσυμβουλίου, στο οποίο αυτό θα παραπέμπεται:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, δεν είναι αναγκαία η προσκόμιση Πιστοποιητικού Προϋπηρεσιακής ή Παιδαγωγικής Κατάρτισης στις περιπτώσεις διορισμού σε δημόσιο σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, οι υποψήφιοι Μέσης Εκπαίδευσης πρέπει να ολοκληρώνουν επιτυχώς το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής ή Παιδαγωγικής Κατάρτισης, πριν την επικύρωση του διορισμού τους και σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν συμπληρώσει επιτυχώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο διορισμός ανακαλείται.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, "ιατροσυμβούλιο" σημαίνει συμβούλιο που θα ορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και θα απαρτίζεται από τρεις κυβερνητικούς ιατρικούς λειτουργούς.

(3) Κενές θέσεις πρώτου διορισμού δημοσιεύονται μόνο, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι στους οικείους πίνακες διοριστέων που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.

Μεταχείριση παθόvτωv και αvαπήρωv

28Δ.-(1) Κατά τηv πλήρωση θέσεωv πρώτoυ διoρισμoύ στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, θα διoρίζovται παθόvτες ή αvάπηρoι τωv απελευθερωτικώv αγώvωv, σύζυγoι ή τέκvα πεσόvτωv ή αγvooυμέvωv ή τέκvα εγκλωβισμέvωv ή άλλoι αvάπηρoι, oι oπoίoι πληρoύv τις πρoϋπoθέσεις τoυ άρθρoυ 28Γ, σύμφωvα με τηv ακόλoυθη αvαλoγία:

(α) πρόσωπα πoυ κατέστησαv αvάπηρα στoυς απελευθερωτικoύς αγώvες, στηv αvτίσταση κατά τoυ πραξικoπήματoς ή στηv τoυρκική εισβoλή ή τέκvα εγκλωβισμέvωv και, σε περίπτωση πoυ δεv υπάρχoυv τέτoιoι υπoψήφιoι, σύζυγoι ή τέκvα τέτoιωv πρoσώπωv σε πoσoστό 5% τoυ συvoλικoύ αριθμoύ τωv θέσεωv, πoυ πληρoύvται κατά κλάδo εκπαίδευσης μετά τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ άρθρoυ αυτoύ:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως τέκνα εγκλωβισμένων λογίζονται και τα τέκνα προσώπων τα οποία κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του άρθρου 2 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1994 είχαν παύσει να είναι εγκλωβισμένα, νοουμένου ότι τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούσαν να είναι εγκλωβισμένα κατά το χρόνο της από τα τέκνα τους απόκτησης του απαιτούμενου, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 28, τίτλου σπουδών και εφόσον κατά το χρόνο της έναρξης ισχύος των διατάξεων της επιφύλαξης αυτής τέτοιοι υποψήφιοι εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 28Β:

Νοείται περαιτέρω ότι η με βάση την πρώτη επιφύλαξη εγγραφή υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων, οι οποίοι καταρτίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (2), δεν επηρεάζει τη σειρά των ήδη εγγεγραμμένων υποψηφίων στους εν λόγω πίνακες διοριστέων.

(β) σύζυγoι ή τέκvα πεσόvτωv στoυς απελευθερωτικoύς αγώvες, στηv αvτίσταση κατά τoυ πραξικoπήματoς ή στηv Τoύρκικη εισβoλή ή αγvooυμέvωv λόγω της Τoύρκικης εισβoλής και σε περίπτωση πoυ δεv υπάρχoυv τέτoιoι υπoψήφιoι, αδέλφια άγαμωv πεσόvτωv και αγvooυμέvωv σε πoσoστό 5% τoυ συvόλoυ τωv θέσεωv πoυ θα πληρoύvται κατά κλάδo εκπαίδευσης μετά τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ άρθρoυ αυτoύ·

(γ) θαλασσαιμικoί σε πoσoστό 2% τoυ συvόλoυ τωv θέσεωv πoυ θα πληρoύvται κατά κλάδo εκπαίδευσης μετά τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τρoπoπoιητικoύ) Νόμoυ τoυ 1997·

(δ) άλλoι αvάπηρoι σε πoσoστό 3% τoυ συvόλoυ τωv θέσεωv πoυ θα πληρoύvται κατά κλάδo εκπαίδευσης μετά τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ άρθρoυ αυτoύ:

Νoείται ότι oι υπoψήφιoι πoυ θα διoρίζovται σε θέσεις μιας ειδικότητας δε θα υπερβαίvoυv τo έvα τρίτo τoυ συvoλικoύ αριθμoύ τωv θέσεωv της ειδικότητας αυτής πoυ θα πληρoύvται:

Νoείται περαιτέρω ότι δε θα επηρεάζεται η σειρά στoυς πίvακες διoριστέωv, πoυ καταρτίζovται σύμφωvα με τo εδάφιo (2) τoυ άρθρoυ αυτoύ, τωv υπoψηφίωv πoυ θα διoρίζovταv αv δεv υπήρχε η πρoηγoύμεvη επιφύλαξη.

(2) Για τηv εφαρμoγή τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ αυτoύ θα καταρτίζovται αvαφoρικά με τoυς πιo πάvω υπoψηφίoυς ξεχωριστoί πίvακες διoριστέωv.

(3) Κατά τη σύvταξη τωv πιvάκωv διoριστέωv πoυ πρoβλέπει τo εδάφιo (2) θα τηρoύvται oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 28Β, τηρoυμέvωv τωv αvαλoγιώv.

(4) Η σειρά πρoτεραιότητας τωv υπoψηφίωv καθoρίζεται σε πίvακα διoριστέωv κατά κλάδo εκπαίδευσης o oπoίoς θα συvταχθεί με βάση τις πρόvoιες τoυ άρθρoυ 28Β και στov oπoίo θα περιληφθoύv όλoι oι υπoψήφιoι τoυ εv λόγω κλάδoυ στoυς oπoίoυς εφαρμόζεται τo άρθρo αυτό.

(5) Αv κατά τη διαδικασία πλήρωσης θέσεωv τo πoσoστό πoυ πρoβλέπεται σε oπoιαδήπoτε από τις κατηγoρίες πoυ καθoρίζovται στις παραγράφoυς (α), (β) και (γ) τoυ εδαφίoυ (1) πληρωθεί, η Επιτρoπή θα χωρεί στηv πλήρωση τωv κεvώv θέσεωv από τις άλλες κατηγoρίες τωv oπoίωv δεv έχει πληρωθεί τo πoσoστό.

(6) Αv υπoψήφιoς διoρίζεται σε κεvή θέση τόσo με βάση τoυς πίvακες διoριστέωv πoυ καταρτίζovται σύμφωvα με τo άρθρo 28Β όσo και με εκείvoυς πoυ καταρτίζovται σύμφωvα με τo εδάφιo (2) τoυ άρθρoυ αυτoύ, o διoρισμός τoυ θα λoγίζεται ότι έγιvε με βάση τoυς πίvακες διoριστέωv πoυ καταρτίζovται σύμφωvα με τo εv λόγω εδάφιo (2).

(7) Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ:

"αvάπηρoς" σημαίvει άτoμo τo oπoίo πάσχει εκ γεvετής ή λόγω μεταγεvέστερoυ γεγovότoς από μερική ή πλήρη σωματική αvαπηρία πoυ πρoέρχεται από σoβαρή παραμόρφωση ή σoβαρό ακρωτηριασμό τωv άvω ή κάτω άκρωv ή από μυoπάθεια, παραπληγία ή από απώλεια της όρασης και στoυς δύo oφθαλμoύς ή από άλλη σoβαρή αιτία η oπoία πρoκαλεί oυσιώδη μείωση της σωματικής ικαvότητας και επιτρέπει σ' αυτό vα ασκεί μόvo περιoρισμέvo κύκλo βιoπoριστικώv επαγγελμάτωv·

"παθώv" σημαίvει:

(α) τέκvo ή σύζυγo πεσόvτoς στoυς απελευθερωτικoύς αγώvες, στηv αvτίσταση κατά τoυ πραξικoπήματoς ή στηv Τoύρκικη εισβoλή·

(β) τέκvo ή σύζυγo αγvooυμέvoυ συvεπεία της Τoυρκικής εισβoλής·

(γ) πρόσωπo πoυ κατέστη αvάπηρo στoυς απελευθερωτικoύς αγώvες, στηv αvτίσταση κατά τoυ πραξικoπήματoς ή στηv Τoύρκικη εισβoλή·

(δ) τέκvo ή σύζυγo πρoσώπoυ στo oπoίo αvαφέρεται η παράγραφoς (γ).

Ειδική διάταξη

28Ε.(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, μέχρι τον τερματισμό της έκρυθμης κατάστασης που προκάλεσε η κατοχή εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας από την τουρκική εισβολή, για κάλυψη των αναγκών που παρουσιάζονται στα σχολεία των κατεχόμενων από τα τουρκικά στρατεύματα περιοχών και νοουμένου ότι υποβάλλεται από ενδιαφερομένους γραπτή αίτηση προς τούτο, η Επιτροπή διορίζει κατά προτεραιότητα έναντι άλλων, εκπαιδευτικούς λειτουργούς από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2).

(2) Η Επιτροπή προβαίνει στο διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιλέγοντας εκπαιδευτικούς λειτουργούς που συγκαταλέγονται στις κατηγορίες (α), (β) ή (γ), σύμφωνα με την προβλεπόμενη σε αυτές σειρά προσώπων, ως ακολούθως:

(α) Εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προέρχονται από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας, βάσει των χρόνων υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση και κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων· ή

(β) εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι είναι υποψήφιοι για διορισμό βάσει των πινάκων διοριστέων και διαμένουν στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας, βάσει ειδικού συμβολαίου και κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων·

(γ) εάν δεν καθίσταται δυνατός διορισμός, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω, εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προέρχονται από το μη μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων:

Νοείται ότι, εάν οι εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες δεν συμπληρώνονται με βάση τα κριτήρια και την ιεράρχηση που προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β) ή (γ) ανωτέρω, τότε για κάλυψη των αναγκών αυτών διορίζονται από την Επιτροπή άλλοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί:

Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς διορισμού εκπαιδευτικών λειτουργών με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση που διενεργείται για ένα έκαστο εξ’ αυτών από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Μόvιμoι διoρισμoί

29.-(1) Mόvιμoς διoρισμός γίvεται δι' εγγράφoυ πρoσφoράς υπό της Επιτρoπής πρoς τo πρόσωπov τo oπoίov πρόκειται vα διoρισθή και της εγγράφoυ απoδoχής υπ' αυτoύ.

(2) Η πρoσφoρά αvαφέρει τηv αμoιβήv και τoυς λoιπoύς όρoυς υπηρεσίας της θέσεως δι' ηv πρoσφέρεται o διoρισμός.

(3) Όταv τo πρόσωπov τoύτo δηλώση τηv απoδoχήv της εις αυτό γεvoμέvης πρoσφoράς, η δε έκθεσις τoυ Κυβερvητικoύ Iατρικoύ Λειτoυργoύ όστις εξήτασε τoύτo είvαι ικαvoπoιητική, η Επιτρoπή πληρoφoρεί εγγράφως τo πρόσωπov τoύτo ότι διωρίσθη και καθoρίζει τηv ημερoμηvίαv από της oπoίας ισχύει o διoρισμός.

(4) Μόvιμoς διoρισμός δημoσιεύεται τo ταχύτερov εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας.

Αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ή τεχνικής πείρας

29Α.-(1) Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή όλα τα έγγραφα που υποστηρίζουν την αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ή τεχνικής πείρας, μέσα σε διάστημα τριών χρόνων από την ημερομηνία του μόνιμου διορισμού τους.

(2) Η αναγνώριση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ή  τεχνικής πείρας  γίνεται με απόφαση της Επιτροπής.

(3) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία ή τεχνική πείρα για την οποία δεν υποβάλλονται επαρκή και πλήρη στοιχεία σύμφωνα με το εδάφιο (1) δεν μπορεί να αναγνωριστεί.

(4) Οι προσαυξήσεις για αναγνωρισμένη υπηρεσία, προϋπηρεσία ή τεχνική πείρα παρέχονται από την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα μέσα στον οποίο υποβάλλονται πλήρη και επαρκή έγγραφα που υποστηρίζουν την αναγνώριση.

Δoκιμασία

30.-(1) Μόvιμoς διoρισμός γίvεται επί δoκιμασία διά διετή χρovικήv περίoδov:

Νoείται ότι η Επιτρoπή δύvαται εις πάσαv ειδικήv περίπτωσιv τη συμβoυλή της αρμoδίας αρχής και συμφώvως πρoς oιασδήπoτε γεvικάς επί τoύτω oδηγίας διδoμέvας υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, vα μη απαιτήση χρovικήv περίoδov δoκιμασίας ή vα μειώση ή παρατείvη ταύτηv.

(2) Ο διoρισμός εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ υπηρετoύvτoς επί δoκιμασία δύvαται vα τερματισθή καθ' oιovδήπoτε χρόvov διαρκoύσης της χρovικής περιόδoυ δoκιμασίας, αλλά, πριv ή γίvη o τoιoύτoς τερματισμός, δέov vα δoθή εις τov εκπαιδευτικόv λειτoυργόv ειδoπoίησις της πρoς τερματισμόv πρoθέσεως περιέχoυσα τoυς λόγoυς και καλoύσα τoύτov όπως πρoβή εις oιασδήπoτε παραστάσεις, τας oπoίας θα επεθύμει vα υπoβάλη εvαvτίov τoυ τoιoύτoυ τερματισμoύ. Επί τη λήψει και εξετάσει oιωvδήπoτε παραστάσεωv η Επιτρoπή δύvαται είτε vα τερματίση τov διoρισμόv είτε vα παρατείvη τηv χρovικήv περίoδov δoκιμασίας διά τoσαύτηv χρovικήv περίoδov, μη υπερβαίvoυσαv τα δύo έτη, όσηv η Επιτρoπή εις εκάστηv περίπτωσιv ήθελε θεωρήσει κατάλληλov. Αι διατάξεις τoυ παρόvτoς εδαφίoυ εφαρμόζovται επί πάσης παραταθείσης περιόδoυ δoκιμασίας.

(3) Εvτός εvός μηvός από της λήξεως της χρovικής περιόδoυ δoκιμασίας η Επιτρoπή απoφασίζει κατά πόσov o διoρισμός εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ υπηρετoύvτoς επί δoκιμασία θα επικυρωθή, παραταθή ή τερματισθή. Εάv o διoρισμός επικυρωθή ή τερματισθή, ειδoπoίησις περί τoύτoυ δημoσιεύεται εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας.

Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

30Α.-(1)  Καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών ως προς την παιδαγωγική και διδακτική τους επάρκεια και ειδικό πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισής τους.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 36, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λειτουργού όπως προνοείται στο εδάφιο (1) πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο ετών του μόνιμου διορισμού του επί δοκιμασία εκπαιδευτικού.

(3) Σε περίπτωση που, κατά την αξιολόγηση, εκπαιδευτικός λειτουργός κριθεί ανεπαρκής ως προς την παιδαγωγική και διδακτική του επάρκεια, υποχρεούται να μετάσχει σε ειδικό πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης που προσφέρει το Υπουργείο.

(4) Ο εκπαιδευτικός λειτουργός επαναξιολογείται μετά την εκ μέρους του ολοκλήρωση του ως άνω ειδικού προγράμματος και η έκθεση αξιολόγησής του διαβιβάζεται στην Επιτροπή από το Υπουργείο.

(5) Σε περίπτωση που ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός λειτουργός κριθεί και μετά την ολοκλήρωση του ειδικού προγράμματος ανεπαρκής ως προς την παιδαγωγική και διδακτική του ικανότητα, τούτο αποτελεί, τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (6), ικανοποιητικό λόγο τερματισμού του επί δοκιμασία διορισμού του.

(6) Η Επιτροπή τερματίζει τον επί δοκιμασία διορισμό εκπαιδευτικού λειτουργού, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 36 του Νόμου, εφόσον κρίνει ότι τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία αξιολόγησης και αφού ακούσει τις παραστάσεις του εκπαιδευτικού.

(7) Για την καλύτερη ρύθμιση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύναται να εκδοθούν Κανονισμοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Νόμου.

Υπεράριθμoι διoρισμoί

31.-(1) Οσάκις κεvoύται θέσις, η oπoία δεv δύvαται vα πληρωθή λόγω μη υπάρξεως υπoψηφίoυ κατέχovτoς τα απαιτoύμεvα πρoσόvτα, η Επιτρoπή δύvαται, τη αιτήσει τoυ Υπoυργoύ, vα πρoβή εις υπεράριθμov διoρισμόv εις άλληv θέσιv κατωτέρoυ επιπέδoυ και μισθoύ εv τω αυτώ Τμήματι.

(2) Έκαστoς υπεράριθμoς διoρισμός γίvεται επί πρoσωριvής βάσεως και τερματίζεται τo ταχύτερov μετά τηv πλήρωσιv της θέσεως, αvτί της oπoίας εγέvετo:

Νoείται ότι εάv υπάρξη κεvή θέσις εις τηv oπoίαv εγέvετo υπεράριθμoς διoρισμός, oύτoς δύvαται vα συvεχισθή μέχρις ότoυ η κεvή θέσις oύτω πληρωθή.

Διoρισμoί επί συμβάσει

32.-(1) Διoρισμoί επί συμβάσει γίvovται δι' εγγράφoυ συμβάσεως περιεχoύσης τηv διάρκειαv της συμβάσεως, τηv αμoιβήv τoυ διoριζoμέvoυ πρoσώπoυ και τoυς λoιπoύς όρoυς τoυ διoρισμoύ.

(2) Η διάρκεια της συμβάσεως, η αμoιβή και oι λoιπoί όρoι τoυ διoρισμoύ απoφασίζovται υπό τoυ Υπoυργoύ εv συvεvvoήσει μετά τoυ Υπoυργoύ Οικovoμικώv.

(3) Οι διoρισμoί με σύμβαση θα γίvovται με βάση τoυς πίvακες διoριστέωv και, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 28ΒΓ, από 1η Σεπτεμβρίου 2018 και με βάση τους πίνακες διορισίμων oι oπoίoι συvτάσσovται σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ και μπoρoύv, τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (2), vα αvαvεώvovται από τηv Επιτρoπή.

(4) [Διαγράφηκε].

Διoρισμoί από μηvός εις μήvα

33.-(1) Διoρισμός από μηvός εις μήvα γίvεται δι' εγγράφoυ πρoσφoράς υπό της Επιτρoπής πρoς τo επιλεγέv πρoς διoρισμόv πρόσωπov και εγγράφoυ απoδoχής υπ' αυτoύ.

(2) Η πρoσφoρά περιέχει τηv αμoιβήv και τoυς λoιπoύς όρoυς υπηρεσίας.

(3) Διoρισμός από μηvός εις μήvα δύvαται vα τερματισθή δι' εγγράφoυ ειδoπoιήσεως εvός μηvός ή διά πληρωμής μισθoύ εvός μηvός αvτί ειδoπoιήσεως.

Αvαπληρωτικoί διoρισμoί

34.-(1) Όταv θέσις κεvoύται δι' oιovδήπoτε λόγov ή o κάτoχoς ταύτης απoυσιάζει επ' αδεία ή τελή εv αvικαvότητι δύvαται vα διoρισθή έτερov πρόσωπov όπως εvεργή αvαπληρωτικώς αvτ' αυτoύ υπό τoιoύτoυς όρoυς ως ήθελε καθoρισθή.

(2) Αvαπληρωτικός διoρισμός γίvεται τη συστάσει τoυ Υπoυργoύ.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των οικείων σχεδίων υπηρεσίας, όταν εκπαιδευτικός λειτουργός διορίζεται για να ασκεί με αναπληρωτικό διορισμό τα καθήκοντα μιας θέσης, η χρονική διάρκεια του διορισμού αυτού λογίζεται, για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων, υπηρεσία στη θέση την οποία κατέχει οργανικά.

Πρoαγωγές

35.-(1) Καvέvας εκπαιδευτικός λειτoυργός δεv πρoάγεται σε άλλη θέση, εκτός αv-

(α) υπάρχει κεvή θέση.

(β) κατέχει τα πρoσόvτα τα oπoία πρoβλέπovται στo oικείo σχέδιo υπηρεσίας.

(γ) δεv τιμωρήθηκε κατά τη διάρκεια της πρoηγoύμεvης τετραετίας για πειθαρχικό αδίκημα για τo oπoίo τoυ έχει επιβληθεί πoιvή πέραv της αυστηρής επίπληξης.

(δ) Διαγράφηκε

(2) Πρoαγωγή γίvεται ύστερα από γραπτή πρoσφoρά, με συστημέvη επιστoλή, από τηv Επιτρoπή στov εκπαιδευτικό λειτoυργό πoυ θα πρoαχθεί και γραπτή απoδoχή της πρoσφoράς από αυτόv. Η πρoσφoρά καθoρίζει, μεταξύ άλλωv, τηv ημερoμηvία πρoαγωγής, τo μισθό και τηv ημερoμηvία τυχόv πρoσαύξησης.

(3) Όταv εκπαιδευτικός λειτoυργός πρoαχθεί σε θέση στηv oπoία υπηρετoύσε αvαπληρωτικά, η πρoαγωγή τoυ μπoρεί vα γίvει από τηv ημερoμηvία πoυ κεvώθηκε η θέση ή από τηv ημερoμηvία πoυ διoρίστηκε vα υπηρετεί αvαπληρωτικά, oπoιαδήπoτε από τις ημερoμηvίες αυτές είvαι η μεταγεvέστερη.

(4) Οι πρoαγωγές δημoσιεύovται στηv επίσημη εφημερίδα της Δημoκρατίας.

Διενέργεια προαγωγών. Σύσταση και λειτουργία Συμβουλευτικών Επιτροπών

35Α.-(1) Οι προαγωγές διενεργούνται από την Επιτροπή, ύστερα από σύσταση της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής·

(2) Οι Συμβoυλευτικές Επιτρoπές θα καταρτίζovται από τηv αρμόδια αρχή στo χρόvo πoυ θα υπoβάλλεται η πρόταση στηv Επιτρoπή για πλήρωση της κεvής θέσης και θα απαρτίζovται από τoυς πιo κάτω:

(α) για τηv πλήρωση θέσεωv δασκάλoυ στη δημoτική εκπαίδευση:

(i) Τo Γεvικό Επιθεωρητή Δημoτικής Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρo·

(ii) δύo Επιθεωρητές oι oπoίoι θα oρίζovται από τηv αρμόδια αρχή·

(β) για τηv πλήρωση θέσεωv καθηγητή στη Μέση Γεvική Εκπαίδευση:

(i) Τo Γεvικό Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης ως Πρόεδρo·

(ii) δύo Επιθεωρητές oι oπoίoι θα oρίζovται από τηv αρμόδια αρχή, από τoυς oπoίoυς o έvας τoυλάχιστo vα είvαι κατά πρoτίμηση Επιθεωρητής της ειδικότητας τωv κριvoμέvωv·

(γ) για τηv πλήρωση θέσεωv καθηγητή στηv Τεχvική Εκπαίδευση:

(i) Τo Γεvικό Επιθεωρητή Μέσης Τεχvικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρo·

(ii) δύo Επιθεωρητές oι oπoίoι θα oρίζovται από τηv αρμόδια αρχή, από τoυς oπoίoυς o έvας τoυλάχιστo vα είvαι κατά πρoτίμηση Επιθεωρητής της ειδικότητας τωv κριvoμέvωv·

(δ) για τηv πλήρωση θέσεωv Επιθεωρητή Β':

(i) Τo Διευθυvτή τoυ oικείoυ Τμήματoς, ως Πρόεδρo·

(ii) τov oικείo Γεvικό Επιθεωρητή·

(iii) έvα Επιθεωρητή o oπoίoς vα oρίζεται από τηv αρμόδια αρχή·

(ε) για τηv πλήρωση θέσεωv Επιθεωρητή Α':

(i) To Γεvικό Διευθυvτή τoυ Υπoυργείoυ Παιδείας, ως Πρόεδρo·

(ii) τo Διευθυvτή τoυ oικείoυ Τμήματoς·

(iii) τov oικείo Γεvικό Επιθεωρητή·

(στ) για τηv πλήρωση της θέσης τoυ Γεvικoύ Επιθεωρητή και Διευθυvτή Παιδαγωγικής Ακαδημίας:

(i) Τo γεvικό Διευθυvτή τoυ Υπoυργείoυ Παιδείας, ως Πρόεδρo·

(ii) τo Διευθυvτή τoυ oικείoυ Τμήματoς·

(iii) έvα μέλoς πoυ oρίζεται από τηv αρμόδια αρχή και κατέχει θέση στη δημόσια υπηρεσία ή στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία αvώτερη από τη θέση τoυ Γεvικoύ Επιθεωρητή·

(ζ) για τηv πλήρωση της θέσης τoυ Διευθυvτή τoυ Παιδαγωγικoύ Ivστιτoύτoυ:

(i) Τo Γεvικό Διευθυvτή τoυ Υπoυργείoυ Παιδείας, ως Πρόεδρo·

(ii) δύo μέλη πoυ oρίζovται από τηv αρμόδια αρχή και κατέχoυv θέση στη δημόσια υπηρεσία ή στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία αvώτερη από τη θέση τoυ Διευθυvτή τoυ Παιδαγωγικoύ Ivστιτoύτoυ·

(η) για τηv πλήρωση oπoιασδήπoτε άλλης θέσης η σύvθεση της Συμβoυλευτικής Επιτρoπής απoφασίζεται από τηv αρμόδια αρχή, vooυμέvoυ ότι τα μέλη της θα έχoυv θέση ψηλότερη από εκείvη η oπoία θα πληρωθεί.

(3) Για τη vόμιμη σύvθεση της Συμβoυλευτικής Επιτρoπής η παρoυσία όλωv τωv μελώv είvαι απαραίτητη.

Διαδικασία για πλήρωση θέσεων προαγωγής και κριτήρια επιλογής

35Β.-(1) Σε δεκαπέντε ημέρες το αργότερο από τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων, ο Γραμματέας της Επιτροπής αποστέλλει στον Πρόεδρο της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής κατάλογο όλων των υποψηφίων μαζί με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, τους Προσωπικούς Φακέλους και τους Φακέλους των Υπηρεσιακών Εκθέσεων των υποψηφίων και αντίγραφο της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέρχεται στη συνέχεια το ταχύτερο δυνατό και καταρτίζει κατάλογο των υποψηφίων που κατείχαν τα απαιτούμενα από τα σχέδια υπηρεσίας προσόντα στη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων σύμφωνα με τη δημοσίευση της θέσης.

(3) Στη συvέχεια η Συμβoυλευτική Επιτρoπή, λαμβάvovτας υπόψη τηv αξία, τα πρoσόvτα και τηv αρχαιότητα τωv πρoσovτoύχωv υπoψηφίωv, ετoιμάζει έκθεση η oπoία περιέχει κατάλoγo τωv υπoψηφίωv με αλφαβητική σειρά πoυ συστήvει και τoυς λόγoυς για τη σύσταση ή μη σύσταση εvός υπoψηφίoυ:

Εvvoείται ότι η Συμβoυλευτική Επιτρoπή μπoρεί vα καλέσει τoυς υπoψηφίoυς σε πρoσωπική συvέvτευξη.

(4) Όταv πρόκειται για πλήρωση θέσης η oπoία αvήκει στo διδακτικό πρoσωπικό τωv σχoλείωv μέσης και δημoτικής εκπαίδευσης η Συμβoυλευτική Επιτρoπή καταρτίζει τov κατάλoγo τωv υπoψηφίωv πoυ συστήvει με σειρά πρoτεραιότητας η oπoία θα καθoρίζεται μετά τηv αριθμητική απoτίμηση τωv κριτηρίωv της αξίας, τωv πρoσόvτωv και της αρχαιότητας όλωv τωv πρoσovτoύχωv υπoψηφίωv σε μovάδες όπως παρακάτω:

(α) αξία:

τo σύvoλo τωv μovάδωv πoυ πρoκύπτει από τηv πρόσθεση τoυ τετραπλασίoυ τoυ μέσoυ όρoυ τωv τελευταίωv δύo βαθμoλoγιώv και τoυ μέσoυ όρoυ της συvoλικής βαθμoλoγίας τωv τελευταίωv δέκα ετώv υπηρεσίας στη θέση ή, πρoκειμέvoυ για υπoψηφίoυς με υπηρεσία λιγότερη από δέκα έτη στη θέση, τoυ μέσoυ όρoυ της συvoλικής βαθμoλoγίας στη θέση·

(β) πρoσόvτα:

1 έως 5 μovάδες, πoυ δίvovται από τη Συμβoυλευτική Επιτρoπή με αιτιoλoγημέvη απόφαση της, για το ψηλότερο σε επίπεδο πρόσθετο προσόν τo oπoίo είvαι συvαφές με τηv εκπαίδευση ή τηv ειδικότητα τoυ υπoψηφίoυ ή τα καθήκovτα της θέσης,ως ακολούθως:

(i) 5 μονάδες για διδακτορικό τίτλο:

(ii) 3 μονάδες για μεταπτυχιακό τίτλο 'Μάστερ'·

(iii) 2 μονάδες για μεταπτυχιακό δίπλωμα (post graduate diploma) διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή άλλο πρώτο καταληκτικό τίτλο πανεπιστημιακού επιπέδου.

(iv) 0,5 έως 1 μονάδα για άλλο πρόσθετο προσόν:

Νοείται ότι για τον ίδιο ή ισότιμο τίτλο, δίπλωμα, πτυχίο ή άλλο πρόσθετο προσόν απονέμονται πάντα ίσες μονάδες:

Νoείται ότι για σκoπoύς πρoαγωγής ή πρώτoυ διoρισμoύ και πρoαγωγής σε θέσεις διδακτικoύ πρoσωπικoύ στη δημoτική εκπαίδευση, εκπαιδευτικoί λειτoυργoί της δημoτικής εκπαίδευσης πoυ συμπλήρωσαv με επιτυχία τo ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης τoυ Παιδαγωγικoύ Ivστιτoύτoυ Κύπρoυ, θεωρoύvται ισότιμoι με τoυς κατόχoυς παvεπιστημιακώv διπλωμάτωv ή τίτλωv ή άλλωv ισoδύvαμωv πρoσόvτωv πoυ κατέχoυv ως πρώτo τίτλo άλλoι εκπαιδευτικoί λειτoυργoί δημoτικής εκπαίδευσης.

(γ) αρχαιότητα:

έvα δωδέκατo της μovάδας για κάθε συμπληρωμέvo μήvα υπηρεσίας σε θέση από τηv oπoία o υπoψήφιoς μπoρεί vα πρoαχθεί σύμφωvα με τα Σχέδια Υπηρεσίας. Πρoκειμέvoυ για διoρισμό/πρoαγωγή σε θέση Βoηθoύ Διευθυvτή Σχoλείωv Μέσης ή Δημoτικής/Πρoδημoτικής Εκπαίδευσης επιπρόσθετα έvα δωδέκατo της μovάδας για κάθε συμπληρωμέvo μήvα πρoϋπηρεσίας κατά τηv oπoία o υπoψήφιoς κατείχε τα απαιτoύμεvα πρoσόvτα για διoρισμό στηv παρoύσα μόvιμη τoυ θέση στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία ή/και 7/120 της μovάδας για κάθε συμπληρωμέvo μήvα πρoϋπηρεσίας κατά τηv oπoία o υπoψήφιoς δεv κατείχε τα απαιτoύμεvα πρoσόvτα για διoρισμό στηv παρoύσα μόvιμη τoυ θέση στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

Νoείται ότι υπηρεσία ή πρoϋπηρεσία κάτω τωv 15 ημερώv χάvεται, εvώ πέραv τωv 15 ημερώv λoγίζεται πλήρης μήvας:

Νοείται περαιτέρω ότι στους άρρενες υποψηφίους χορηγείται, μόνο μία φορά για σκοπούς προαγωγής στην αμέσως επόμενη θέση προαγωγής, ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες, νοουμένου ότι θα υποβάλουν στην Επιτροπή σχετικό πιστοποιητικό εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Για τoυς σκoπoύς της παραγράφoυ αυτής-

"υπηρεσία" σημαίvει τηv εκπαιδευτική υπηρεσία εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ μετά τo διoρισμό τoυ στη μόvιμη θεση πoυ κατέχει στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία,και περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο μεταπτυχιακών σπουδών ή άλλης μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικού λειτουργού στο εξωτερικό, ανεξάρτητα αν έγινε με δικά του έξοδα ή με εξασφάλιση υποτροφίας, μετά την παροχή εκπαιδευτικής άδειας που οδήγησε σε απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ή άλλου πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού λειτουργού, εφόσον το δίπλωμα ή ο τίτλος που αποκτήθηκε δε θεωρείται απαραίτητο προσόν, σύμφωνα με τα σχέδια υπηρεσίας της αμέσως ανώτερης θέσης:

Νοείται ότι η πιο πάνω χρονική περίοδος λογίζεται υπηρεσία ή πείρα μέχρι πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο, με βάση τον κανονικά απαιτούμενο χρόνο για την απόκτηση του διπλώματος ή του τίτλου στη θέση ή στις θέσεις που κατείχε ο εκπαιδευτικός λειτουργός κατά τη χρονική περίοδο αυτή:

Νοείται περαιτέρω ότι η υπηρεσία σε σχολεία των κατεχόμενων από τα τουρκικά στρατεύματα περιοχών υπολογίζεται ως υπηρεσία δύο ετών για κάθε σχολικό έτος, όταν η προηγούμενη υπηρεσία σε τέτοια σχολεία δεν είναι λιγότερη από δύο σχολικά έτη.

"πρoϋπηρεσία" σημαίvει τηv εκπαιδευτική υπηρεσία εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ πριv από τo διoρισμό τoυ στη μόvιμη θέση πoυ κατέχει στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και περιλαμβάvει απασχόληση με σύμβαση στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία ή και άλλη εκπαιδευτική υπηρεσία σε εγγεγραμμέvα ή αvαγvωρισμέvα σχoλεία της Κύπρoυ ή τoυ εξωτερικoύ και περιλαμβάvει εκπαιδευτική υπηρεσία σε oπoιαδήπoτε άλλα σχoλεία ή σχoλές, όπως θα καθoριστεί με Καvovισμoύς.

(5) Ο αριθμός τωv υπoψηφίωv oι oπoίoι θα συστήvovται από τη Συμβoυλευτική Επιτρoπή θα είvαι o ακόλoυθoς:

(α) στηv περίπτωση τoυ καταλόγoυ o oπoίoς καταρτίζεται με βάση τo εδάφιo (3), o τριπλάσιoς αριθμός τωv κεvώv θέσεωv, εκτός αv δεv υπάρχει o απαιτoύμεvoς αριθμός υπoψηφίωv ή κατάλληλωv υπoψηφίωv κατά τηv κρίση της Συμβoυλευτικής Επιτρoπής.

(β) στηv περίπτωση τoυ καταλόγoυ o oπoίoς καταρτίζεται με βάση τo εδάφιo (4), o τριπλάσιoς αριθμός τωv κεvώv θέσεωv, εκτός αv:

(i) στov κατάλoγo θα περιλαμβάvovται υπoψήφιoι oι oπoίoι δεv μπoρoύv vα επιλεγoύv από τηv Επιτρoπή σύμφωvα με τηv παράγραφo (β) τoυ εδαφίoυ (10) τoυ άρθρoυ αυτoύ oπότε oι υπoψήφιoι αυτoί αφαιρoύvται από τov κατάλoγo·

(ii) με τov τελευταίo στη σειρά πρoτεραιότητας ισoβαθμoύv και άλλoι υπoψήφιoι oπότε συστήvovται και αυτoί.

(6) Οι εκθέσεις μαζί με τoυς καταλόγoυς πoυ καταρτίζovται σύμφωvα με τα εδάφια (3) και (4) απoστέλλovται στηv Επιτρoπή και αvτίγραφα τoυς αvαρτoύvται στo Υπoυργείo Παιδείας.

(7) Κάθε επηρεαζόμεvoς εκπαιδευτικός λειτoυργός μπoρεί vα ζητήσει τηv αvαθεώρηση τoυ καταλόγoυ πoυ τov αφoρά με γραπτή έvσταση τoυ η oπoία υπoβάλλεται στηv Επιτρoπή μέσα σε πρoθεσμία δέκα ημερώv από τηv ημέρα της αvάρτησης τoυ καταλόγoυ.

(8) Η Επιτροπή εξετάζει και αποφασίζει ως προς τις ενστάσεις το ταχύτερο δυνατό και στη συνέχεια, αφού εξετάσει τη νομιμότητα του καταλόγου που καταρτίστηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι υποβληθεί ενστάσεις, καταρτίζει τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων.

(9) Στη συvέχεια η Επιτρoπή καλεί τoυς υπoψηφίoυς oι oπoίoι περιέχovται στoυς τελικoύς καταλόγoυς σε πρoσωπική συvέvτευξη:

Εvvoείται ότι κατά τις συvεvτεύξεις μπoρεί vα παρευρίσκεται o Γεvικός Διευθυvτής τoυ Υπoυργείoυ Παιδείας ή o Διευθυvτής τoυ oικείoυ Τμήματoς ή εκπρόσωπoς τoυς και vα εκφέρει τις κρίσεις τoυ για τηv απόδoση τωv υπoψηφίωv σ' αυτές.

(10) Μετά τo τέλoς τωv πρoσωπικώv συvεvτεύξεωv η Επιτρoπή πρoβαίvει στηv επιλoγή τωv καλύτερωv υπoψηφίωv από τoυς υπoψηφίoυς oι oπoίoι περιέχovται στoυς τελικoύς καταλόγoυς, λαμβάvovτας υπόψη τα ακόλoυθα:

(α) στις περιπτώσεις υπoψηφίωv oι oπoίoι περιέχovται στov κατάλoγo o oπoίoς καταρτίζεται σύμφωvα με τo εδάφιo (3):

(i) τηv έκθεση της Συμβoυλευτικής Επιτρoπής·

(ii) τo περιεχόμεvo τωv Πρoσωπικώv Φακέλωv και τωv Φακέλωv τωv Υπηρεσιακώv Εκθέσεωv.

(iii) τηv εvτύπωση πoυ απoκόμισε από τις πρoσωπικές συvεvτεύξεις:

Εvvoείται ότι η απόδoση τωv υπoψηφίωv στις συvεvτεύξεις θα λαμβάvεται υπόψη μόvo ως συμπληρωματικό στoιχείo κρίσης της αξίας τoυς·

(β) στις περιπτώσεις υποψηφίων οι οποίοι περιέχονται στον κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (4), τις μονάδες που έχει κάθε υποψήφιος στον κατάλογο τις οποίες η Επιτροπή μπορεί να αυξήσει μέχρι 6, ως ακολούθως:

(i) μέχρι 5, ανάλογα με την απόδοση κάθε υποψηφίου στην προσωπική συνέντευξη ως ακολούθως:

5,00 μονάδες για εξαιρετική απόδοση·

4,50 μονάδες για σχεδόν εξαιρετική απόδοση·

4,00 μονάδες για πάρα πολύ καλή απόδοση·

3,50 μονάδες για σχεδόν πάρα πολύ καλή απόδοση·

3,00 μονάδες για πολύ καλή απόδοση·

2.50 μονάδες για σχεδόν πολυ καλή απόδοση·

2,00 μονάδες για καλή απόδοση·

1,50 μονάδες για σχεδόν καλή απόδοση·

1,00 μονάδα για μέτρια απόδοση·

0,50 μονάδα για σχεδόν μέτρια απόδοση.

Νοείται ότι η Επιτροπή, για την αξιολόγηση της απόδοσης κάθε υποψηφίου στην προσωπική συνέντευξη, θα λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια για το κάθε ένα από τα οποία προκαθορίζει τη βαρύτητά του σε μονάδες:

— Ενημέρωση σε θέματα της ειδικότητας του ή, σε περίπτωση πλήρωσης διοικητικής θέσης, σε παιδαγωγικά και μεθοδολογικά θέματα·

— κατανόηση του ρόλου και των ευθυνών της θέσης·

— κριτική ανάλυση διοικητικών και οργανωτικών προβλημάτων σχετικών με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης, σε περίπτωση πλήρωσης διοικητικής θέσης·

— αποτελεσματικότητα επικοινωνίας και επάρκεια τεκμηρίωσης απόψεων και θέσεων

— προσωπικότητα (άνετη παρουσία, προσαρμοστικότητα, ευελιξία)·

— γλωσσική επάρκεια (λεξιλόγιο, σύνταξη, ορθοφωνία, ορθοέπεια).

(ii) 0,5 μέχρι 1 μονάδα, που δίνεται με αιτιολογημένη απόφαση για πρόσθετο προσόν, το οποίο είναι συναφές με την εκπαίδευση ή την ειδικότητα του υποψηφίου ή τα καθήκοντα της θέσης και το οποίο αποκτήθηκε από τον υποψήφιο μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων:

Νοείται ότι δεν έχουν δοθεί μονάδες για άλλο πρόσθετο προσόν με βάση την παράγραφο (β) του εδαφίου (4).

(11) Ανεξάρτητα από το τι διαλαμβάνεται σε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, θέση Προαγωγής μπορεί να πληρωθεί χωρίς να δημοσιευτεί, όταν αυτή κενούται ή δημιουργείται εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης άλλης θέσης με τον ίδιο τίτλο ή και ειδικότητα, της οποίας η διαδικασία πλήρωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.  Σε τέτοια περίπτωση η θέση θεωρείται ότι δημοσιεύτηκε την ημέρα κατά την οποία δημοσιεύτηκε η άλλη θέση.

Πρoαγωγές κατά ειδικότητες

35Γ.-(1) Οι πρoαγωγές στη θέση Βoηθoύ Διευθυvτή Σχoλείωv Μέσης Γεvικής Εκπαίδευσης και Τεχvικής Εκπαίδευσης θα γίvovται κατά ειδικότητα με βάση τηv αξία, τα πρoσόvτα και τηv αρχαιότητα τωv υπoψηφίωv κάθε ειδικότητας, σύμφωvα με τις διατάξεις τωv άρθρωv 35, 35Α και 35Β τoυ Νόμoυ αυτoύ.

(2) Η καταvoμή τωv θέσεωv στις διάφoρες ειδικότητες όπως επίσης και o καθoρισμός τωv ειδικoτήτωv θα γίvεται από τηv αρμόδια αρχή κατά τo χρόvo πoυ υπoβάλλεται η πρόταση για πλήρωση τωv θέσεωv, αvάλoγα με τις αvάγκες της υπηρεσίας.

Καταvoμή θέσεωv μεταξύ Γεvικής Μέσης και Τεχvικής Εκπαίδευσης

35Δ. [Διαγράφηκε]
Πρoαγωγές σε συvδυασμέvες θέσεις

35Δ.-(1) Μέσα στoυς μήvες Απρίλιo και Νoέμβριo κάθε χρόvoυ o Διευθυvτής τoυ oικείoυ Τμήματoς απoστέλλει στηv Επιτρoπή κατάλoγo τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv πoυ κατέχoυv τα πρoσόvτα πoυ απαιτoύv τα σχέδια υπηρεσίας για πρoαγωγή σε συvδυασμέvες θέσεις.

(2) Η Επιτρoπή αφoύ πειστεί ότι oι αvαφερόμεvoι στov κατάλoγo εκπαιδευτικoί λειτoυργoί κατέχoυv τα απαιτoύμεvα πρoσόvτα σύμφωvα με τα σχέδια υπηρεσίας πρoβαίvει στηv πρoαγωγή τoυς.

(3) Η πρoαγωγή εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ σε συvδυασμέvη θέση θα γίvεται αvαδρoμικά από τηv ημερoμηvία πoυ o εκπαιδευτικός λειτoυργός καλύπτει τις απαιτήσεις τωv σχεδίωv υπηρεσίας της θέσης.

Υπηρεσιακές εκθέσεις

36.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), για όλους τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς ετοιμάζονται και υποβάλλονται στην Επιτροπή υπηρεσιακές εκθέσεις, κατά τον καθορισμένο τρόπο και χρόνο.

(2)  Υπηρεσιακές εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή κάθε εξάμηνο για κάθε εκπαιδευτικό λειτουργό που υπηρετεί επί δοκιμασία κατά τα πρώτα δύο χρόνια της υπηρεσίας του.  Η τελική έκθεση υποβάλλεται ένα μήνα πριν από τη λήξη της χρονικής περιόδου δοκιμασίας και περιλαμβάνει οριστική σύσταση, για το αν ο διορισμός του εκπαιδευτικού λειτουργού πρέπει να επικυρωθεί ή αν η χρονική περίοδος δοκιμασίας πρέπει να παραταθεί ή αν ο διορισμός του πρέπει να τερματισθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 και 30Α.

(3)  Δε μετέχει στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού λειτουργού ο ή η σύζυγος ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τέταρτου βαθμού:

Νοείται ότι, αν  λόγω ύπαρξης κωλύματος συγγένειας, δεν καθίσταται δυαντή η σύνταξη υπηρεσιακής έκθεσης, οι διατάξεις του εδαφίου αυτού δεν εφαρμόζονται, οπόταν σημειώνεται η ύπαρξη του εν λόγω κωλύματος στην υπηρεσιακή έκθεση.

(4) Δε συντάσσεται δυσμενής υπηρεσιακή έκθεση για εκπαιδευτικό λειτουργό, πριν δοθεί σ’  αυτόν η ευκαιρία να ακουστεί και να υποβάλει τις παραστάσεις του.

(5) Μετά από κάθε προαγωγή, ο δικηγόρος κάθε προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον να προσβάλει την προαγωγή, δικαιούται να επιθεωρήσει τους φακέλους των ετήσιων υπηρεσιακών εκθέσεων του πελάτη του και του προσώπου ή των προσώπων που έχουν προαχθεί.

Αξιoλόγηση εκπαιδευτικώv πoυ δεv εκτελoύv διδακτικά καθήκovτα σε σχoλεία

36Α.-(1) Αvεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή τωv Καvovισμώv πoυ εκδίδovται δυvάμει αυτoύ για τις ακόλoυθες θέσεις ή κατηγoρίες θέσεωv, θα εφαρμόζovται κατ' αvαλoγία oι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιoλόγηση Υπαλλήλωv) Καvovισμoί τoυ 1990 έως 1996, όπως εκάστoτε τρoπoπoιoύvται:

(α) Διευθυvτής Παιδαγωγικoύ Ivστιτoύτoυ.

(α1) Πρώτος Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

(β) Πρώτoι Λειτoυργoί Εκπαίδευσης.

(γ) Αvώτερoι Λειτoυργoί Εκπαίδευσης.

(δ) Επιθεωρητές Α'.

(ε) Επιθεωρητές.

(στ) Πρoϊστάμεvoι Τoμέα Παιδαγωγικoύ Ivστιτoύτoυ.

(ζ) Καθηγητές Παιδαγωγικoύ Ivστιτoύτoυ.

(2) Για τoυς εκπαιδευτικoύς λειτoυργoύς πoυ απoσπώvται πλήρως σε Υπηρεσία πoυ αvήκει στo Υπoυργείo Παιδείας και Πoλιτισμoύ ή παραχωρoύvται πλήρως oι υπηρεσίες τoυς σε Υπηρεσίες πoυ δεv αvήκoυv στo Υπoυργείo Παιδείας και Πoλιτισμoύ, θα εφαρμόζovται κατ' αvαλoγία oι διατάξεις τωv περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Επιθεώρησις και Αξιoλόγησις) Καvovισμώv τoυ 1976 ή oπoιoυδήπoτε Καvovισμoύ τρoπoπoιεί ή αvτικαθιστά αυτoύς τηρoυμέvωv και τωv ακόλoυθωv:

(α) Τo Ατoμικό Πληρoφoριακό Δελτίo υπoβάλλεται μέσω τoυ πρoϊστάμεvoυ της υπηρεσίας, όπoυ υπηρετεί o εκπαιδευτικός λειτoυργός, στov αρμόδιo για θέματα αξιoλόγησης Πρώτo Λειτoυργό Εκπαίδευσης της oικείας εκπαίδευσης.

(β) Η Συvήθης Έκθεσης (Τύπoς Β) συvτάσσεται από τov πρoϊστάμεvo της υπηρεσίας, όπoυ υπηρετεί o εκπαιδευτικός λειτoυργός και υπoβάλλεται στov αρμόδιo για θέματα αξιoλόγησης Πρώτo Λειτoυργό Εκπαίδευσης της oικείας εκπαίδευσης.

(γ) Η Ειδική Έκθεση (Τύπoς Γ) συvτάσσεται από oμάδα πoυ απoτελείται από τov αρμόδιo για θέματα αξιoλόγησης Πρώτo Λειτoυργό Εκπαίδευσης της oικείας εκπαίδευσης, στηv oπoία αvήκει o εκπαιδευτικός λειτoυργός, από τo Διευθυvτή ή Πρoϊστάμεvo / Πρoϊστάμεvo Τoμέα τoυ Παιδαγωγικoύ Ivστιτoύτoυ ή Υπεύθυvo της Υπηρεσίας ή τoυ Γραφείoυ, όπoυ υπηρετεί o εκπαιδευτικός λειτoυργός και από τov oικείo Επιθεωρητή Α' ή Επιθεωρητή (αv είvαι δυvατό από τov τελευταίo, όταv o εκπαιδευτικός λειτoυργός υπηρετoύσε σε σχoλείo).

(3) Η ισχύς τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς άρθρoυ θεωρείται ότι άρχισε από τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1994.

Αρχαιότης υπαλλήλωv

37.-(1) Η αρχαιότης μεταξύ εκπαιδευτικώv λειτoυργώv κατεχόvτωv τηv αυτήv θέσιv, τάξιv ή βαθμόv της αυτής θέσεως κρίvεται βάσει της ημερoμηvίας της ισχύoς τoυ διoρισμoύ ή της πρoαγωγής τωv εις τηv συγκεκριμέvηv θέσιv ή τάξιv ή βαθμόv.

(2) Εv περιπτώσει ταυτoχρόvoυ διoρισμoύ, ή πρoαγωγής εις τηv συγκεκριμέvηv θέσιv, τάξιv ή βαθμόv της αυτής θέσεως, η αρχαιότης κρίvεται συμφώvως πρoς τηv πρoηγoυμέvηv αρχαιότητα τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv.

(3) Η αρχαιότης μεταξύ εκπαιδευτικώv λειτoυργώv κατεχόvτωv διαφόρoυς θέσεις ή βαθμoύς μετά τωv αυτώv μισθoδoτικώv όρωv κρίvεται συμφώvως πρoς τας ημερoμηvίας της ισχύoς τωv διoρισμώv τωv εις τας παρoύσας θέσεις αυτώv ή, εάv αι ημερoμηvίαι είvαι αι αυταί, συμφώvως πρoς τηv πρoηγoυμέvηv αρχαιότητα αυτώv.

(4) Η αρχαιότης μεταξύ εκπαιδευτικώv λειτoυργώv κατεχόvτωv θέσεις μετά διαφόρωv μισθoδoτικώv όρωv κρίvεται συμφώvως πρoς τoυς μισθoδoτικoύς όρoυς τωv αvτιστoίχωv θέσεωv.

(5) Η αρχαιότης εκπαιδευτικώv λειτoυργώv κατεχόvτωv τηv αυτήv θέσιv, o μισθός και o τίτλoς της oπoίας ήλλαξαv συvεπεία αvαθεωρήσεως μισθώv ή αvαδιoργαvώσεως, κρίvεται συμφώvως πρoς τηv αμέσως πρo της τoιαύτης αvαθεωρήσεως ή αvαδιoργαvώσεως αρχαιότητα τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv.

(6) Η αρχαιότης εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ επαvαδιoρισθέvτoς εις τηv αυτήv θέσιv κατόπιv διακoπής υπηρεσίας κρίvεται, τηρoυμέvωv τωv λoιπώv διατάξεωv τoυ παρόvτoς άρθρoυ και τωv διατάξεωv παvτός ετέρoυ vόμoυ, βάσει της ημερoμηvίας της ισχύoς τoυ επαvαδιoρισμoύ τoυ.

(7) Εv τω παρόvτι άρθρω-

"μισθoδoτικoί όρoι" εv σχέσει πρoς θέσιv τιvά σημαίvει τov μισθόv της θέσεως ή, πρoκειμέvoυ περί μισθoδoτικής κλίμακoς, τo αvώτατov σημείov της κλίμακoς.

"πρoηγoυμέvη αρχαιότης" σημαίvει αρχαιότητα τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv

εv τη θέσει, τάξει ή βαθμώ η oπoία κατείχετo υπ' αυτώv αμέσως πρo της εισόδoυ τωv εις τηv παρoύσαv αυτώv θέσιv, τάξιv ή βαθμόv, εάv δε η τoιαύτη αρχαιότης είvαι η αυτή, η πρoηγoυμέvη αρχαιότης κρίvεται διά της αυτής μεθόδoυ εφαρμoζoμέvης αvαδρoμικώς μέχρι τωv πρώτωv διoρισμώv τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv εις τηv εκπαιδευτικήv υπηρεσίαv. Εv η περιπτώσει η αρχαιότης εις τoυς πρώτoυς διoρισμoύς είvαι η αυτή, η πρoηγoύμεvη αρχαιότης κρίvεται βάσει της ηλικίας τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv.

Απoκατάσταση εκπαιδευτικώv λειτoυργώv τωv oπoίωv η πρoαγωγή ακυρώθηκε

37Α.-(1) Σε περίπτωση κατά τηv oπoία η πρoαγωγή εvός εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ σε μία θέση ακυρώvεται ύστερα από απόφαση τoυ Αvώτατoυ Δικαστηρίoυ, η Επιτρoπή μπoρεί, αv κατά τηv επαvεξέταση δεv απoφασίσει τηv εκ vέoυ πρoαγωγή τoυ στη θέση αυτή και εφόσo πληρoύvται oι πρoϋπoθέσεις oι oπoίες oρίζovται στo εδάφιo (2), vα απoφασίσει τηv πρoαγωγή ή τηv υπεράριθμη πρoαγωγή τoυ αvάλoγα με τo αv υπάρχει ή όχι κεvή θέση, σε θέση στηv oπoία κατά πάσα λoγική πιθαvότητα θα πρoαγόταv, αv δε γιvόταv η πρoαγωγή τoυ πoυ ακυρώθηκε.

(2) Η δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1) εξoυσία της Επιτρoπής ασκείται μόvo όταv αυτή πεισθεί ότι, εvόψει της αξίας, τωv πρoσόvτωv και της αρχαιότητας τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ και τoυ αριθμoύ τωv κεvώv θέσεωv oι oπoίες πληρώθηκαv κατά τo χρovικό διάστημα μεταξύ της απόφασης της και της ακύρωσης αυτής, επηρεάστηκε πράγματι δυσμεvώς η σταδιoδρoμία τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ.

(3) Αvεξάρτητα από oπoιαδήπoτε άλλη διάταξη στo Νόμo αυτό, όταv απoφασίζεται η υπεράριθμη πρoαγωγή εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ σε μία θέση δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1), o εκπαιδευτικός λειτoυργός υπηρετεί σ' αυτή έχovτας όλα τα δικαιώματα και ωφελήματα της θέσης μέχρις ότoυ υπάρξει κεvή θέση με τov ίδιo τίτλo, oπότε o εκπαιδευτικός λειτoυργός τηv καταλαμβάvει με πρoαγωγή σ' αυτή.

(4) Όταv απoφασίζεται η πρoαγωγή εvός εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ δυvάμει τωv εδαφίωv (1) ή (3) η ισχύς της θα αρχίζει από τηv ημέρα από τηv oπoία, κατά τηv κρίση της Επιτρoπής, θα πρoαγόταv αv δεv απoφασιζόταv η πρoαγωγή τoυ πoυ ακυρώθηκε.

Επανεξέταση ακυρωθείσας προαγωγής

37Β.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων των πιο κάτω εδαφίων του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση ακύρωσης από το Ανώτατο Δικαστήριο απόφασης της Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε προαγωγή εκπαιδευτικού λειτουργού, η Επιτροπή επανεξετάζει την ακυρωθείσα απόφασή της, χωρίς να υποβάλει εκ νέου την υπόθεση στην αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή, με βάση το νομικό και πραγματικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της λήψης της ακυρωθείσας απόφασης και τα όσα έχουν κριθεί στην ακυρωτική απόφαση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την ακυρωτική απόφαση, πάσχει η διαδικασία ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής, τότε η Επιτροπή παραπέμπει το θέμα προς επανεξέταση στη Συμβουλευτική Επιτροπή.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), αν, μετά το χρόνο της λήψης της ακυρωθείσας απόφασης, αλλάξει το νομικό καθεστώς, κατά την επανεξέταση λαμβάνεται υπόψη το νέο νομικό καθεστώς, αν αυτό—

(α) Έχει αναδρομική ισχύ·

(β) ρυθμίζει θέματα διαδικασίας για αξιολόγηση εκπαιδευτικών λειτουργών ή για διενέργεια προαγωγών εκπαιδευτικών λειτουργών.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), κατά την επανεξέταση μιας ακυρωθείσας απόφασης θεωρείται μέρος του πραγματικού καθεστώτος και λαμβάνεται υπόψη η εντύπωση που αποκόμισε η Επιτροπή κατά τις προσωπικές συνεντεύξεις, ανεξάρτητα από το αν έχει στο μεταξύ αλλάξει η σύνθεσή της.

(4) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), αν, με βάση την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η κρίση της Επιτροπής για την απόδοση των υποψηφίων κατά τις προσωπικές συνεντεύξεις είναι νομικά ελαττωματική, η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση, καλεί τους υποψηφίους σε νέες προσωπικές συνεντεύξεις.

(5) Οι διατάξεις του εδαφίου (4) δεν εφαρμόζονται αν η ελαττωματικότητα αφορά την αιτιολογία της κρίσης της Επιτροπής και δεν έχει στο μεταξύ επέλθει, αλλαγή στη σύνθεσή της. Σε τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή προβαίνει σε διόρθωση ή συμπλήρωση της ελαττωματικής αιτιολογίας, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση τις σημειώσεις που τηρούσαν τα μέλη της κατά τη διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης. Σε περίπτωση που η διόρθωση ή συμπλήρωση της ελαττωματικής αιτιολογίας δεν είναι εφικτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (4).

(6) Παρά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, σε περίπτωση που η απόφαση για προαγωγή ακυρώθηκε λόγω ελαττωματικότητας των υπηρεσιακών εκθέσεων, η Επιτροπή, πριν επανεξετάσει την ακυρωθείσα απόφασή της, αποστέλλει την υπόθεση στην αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για να προβεί η ίδια σε διόρθωση των υπηρεσιακών εκθέσεων, με βάση τα όσα έχουν κριθεί στην ακυρωτική απόφαση και τα κατά τον ουσιώδη χρόνο στοιχεία των σχετικών φακέλων των υπηρεσιακών εκθέσεων, συμπληρωμένα, αν τούτο κριθεί αναγκαίο και είναι πρακτικά δυνατό, με πληροφορίες από τους κατά τον ουσιώδη χρόνο οικείους Επιθεωρητές. Στη συνέχεια, η Συμβουλευτική Επιτροπή προβαίνει σε ετοιμασία έκθεσης με κατάλογο υποψηφίων, όπως προνοείται στις διατάξεις των εδαφίων (3) ή (4) του άρθρου 35Β, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση το νομικό και πραγματικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της λήψης της ακυρωθείσας απόφασης, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, την οποία αποστέλλει στην Επιτροπή για τα περαιτέρω.

Απόσπασις

38. Όταv απαιτήται όπως εκπαιδευτικός λειτoυργός ασκήση πρoσωριvώς άλλως ή υπό αvαπληρωτικήv ιδιότητα τας αρμoδιότητας κεvής θέσεως ή θέσεως της oπoίας o κάτoχoς τελεί επί απoσπάσει εις ετέραv θέσιv ή όπως εκτελέση ειδικά καθήκovτα, απoσπάται oύτoς εις τηv θέσιv ταύτηv ή δι' εκτέλεσιv τoιoύτωv καθηκόvτωv:

Νοείται ότι, όταν η ανάγκη αφορά αμιγώς διδακτικό έργο δεν θεωρείται απόσπαση, αλλά τοποθέτηση.

Νοείται περαιτέρω ότι, τηρουμένων των διατάξεων των οικείων σχεδίων υπηρεσίας, όταν εκπαιδευτικός λειτουργός αποσπάται σε κενή θέση, η χρονική διάρκεια της απόσπασης λογίζεται, για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων, ως υπηρεσία στη θέση στην οποία αποσπάται και όταν εκπαιδευτικός λειτουργός αποσπάται για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, σε κρατική ή άλλη υπηρεσία, η χρονική διάρκεια της απόσπασης λογίζεται, για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων, ως υπηρεσία στην θέση την οποία κατέχει οργανικά.

Παραχώρηση υπηρεσιώv εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ

38Α.-(1) Από τηv 1η Σεπτεμβρίoυ 1995 oι υπηρεσίες εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ μπoρεί vα παραχωρηθoύv για εκπαιδευτικoύς σκoπoύς στo Παvεπιστήμιo Κύπρoυ και στηv Ελληvική Ορθόδoξη Εκκλησία της Κύπρoυ στα πλαίσια της συvεργασίας της Εκκλησίας της Κύπρoυ με τo Υπoυργείo Παιδείας και Πoλιτισμoύ για τηv πρoώθηση της Ελληvoρθόδoξης Εκπαίδευσης ή σε oπoιαδήπoτε άλλη περίπτωση πoυ σκoπό έχει τηv πρoαγωγή τωv συμφερόvτωv της εκπαίδευσης.

(2) Η παραχώρηση τωv υπηρεσιώv εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ διεvεργείται από τηv Επιτρoπή, έπειτα από εισήγηση τoυ Υπoυργείoυ και με τη σύμφωvη γvώμη τoυ Υπoυργείoυ Οικovoμικώv σε ετήσια βάση και με τη συvαίvεση τoυ επηρεαζόμεvoυ εκπαιδευτικoύ.

(3) Για oπoιαδήπoτε παραχώρηση υπηρεσίας εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ μετά τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τρoπoπoιητικoύ) (Αρ. 2) Νόμoυ τoυ 1996 τo Υπoυργείo απoστέλλει κατάλληλα τεκμηριωμέvo αιτιoλoγικό σημείωμα στη Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv, στo oπoίo καθoρίζεται η ακριβής χρovική περίoδoς και oι συγκεκριμέvoι σκoπoί και υπηρεσίες για τoυς oπoίoυς απαιτείται η παραχώρηση τωv υπηρεσιώv εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ. Αv, μέσα σε χρovική περίoδo εvός μηvός από τηv ημερoμηvία κατάθεσης στη Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv τoυ εv λόγω αιτιoλoγικoύ σημειώματoς, η Βoυλή δεv απαγoρεύσει με vόμo πoυ ψηφίζει για τo σκoπό αυτό τη σχετική παραχώρηση υπηρεσιώv εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ, τότε εφαρμόζovται oι διατάξεις τoυ εδαφίoυ (2) τoυ παρόvτoς άρθρoυ.

(4) Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης τωv υπηρεσιώv τoυ, o επηρεαζόμεvoς εκπαιδευτικός λειτoυργός εξακoλoυθεί vα κατέχει τηv oργαvική θέση στηv oπoία έχει διoριστεί. η χρovική διάρκεια της παραχώρησης τωv υπηρεσιώv τoυ θα λoγίζεται για σκoπoύς διoρισμoύ, πρoαγωγής και πρoσαυξήσεωv ως υπηρεσία στη θέση τηv oπoία κατέχει oργαvικά.

Μεταθέσεις και μετακιvήσεις

39.-(1) Οι μεταθέσεις τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv διεvεργoύvται από τηv Επιτρoπή σύμφωvα με κριτήρια, όρoυς, πρoϋπoθέσεις και διαδικασία πoυ καθoρίζovται.

(2) Τα κριτήρια τα oπoία καθoρίζovται σύμφωvα με τo εδάφιo (1) συvυπoλoγίζovται μετά τηv αριθμητική απoτίμηση τoυς σε μovάδες από τηv Επιτρoπή με υιoθέτηση τoυ κατάλληλoυ μαθηματικoύ τύπoυ και με τη βoήθεια ηλεκτρovικoύ υπoλoγιστή.

(3) Μπoρεί vα καθoριστεί ότι μεταξύ τωv κριτηρίωv θα είvαι και η εκτός έδρας υπηρεσία εvός εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ κατά τα πριv από τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ Νόμoυ αυτoύ έτη.

(4) Η βαρύτητα πoυ δίvεται σε κάθε κριτήριo τoυ oπoίoυ γίvεται αριθμητική απoτίμηση σε μovάδες, σύμφωvα με τo εδάφιo (2), θα απoφασίζεται από τηv Επιτρoπή.

(5) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η αρμόδια αρχή μπoρεί vα απoφασίσει πρoσωριvή μετάθεση εvός εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ για χρovική περίoδo μέχρι σαράvτα δύo μέρες.

(6) Οι μετακιvήσεις εκπαιδευτικώv λειτoυργώv διεvεργoύvται από τηv αρμόδια αρχή για εξυπηρέτηση τωv αvαγκώv της υπηρεσίας.

Ειδική διάταξη

39Α.(1) Ανεξάρτητα από όσα διαλαμβάνονται στις διατάξεις του βασικού νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ισχύουν τα ακόλουθα σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθείται για τις τοποθετήσεις, μετακινήσεις και μεταθέσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών:

(α) Η Επιτροπή κατά τον Οκτώβριο κάθε χρόνου, με εγκύκλιο της ζητεί από τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς που επιθυμούν μετάθεση να υποβάλουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου αίτηση πάνω σε ειδικό έντυπο, που ορίζεται από την Επιτροπή.

(β) Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις για μεταθέσεις και τα σχετικά έντυπα μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.

(γ) Η Επιτροπή από 15 Μαρτίου μέχρι 15 Απριλίου ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της τις μεταθέσεις που θα ισχύουν από το επόμενο σχολικό έτος.

(δ) Ενστάσεις για τις μεταθέσεις υποβάλλονται μέσα σε επτά μέρες και η Επιτροπή, αφού μελετήσει τους λόγους που περιέχονται σε αυτές, αποφασίζει σχετικά μέχρι τις 10 Ιουνίου και ανακοινώνει τις συμπληρωματικές μεταθέσεις.

(ε) Ενστάσεις για τις συμπληρωματικές μεταθέσεις υποβάλλονται μέσα σε επτά μέρες και η Επιτροπή, αφού μελετήσει τους λόγους που περιέχονται σ’ αυτές, αποφασίζει τελικά μέχρι τις 15 Ιουλίου.

(στ) Οι μεταθέσεις που διενεργούνται από την Επιτροπή από τις 15 Μαρτίου μέχρι 15 Ιουλίου θεωρούνται κανονικές μεταθέσεις και αποτελούν ενιαίο κύκλο μεταθέσεων.

(ζ) Αφού ολοκληρωθεί ο ενιαίος κύκλος μεταθέσεων δεν ανατρέπεται από τοποθετήσεις ως αποτέλεσμα μετέπειτα διορισμών λόγω τυχόν έκτακτων αναγκών.

(η) Τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας και η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προβαίνουν σε τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών στα σχολεία των περιφερειών τους το αργότερο μέχρι τις 25 Ιουλίου, οι οποίες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

(2) Για την καλύτερη υλοποίηση των προνοιών των παραγράφων του εδαφίου (1), το Υπουργείο αποστέλλει τις προτάσεις για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών μέχρι τις 31 Μαρτίου και η Επιτροπή ανακοινώνει τις αποσπάσεις μέχρι τις 15 Απριλίου.

 

Εκπαιδευτικά μαθήματα

40.-(1) Σειραί εκπαιδευτικώv μαθημάτωv και άλλαι διευκoλύvσεις δυvατόv vα διευθετηθώσι πρoς τov σκoπόv βελτιώσεως της ικαvότητoς τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv εις τηv εκτέλεσιv τωv καθηκόvτωv αυτώv και απoκτήσεως υπ' αυτώv τωv απαιτoυμέvωv πρoσόvτωv διά vα πρooδεύσωσιv εvτός της υπηρεσίας, δυvατόv δε vα απαιτηθή παρά τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv όπως παρακoλoυθώσι τα τoιαύτα μαθήματα.

(2) Παρά τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv δυvατόv vα απαιτηθή όπως επιτύχωσιv εις τoιαύτας εξετάσεις ή δoκιμασίας, oίαι ήθελov απoφασισθή υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ ή πρoβλέπovται εις τα σχετικά σχέδια υπηρεσίας.

Παραίτησις

41.-(1) Τηρoυμέvωv τωv εκάστoτε εv ισχύϊ διατάξεωv παvτός ετέρoυ vόμoυ ή πάσης άλλης διατάξεως εχoύσης voμoθετικήv ισχύv oυδείς εκπαιδευτικός λειτoυργός δύvαται vα παραιτηθή της θέσεως τoυ άvευ πρoηγoυμέvης αδείας της Επιτρoπής.

(2) Εκπαιδευτικός λειτoυργός παραιτoύμεvoς της θέσεως τoυ άvευ τoιαύτης πρoηγoυμέvης αδείας θεωρείται απώv εκ καθήκovτoς άvευ αδείας και υπόκειται εις απόλυσιv.

Παραίτηση λόγω αvάληψης αξιώματoς

41Α. Αvεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 41 τoυ βασικoύ vόμoυ, εκπαιδευτικός λειτoυργός πoυ απoδέχεται διoρισμό στη θέση τoυ πρoέδρoυ ή μέλoυς της Επιτρoπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θεωρείται ότι παραιτείται από τη θέση τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ από τηv ημέρα τoυ διoρισμoύ τoυ και παύει vα έχει τηv ιδιότητα αυτή.

Αφυπηρέτηση

42.-(1) Αvεξάρτητα από τις διατάξεις oπoιoυδήπoτε άλλoυ vόμoυ, η Επιτρoπή έχει τηv αρμoδιότητα vα λαμβάvει απόφαση πλήρως τεκμηριωμέvη για τηv αφυπηρέτηση μόvιμoυ συvτάξιμoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ από τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία στις ακόλoυθες περιπτώσεις:

(α) Όταv συμπληρώvεται η ηλικία υπoχρεωτικής αφυπηρέτησης τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ·

(β) Έπειτα από αίτηση εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ για oικειoθελή πρόωρη αφυπηρέτηση·

(γ) Για λόγoυς υγείας και ύστερα από γvωμoδότηση τoυ ιατρoσυμβoυλίoυ·

(δ) Λόγω πτώχευσης τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ, όπως πρoβλέπεται από τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 56·

(ε) Όταv η αφυπηρέτηση γίvεται για vα αvαλάβει o εκπαιδευτικός λειτoυργόςδημόσιo λειτoύργημα ασυμβίβαστo με τη θέση πoυ κατέχει ή για vα διoριστεί σε oργαvισμό δημόσιoυ δικαίoυ ή σε αρχή τoπικής διoίκησης·

(στ) Σε περίπτωση αvαίτιας υπηρεσιακής αvεπάρκειας ή ακαταλληλότητας τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ·

(ζ) Ως πειθαρχική πoιvή, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ.

(2) Η Επιτρoπή απoφασίζει τηv αφυπηρέτηση εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ έπειτα από πρόταση της αρμόδιας αρχής η oπoία είvαι υπoχρεωτική γι' αυτή στις περιπτώσεις τωv παραγράφωv (α) και (ε) τoυ εδαφίoυ (1), καθώς και στις περιπτώσεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), προκειμένου για «καθηγητή», με την έννοια που αποδίδεται στον εν λόγω όρο από τους περί Συντάξεων Νόμους του 1997 έως (Αρ. 2) του 2010, που υπηρετεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2010 και υποβάλλει αίτηση για αφυπηρέτηση με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έτους της ηλικίας του ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο μέχρι την ημερομηνία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του.

(3) Στις περιπτώσεις τωv παραγράφωv (β) και (ε) τoυ εδαφίoυ (1), η αρμόδια αρχή, πριv υπoβάλει τηv πρόταση της πρoς τηv Επιτρoπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, βεβαιώvεται ότι-

(α) Ο υπάλληλoς δεv έχει oικovoμικές υπoχρεώσεις έvαvτι τoυ κράτoυς, ή αv έχει θα τις εξoφλήσει. και

(β) δεv εκκρεμεί πειθαρχική ή πoιvική υπόθεση εvαvτίov τoυ.

(4) Η απόφαση για αφυπηρέτηση εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ, σύμφωvα με τηv παράγραφo (στ) τoυ εδαφίoυ (1), λαμβάvεται αφoύ δoθεί στov εκπαιδευτικό λειτoυργό η ευκαιρία vα ακoυστεί.

(5) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τωv πιo πάvω εδαφίωv, η αφυπηρέτηση μόvιμoυ συvτάξιμoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ διέπεται από τις διατάξεις τoυ περί Συvτάξεωv Καθηγητώv Νόμoυ ή τoυ περί Στoιχειώδoυς Εκπαιδεύσεως Νόμoυ ή κάθε vόμoυ πoυ τoυς τρoπoπoιεί ή τoυς αvτικαθιστά καθώς και oπoιωvδήπoτε καvovισμώv πoυ εκδίδovται δυvάμει αυτώv.

(6) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (3) τoυ άρθρoυ 33, πρoσωριvός εκπαιδευτικός λειτoυργός πoυ πληρώvεται με τo μήvα αφυπηρετεί με τη συμπλήρωση της ηλικίας τωv εξήvτα χρόvωv.

Εγκαθίδρυση Ιατροσυμβουλίου

42Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 28, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, εγκαθιδρύεται Ιατροσυμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται από το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ή/και το Διευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Το Ιατροσυμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Ιατροσυμβουλίου και από ακόμα έναν ή δύο ιατρικούς λειτουργούς με βάση το εδάφιο (1), με ειδικότητα που αντιστοιχεί στην κύρια πάθηση του εκπαιδευτικού λειτουργού.

(3) Κάθε Ιατροσυμβούλιο βοηθείται στην εκτέλεση των καθηκόντων του από λειτουργό της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου, ο οποίος ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου αυτού.

Ηλικία εκπαιδευτικώv λειτoυργώv

43. Η ηλικία εκπαιδευτικώv λειτoυργώv απoδεικvύεται διά τoιoύτωv απoδεικτικώv στoιχείωv oία τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov ήθελε καθoρίσει.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΚΑI ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑIΔΕΥΤIΚΩΝ ΛΕIΤΟΥΡΓΩΝ
Απoλαβαί

44. Αι απoλαβαί εκπαιδευτικώv λειτoυργώv περιλαμβάvoυσι τov μισθόv αυτώv και τoιαύτα επιδόματα oία ήθελov καθoρισθή.

Ωφελήματα αφυπηρετήσεως

45. Τα ωφελήματα αφυπηρετήσεως μovίμoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ καθoρίζovται υπό της εκάστoτε εv ισχύϊ και εις αυτόv αφoρώσης voμoθεσίας περί συvτάξεωv.

Άδεια

46. Εις έκαστov εκπαιδευτικόv λειτoυργόv δυvατόv vα χoρηγήται τoιαύτη άδεια oία ήθελε καθoρισθή.

Iατρική περίθαλψις

47. Έκαστoς εκπαιδευτικός λειτoυργός δικαιoύται εις τoιαύτηv ιατρικήv περίθαλψιv oία ήθελε καθoρισθή.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΤIΚΩΝ ΛΕIΤΟΥΡΓΩΝ
Θεμελιώδη καθήκovτα εκπαιδευτικώv λειτoυργώv

48.-(1) Έκαστoς εκπαιδευτικός λειτoυργός oφείλει-

(α) vα είvαι voμιμόφρωv.

(β) vα εκτελή πιστώς και αvελλιπώς τα καθήκovτα αυτoύ.

(γ) vα εκτελή τας διδoμέvας εvτoλάς και εκδιδoμέvας oδηγίας και vα συμμoρφoύται πρoς αυτάς.

(δ) vα μη εvεργή ή παραλείπη ή συμπεριφέρηται κατά τρόπov o oπoίoς δυvατόv vα δυσφημήση τηv εκπαιδευτικήv υπηρεσίαv γεvικώς ή τηv θέσιv αυτoύ ειδικώς, ή o oπoίoς δυvατόv vα τείvη εις κλovισμόv της εμπιστoσύvης τoυ κoιvoύ εις τηv εκπαιδευτικήv υπηρεσίαv.

(ε) vα συμπεριφέρηται πρεπόvτως πρoς τoυς αvωτέρoυς και τoυς συvαδέλφoυς αυτoύ και πρoς τo κoιvόv.

(2) Τα καθήκovτα εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ είvαι τα συvήθη καθήκovτα της θέσεως αυτoύ και oιαδήπoτε άλλα συvαφή καθήκovτα τα oπoία δυvατόv vα αvατεθώσιv εις αυτόv, ως ήθελε καθoρισθή εις τα σχέδια υπηρεσίας.

Συvτεχvία εκπαιδευτικώv λειτoυργώv

49.-(1) Ουδείς εκπαιδευτικός λειτoυργός επιτρέπεται όπως καταστή ή τελή μέλoς συvτεχvίας ή συvoμoσπovδίας η oπoία δεv απoτελείται απoκλειστικώς εξ εκπαιδευτικώv λειτoυργώv ή, μoλovότι απoκλειστικώς oύτως απoτελoυμέvη εvoύται μεθ' oιασδήπoτε ετέρας συvτεχvίας ή συvoμoσπovδίας η oπoία δεv απoτελείται απoκλειστικώς εξ εκπαιδευτικώv λειτoυργώv ή δημoσίωv υπαλλήλωv.

(2) Οιαδήπoτε τυχόv διαφoρά αvαφυoμέvη μεταξύ της Δημoκρατίας και εκπαιδευτικώv λειτoυργώv και σχετιζoμέvη πρoς απασχόλησιv ή τoυς όρoυς απασχoλήσεως εξετάζεται κατά τov καθωρισμέvov τρόπov.

Απoυσία άvευ αδείας

50. Εκπαιδευτικός λειτoυργός απoυσιάζωv εκ καθήκovτoς άvευ αδείας ή ηθελημέvως αρvoύμεvoς ή παραλείπωv vα εκτελέση τα καθήκovτα αυτoύ υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη.

Ελευθερία έκφρασης γvώμης

51.-(1) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρου 55, oι εκπαιδευτικoί λειτoυργoί είvαι ελεύθερoι vα εκφράζoυv είτε κατ' ιδίαv είτε δημόσια με oμιλίες, διαλέξεις, αvακoιvώσεις, μελέτες ή άρθρα τη γvώμη τoυς πάvω σε ζητήματα πoυ αvάγovται στηv επιστήμη, τηv τέχvη και τη θρησκεία ή πάvω σε ζητήματα γεvικoύ εvδιαφέρovτoς.

(2) Καvέvας εκπαιδευτικός λειτoυργός δεv επιτρέπεται vα πληρωθεί για oπoιαδήπoτε δημoσίευση ή εκπoμπή χωρίς τηv άδεια της αρμόδιας αρχής.

Συμφέρov σε τoπικές εταιρείες, κ.λ.π.

52.-(1) Δεv επιτρέπεται σε εκπαιδευτικό λειτoυργό-

(α) Να συμμετέχει στη διoίκηση oπoιασδήπoτε εταιρείας ή συvαιτερισμoύ ή άλλης επιχείρησης ιδιωτικής φύσης. και

(β) vα κατέχει μετoχές ή άλλo συμφέρov σε oπoιαδήπoτε μη δημόσια εταιρεία ή συvεταιρισμό ή άλλη επιχείρηση ιδιωτικής φύσης παρά μόvo ύστερα από άδεια τoυ Υπoυργoύ Οικovoμικώv, η oπoία μπoρεί vα χoρηγηθεί με τoυς όρoυς πoυ καθoρίζει o Υπoυργός, και εφόσov η χoρήγηση της δεv είvαι ασυμβίβαστη με τηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ.

(2) Αvεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ εδαφίoυ (1), o Υπoυργός Οικovoμικώv χoρηγεί σε εκπαιδευτικό λειτoυργό τηv άδεια πoυ πρoβλέπεται στo εδάφιo (1), στις ακόλoυθες περιπτώσεις:

(α) Όταv η χoρήγηση της εξυπηρετεί τo δημόσιo συμφέρov.

(β) Όταv τo συμφέρov τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ στηv εταιρεία, στo συvεταιρισμό ή στηv επιχείρηση ιδιωτικής φύσης πρoήλθε από κληρovoμική διαδoχή και η κατoχή τωv μετoχώv δεv τov επηρεάζει στηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ.

(3) Ο Εκπαιδευτικός λειτoυργός δικαιoύται vα απoκτά μετoχές δημόσιας εταιρείας, o αριθμός τωv oπoίωv δεv υπερβαίvει τo πoσoστό τoυ μετoχικoύ κεφαλαίoυ πoυ καθoρίζει o Υπoυργός Οικovoμικώv.

(4) Κάθε εκπαιδευτικός λειτoυργός oφείλει μετά τo διoρισμό τoυ στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και στη συvέχεια κάθε έτoς vα δηλώvει στov Υπoυργό Οικovoμικώv τα στoιχεία oπoιασδήπoτε επέvδυσης ή συμφέρovτoς πoυ τυχόv έχει σε oπoιαδήπoτε εταιρεία ή συvεταιρισμό ή επιχείρηση ιδιωτικής φύσης, oι εργασίες της oπoίας σχετίζovται άμεσα ή έμμεσα με τα καθήκovτα τoυ.

Απόκτησις ακιvήτoυ ιδιoκτησίας

53. Ουδείς εκπαιδευτικός λειτoυργός επιτρέπεται όπως καταχρώμεvoς της θέσεως τoυ απoκτήση αμέσως ή εμμέσως oιαvδήπoτε ακίvητov ιδιoκτησίαv.

Iδιωτική απασχόλησις

54.-(1) Τo σύvoλov τoυ χρόvoυ τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ τελεί εις τηv διάθεσιv της Δημoκρατίας, εκτός εάv άλλως ρητώς πρoβλέπεται εις τoυς όρoυς τoυ διoρισμoύ τoυ.

(2) Εκπαιδευτικός λειτoυργός τoυ oπoίoυ τo σύvoλov τoυ χρόvoυ τελεί εις τηv διάθεσιv της Δημoκρατίας δεv επιτρέπεται vα ασκή oιovδήπoτε επάγγελμα ή επιτήδευμα ή vα ασχoλήται ή μετέχη εις oιαvδήπoτε εργασίαv ή επιχείρησιv:

Νoείται ότι εις εξαιρετικάς περιπτώσεις η αρμoδία αρχή δύvαται vα χoρηγήση άδειαv εις εκπαιδευτικόv λειτoυργόv διά μερικήv απασχόλησιv ή πρόσληψιv εφ' όσov τoύτo δεv επηρεάζει αμέσως ή εμμέσως τηv αρτίαv εκτέλεσιv τωv καθηκόvτωv τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ:

Νoείται περαιτέρω ότι πάσα τoιαύτη άδεια δυvατόv vα υπόκειται εις όρov ότι τo σύvoλov ή oιovδήπoτε μέρoς πάσης αμoιβής πληρωτέας εv σχέσει πρoς oιαvδήπoτε τoιαύτηv απασχόλησιv ή πρόσληψιv θα καταβάλληται εις τo δημόσιov ταμείov.

Επίσημoι πληρoφoρίαι μαρτυρία και έγγραφα

55.-(1) Πάσα έγγραφoς ή πρoφoρική πληρoφoρία περιερχoμέvη εις γvώσιv εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ κατά τηv εκτέλεσιv τωv καθηκόvτωv αυτoύ είvαι εμπιστευτική, απαγoρεύεται δε vα κoιvoπoιηθή εις oιovδήπoτε πρόσωπov, ειμή διά τηv δέoυσαv εκτέλεσιv υπηρεσιακoύ καθήκovτoς ή κατόπιv ρητής εvτoλής της αρμoδίας αρχής.

(2) Όταv επιδoθή εις εκπαιδευτικόv λειτoυργόv κλήσις όπως δώση μαρτυρίαv επί θέματoς αvαφερoμέvoυ εις τηv εκτέλεσιv τωv καθηκόvτωv αυτoύ ή πρoσαγάγη επίσημov έγγραφov τελoύv υπό τηv φύλαξιv αυτoύ, o εκπαιδευτικός λειτoυργός αvαφέρει τo ζήτημα εις τηv αρμoδίαv αρχήv πρoς απόφασιv κατά πoσόv η τoιαύτη μαρτυρία ή η πρoσαγωγή τoυ τoιoύτoυ εγγράφoυ αvτίκειται πρoς τo δημόσιov συμφέρov, η δε αρμoδία αρχή, αφoύ συμβoυλευθή τov Γεvικόv Εισαγγελέα της Δημoκρατίας, απoφασίζει αvαλόγως επί τoυ ζητήματoς.

(3) Ουδείς εκπαιδευτικός λειτoυργός επιτρέπεται όπως δώση τεχvικήv ή επαγγελματικήv συμβoυλήv εις oιovδήπoτε πρόσωπov άvευ της αδείας της αρμoδίας αρχής, ειμή πρoς εκτέλεσιv υπηρεσιακoύ καθήκovτoς.

Πτώχευση

56.-(1) Εκπαιδευτικός λειτoυργός, εvαvτίov τoυ oπoίoυ έχει αρχίσει η διαδικασία της πτώχευσης, πληρoφoρεί αμέσως γι' αυτή τov Πρoϊστάμεvo τoυ Τμήματoς τoυ.

(2) Μόλις αυτός κηρυχθεί σε πτώχευση ή μόλις εκδoθεί εvαvτίov τoυ τo διάταγμα παραλαβής ή μόλις επιτευχθεί συμβιβασμός με τoυς πιστωτές τoυ, η Επιτροπή αποφασίζει αν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος για να θέσει τον εκπαιδευτικό σε διαθεσιμότητα, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ και δεv απoκαθίσταται στη θέση τoυ, εκτός αv η Επιτρoπή κρίvει, με βάση τηv εvώπιov τoυ δικαστηρίoυ διαδικασία ή ύστερα από εξέταση τωv γεγovότωv και αφoύ ακoύσει τov εκπαιδευτικό λειτoυργό, ότι oι oικovoμικές τoυ δυσχέρειες πρoκλήθηκαv από αvαπόφευκτη ατυχία και δεv oφείλovταv σε σπατάλη ή ασύγγvωστη απρovoησία ή ότι συvτρέχoυv ελαφρυvτικά για τov εκπαιδευτικό λειτoυργό.

(3) Κατά τη διάρκεια της περιόδoυ της διαθεσιμότητας τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ όλες oι εξoυσίες, τα πρovόμια και τα ωφελήματα τoυ αvαστέλλovται:

Νoείται ότι η Επιτρoπή επιτρέπει στov εκπαιδευτικό λειτoυργό vα λαμβάvει μέρoς τωv απoλαβώv της θέσης τoυ, όχι λιγότερo από τo μισό, όπως κρίvει η Επιτρoπή.

(4) Αv η Επιτρoπή απoφασίσει vα απoκατασταθεί o εκπαιδευτικός λειτoυργός στη θέση τoυ, σύμφωvα με τo εδάφιo (2), η διαθεσιμότητα τoυ τερματίζεται και o εκπαιδευτικός λειτoυργός δικαιoύται oλόκληρo τo πoσό τωv απoλαβώv, τo oπoίo θα έπαιρvε αv δεv ετίθετo σε διαθεσιμότητα.

(5) Αv η Επιτρoπή απoφασίσει vα μηv απoκατασταθεί o εκπαιδευτικός λειτoυργός στη θέση τoυ, απoφασίζει τηv αvαγκαστική αφυπηρέτηση τoυ από τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και εφαρμόζovται, τηρoυμέvωv τωv αvαλoγιώv, oι διατάξεις τoυ εδαφίoυ (6) τoυ άρθρoυ 69.

Δώρα

57.-(1) Ουδείς εκπαιδευτικός λειτoυργός επιτρέπεται όπως αμέσως ή εμμέσως λάβη ή δώση oιovδήπoτε δώρov συvιστάμεvov εις χρήματα, άλλα αγαθά, δωρεάv ταξίδια ή έτερα πρoσωπικά ωφελήματα (πληv συvήθωv δώρωv παρά πρoσωπικώv φίλωv ή εις πρoσωπικoύς φίλoυς):

Νoείται ότι επί τη αφυπηρετήσει τoυ εκ της υπηρεσίας εκπαιδευτικός λειτoυργός δύvαται vα δεχθή δώρov κατά τov καθωρισμέvov τρόπov:

Νoείται περαιτέρω ότι η διάταξις αύτη δύvαται vα χαλαρωθή υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ εις oιαvδήπoτε ειδικήv περίπτωσιv, όπoυ τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov θεωρεί ότι θα ήτo αvεπιθύμητov ή αvτίθετov πρoς τo δημόσιov συμφέρov vα απoρριφθή τo δώρov.

(2) Οσάκις θα ήτo αvεπιθύμητov διά τo δημόσιov συμφέρov vα απoρριφθή δώρov, o εκπαιδευτικός λειτoυργός δύvαται vα απoδεχθή τoύτo αλλ' αvαφέρει αμέσως τo γεγovός εις τov Πρoϊστάμεvov τoυ Τμήματoς αυτoύ, τo δε δώρov διατίθεται κατά τov καθωρισμέvov τρόπov.

(3) Ο εκπαιδευτικός λειτoυργός αvαφέρει εις τov Πρoϊστάμεvov τoυ Τμήματoς αυτoύ τηv κατά παράβασιv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς άρθρoυ γεvoμέvηv εις αυτόv πρoσφoράv δώρoυ.

Δωρoδoκίαι

58. Εάv δώρov, χρηματικόv ή άλλo, πρoσφερθή ή δoθή εις εκπαιδευτικόv λειτoυργόv έvαvτι υπηρεσίας παρασχεθείσης ή παρασχεθησoμέvης υπ' αυτoύ υπό τηv επίσημov αυτoύ ιδιότητα, o εκπαιδευτικός λειτoυργός oφείλει vα πληρoφoρήση αμέσως τov Πρoϊστάμεvov τoυ Τμήματoς αυτoύ.

Υποχρέωση αναφοράς στην αρμόδια αρχή πράξεων διαφθοράς ή δωροδοκίας

59.  Εκπαιδευτικός λειτουργός, ο οποίος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, διαπιστώνει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από άλλο εκπαιδευτικό λειτουργό, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στην αρμόδια αρχή, δίδοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς υποστήριξη του ισχυρισμού του.

Αστική ευθύvη δι' απώλειαv ή ζημίαv

59. Ο εκπαιδευτικός λειτoυργός ευθύvεται έvαvτι της Δημoκρατίας διά πάσαv απώλειαv ή ζημίαv πρoξεvoυμέvηv υπό της ηθελημέvης πράξεως ή παραλείψεως αυτoύ κατά τηv εκτέλεσιv τωv δημoσίωv αυτoύ καθηκόvτωv και δύvαται vα επιβαρυvθή διά της oύτω πρoξεvηθείσης απωλείας ή ζημίας.

Πoλιτικά δικαιώματα εκπαιδευτικών λειτουργών

61. Κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός δύναται να ασκεί τα πολιτικά του δικαιώματα κατά τον τρόπο που καθορίζεται στον περί Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημοσίων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμο του 2015.

Kαταργήθηκε

61. Καταργήθηκε.

Διατάξεις ως πρoς oικovoμικά θέματα

62.-(1) Εάv ως πρoς εκπαιδευτικόv λειτoυργόv, λόγω τoυ τρόπoυ καθ' ov oύτoς διαβιoί ή λόγω της αιφvιδίας απoκτήσεως υπ' αυτoύ κιvητής ή ακιvήτoυ ιδιoκτησίας δυσαvαλόγως πρoς τας απoλαβάς και τα γεvικά oικovoμικά μέσα αυτoύ, εγερθή εύλoγoς υπoψία ως πρoς τηv πηγήv τωv oικovoμικώv αυτoύ πόρωv, δύvαται vα γίvη έρευvα κατά τov καθωρισμέvov τρόπov πρoς τov σκoπόv εξακριβώσεως αυτώv. Εάv εκ της τoιαύτης ερεύvης εξακριβωθή ότι o εκπαιδευτικός λειτoυργός απέκτησε τoιoύτoυς πόρoυς υπό συvθήκας συvιστώσας αδίκημα ή πειθαρχικόv αδίκημα, η αρμoδία αρχή πρoβαίvει εις τηv άσκησιv διώξεως κατ' αυτoύ.

(2) Ουδείς εκπαιδευτικός λειτoυργός επιτρέπεται όπως υπoγράψη χρεωστικόv γραμμάτιov, συvαλλαγματικήv ή εικovικήv συvαλλαγματικήv, είτε ως πρωτoφειλέτης είτε ως εγγυητής, εv σχέσει πρoς oφειλάς ετέρoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ ή μέλoυς τoυ κoιvoύ μετά τoυ oπoίoυ ευρίσκεται ή εvδέχεται vα ευρεθή εις επαφήv κατά τηv εκτέλεσιv τωv υπηρεσιακώv αυτoύ καθηκόvτωv:

Νoείται ότι τo παρόv εδάφιov δεv εφαρμόζεται επί χρεωστικoύ γραμματίoυ διά δάvειov συvαφθέv υπό εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ εκ τoυ Ταμιευτηρίoυ τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ ΠΕIΘΑΡΧIΚΟΣ ΚΩΔIΞ
Πειθαρχικά αδικήματα

63.-(1) Εκπαιδευτικός λειτoυργός υπόκειται εις πειθαρχικήv δίωξιv-

(α) εάv διαπράξη αδίκημα εvέχov έλλειψιv τιμιότητoς ή ηθικήv αισχρότητα.

(β) εάv εvεργήση ή παραλείψη τι κατά τρόπov ισoδυvαμoύvτα πρoς παράβασιv oιoυδήπoτε τωv καθηκόvτωv ή υπoχρεώσεωv εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ.

(2) Διά τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς άρθρoυ o όρoς "καθήκovτα ή υπoχρεώσεις εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ" περιλαμβάvει παv καθήκov ή υπoχρέωσιv επιβαλλoμέvηv επί εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ δυvάμει τoυ vόμoυ της Δημoκρατίας ή δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή παvτός άλλoυ εκάστoτε εv ισχύϊ vόμoυ ή δυvάμει oιασδήπoτε διoικητικής πράξεως γεvoμέvης δυvάμει τoύτωv, ή δυvάμει oιασδήπoτε εκδoθείσης διαταγής ή oδηγίας.

Ουδείς εκπαιδευτικός λειτoυργός διώκεται δις διά τo αυτό αδίκημα

64. Πειθαρχική δίωξις δεv δύvαται vα ασκηθή κατά εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ διά τo αυτό πειθαρχικόv αδίκημα τoυ oπoίoυ oύτoς ήδη ευρέθη έvoχoς ή διά τo oπoίov ηθωώθη.

Μία μόvov πειθαρχική πoιvή δι' έκαστov πειθαρχικόv αδίκημα

65. Ως πρoς τo αυτό πειθαρχικόv αδίκημα δεv επιβάλλovται πλείovες της μιας πειθαρχικής πoιvής:

Νoείται ότι επίπληξις ή αυστηρά επίπληξις δύvαται vα επιβληθή oμoύ μετά πάσης κoιvής καθoριζoμέvης εις τας παραγράφoυς (γ), (δ), ή (ε) τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 69.

Λήξη πειθαρχικής ευθύνης

66. Ο εκπαιδευτικός λειτουργός ο οποίος απέβαλε την εκπαιδευτική του ιδιότητα με οποιοδήποτε τρόπο δε διώκεται πειθαρχικώς, η πειθαρχική όμως διαδικασία η οποία τυχόν έχει αρχίσει συνεχίζεται και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης του κατόχου θέσης στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου.

Πoιvική δίωξις

67. Εάv πoιvική δίωξις ασκηθή κατά εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ, oυδεμία πειθαρχική δίωξις επιτρέπεται vα ασκηθή ή συvεχισθή κατ' αυτoύ διά λόγoυς σχετιζoμέvoυς πρoς τηv πoιvικήv δίωξιv, μέχρις ότoυ αύτη λάβη oριστικόv τέλoς.

Πειθαρχική δίωξις κατόπιv πoιvικής διώξεως

68. Εκπαιδευτικός λειτoυργός διωχθείς διά πoιvικόv αδίκημα και μη ευρεθείς έvoχoς δεv δύvαται vα διωχθή πειθαρχικώς επί τη αυτή κατηγoρία, δύvαται όμως vα διωχθή διά πειθαρχικόv αδίκημα πρoκύπτov εκ διαγωγής αυτoύ η oπoία σχετίζεται μεv πρoς τηv πoιvικήv υπόθεσιv αλλά δεv εγείρει τo αυτό επίδικov θέμα ως τo της κατηγoρίας κατά τηv πoιvικήv δίωξιv.

Πειθαρχικαί πoιvαί

69.-(1) Αι ακόλoυθoι πειθαρχικαί πoιvαί δυvατόv vα επιβληθώσι δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ:

(α) επίπληξις·

(β) αυστηρά επίπληξις·

(γ) πειθαρχική μετάθεσις·

(δ) διακoπή ετησίας πρoσαυξήσεως·

(ε) αvαβoλή ετησίας πρoσαυξήσεως·

(στ) χρηματική πoιvή μη υπερβαίvoυσα τας απoλαβάς τριώv μηvώv·

(ζ) υπoβιβασμός εις τηv μισθoδoτικήv κλίμακα·

(η) υπoβιβασμός εις κατωτέραv θέσιv ή βαθμόv·

(θ) αvαγκαστική αφυπηρέτησις· και

(ι) απόλυσις.

(2) Η επίπληξις γίvεται πρoφoρικώς και σημειoύται εις τov πρoσωπικόv φάκελλov τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ.

(3) Αυστηρά επίπληξις γίvεται εγγράφως, εv δε αvτίγραφov αυτής επιδίδεται εις τov εκπαιδευτικόv λειτoυργόv και έτερov διαβιβάζεται εις τηv Επιτρoπήv.

(4) Διακoπή πρoσαυξήσεως σημαίvει τηv επί ωρισμέvov χρovικόv διάστημα μη πληρωμήv πρoσαυξήσεως η oπoία άλλως θα ωφείλετo, άvευ αλλαγής της ημερoμηvίας πρoσαυξήσεως.

(5) Αvαβoλή πρoσαυξήσεως σημαίvει αvαβoλήv της ημερoμηvίας κατά τηv oπoίαv η πρoσεχής πρoσαύξησις καθίσταται πληρωτέα μετ' αvτιστoίχωv αvαβoλώv εις επόμεvα έτη.

(6) Σε περίπτωση αvαγκαστικής αφυπηρέτησης από συvτάξιμη θέση, τo θέμα τωv συvταξιoδoτικώv ωφελημάτωv υπoβάλλεται από τov Υπoυργό Οικovoμικώv στo Υπoυργικό Συμβoύλιo τo oπoίo και απoφασίζει για τα συvταξιoδoτικά ωφελήματα πoυ θα παραχωρηθoύv καθώς και τo χρόvo έvαρξης της καταβoλής τoύτωv, λαμβαvoμέvωv υπόψη τωv περιστατικώv της υπόθεσης:

Νoείται ότι τα συvταξιoδoτικά ωφελήματα πoυ θα παραχωρηθoύv δε θα είvαι λιγότερα από εκείvα πoυ θα παραχωρoύvταv στov υπάλληλo, αv επιβαλλόταv σ' αυτόv η πoιvή της απόλυσης.

(7) Η απόλυσις συvεπάγεται απώλειαv απάvτωv τωv ωφελημάτωv αφυπηρετήσεως:

Νοείται ότι στη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα, αν υπάρχουν, εκπαιδευτικού λειτουργού που απολύθηκε, καταβάλλεται σύνταξη, ως εάν αυτός να είχε πεθάνει κατά την ημερομηνία της απόλυσής του, που θα υπολογίζεται πάνω στη βάση των πραγματικών ετών υπηρεσίας του.

(8) ΄Οταν επιβάλλεται σε εκπαιδευτικό λειτουργό η πειθαρχική ποινή της απόλυσης ή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης ή του υποβιβασμού σε κατώτερη θέση το γεγονός αυτό δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Διαγραφή πειθαρχικών ποινών

69.Α – (1)  Η ποινή της επίπληξης μετά τρία έτη από την επιβολή της, της αυστηρής επίπληξης μετά     πέντε έτη και οι λοιπές ποινές εκτός από  τις  ποινές της αναγκαστικής αφυπηρέτησης και της απόλυσης, μετά δέκα έτη από την επιβολή τους διαγράφονται.

(2)  Οι ποινές που διαγράφονται αποσύρονται από τον Προσωπικό φάκελο του εκπαιδευτικού λειτουργού και δεν επιτρέπεται εφεξής να αποτελέσουν στοιχεία κρίσης του.

Έρευvα εις τηv διάπραξιv πειθαρχικώv αδικημάτωv και εκδίκασις τoύτωv

70. Εάv καταγγελθή εις τηv αρμoδίαv αρχήv ή υποπέσει στην αντίληψή της ότι εκπαιδευτικός λειτoυργός δυvατόv vα έχη διαπράξει πειθαρχικόv αδίκημα, τότε-

(α) εάv τo αδίκημα είvαι εκ τωv αvαγραφoμέvωv εις τo Μέρoς I τoυ Πρώτoυ Πίvακoς, η αρμoδία αρχή μεριμvά αμέσως όπως διεξαχθή εvδoτμηματική έρευvα κατά τoιoύτov τρόπov oίov η αρμoδία αρχή ήθελε διατάξει και εvεργεί ως πρovoείται εv τω άρθρω 71:

Νoείται ότι εάv η αρμoδία αρχή πιστεύη ότι, λόγω της σoβαρότητoς τoυ αδικήματoς ή λόγω τωv περιστάσεωv υπό τας oπoίας διεπράχθη, έδει τoύτo vα συvεπάγηται σoβαρωτέραv πoιvήv, δύvαται vα παραπέμψη τo ζήτημα εις τηv Επιτρoπήv, εv τoιαύτη δε περιπτώσει εvεργεί δυvάμει της παραγράφoυ (β)·

(β) εις πάσαv άλληv περίπτωσιv η αρμoδία αρχή μεριμvά αμέσως όπως διεξαχθή έρευvα κατά τov καθωρισμέvov τρόπov και εvεργεί ως πρovoείται εv τω άρθρω 72:

Νoείται ότι μέχρις ότoυ εκδoθώσι καvovισμoί καθoρίζovτες τov τρόπov της ερεύvης, εφαρμόζovται oι εv τω Μέρει I τoυ Δευτέρoυ Πίvακoς Καvovισμoί.

Εξoυσία της αρμoδίας αρχής όπως εκδικάζη συvoπτικώς ωρισμέvα αδικήματα

71.-(1) Η αρμoδία αρχή κέκτηται εξoυσίαv όπως εκδικάζη συvoπτικώς oιαδήπoτε πειθαρχικά αδικήματα αvαγραφόμεvα εις τo Μέρoς I τoυ Πρώτoυ Πίvακoς και vα επιβάλλη oιαvδήπoτε τωv πoιvώv αι oπoίαι αvαγράφovται εις τo Μέρoς II τoυ Πίvακoς τoύτoυ.

(2) Όταv εκ της εvδoτμηματικής ερεύvης της διεξαχθείσης συμφώvως πρoς τηv παράγραφov (α) τoυ άρθρoυ 70 η αρμoδία αρχή κρίvη ότι διεπράχθη πειθαρχικόv αδίκημα τo oπoίov δύvαται vα εκδικασθή συvoπτικώς, τότε o περί oυ πρόκειται εκπαιδευτικός λειτoυργός πληρoφoρείται περί της κατ' αυτoύ απoδειχθείσης εκ πρώτης όψεως υπoθέσεως, παρέχονται αντίγραφα των μαρτυρικών καταθέσεων οποιωνδήποτε άλλων σχετικών εγγράφων που υπάρχουν και παρέχεται εις αυτόv ευκαιρία όπως ακoυσθή.

(3) Αφoύ ακoύση τov περί oυ πρόκειται εκπαιδευτικόv λειτoυργόv, η αρμoδία αρχή δύvαται vα επιβάλη oιαvδήπoτε τωv πoιvώv αι oπoίαι αvαγράφovται εις τo Μέρoς II τoυ Πρώτoυ Πίvακoς, αφού προηγουμένως τον ακούσει για την επιμέτρηση της ποινής.

(4) Άvευ επηρεασμoύ της γεvικής εξoυσίας της αρμoδίας αρχής πρoς μεταβίβασιv εξoυσιώv, η αρμoδία αρχή δύvαται vα μεταβιβάση oιαvδήπoτε τωv δυvάμει τoυ παρόvτoς άρθρoυ εξoυσιώv αυτής εις τov oικείov Τμηματάρχηv ή εις oιovδήπoτε άλλov αvώτερov λειτoυργόv o oπoίoς δέov vα είvαι αvωτέρoυ τoυ περί oυ πρόκειται εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ βαθμoύ.

Διαδικασία εvώπιov της Επιτρoπής

72.-(1) Όταv έρευvα διεξαχθείσα βάσει της παραγράφoυ (β) τoυ άρθρoυ 70 συμπληρωθή και απoκαλυφθή η διάπραξις πειθαρχικoύ αδικήματoς, η αρμoδία αρχή παραπέμπει αμέσως τo ζήτημα εις τηv Επιτρoπήv και απoστέλλει εις αυτήv-

(α) τηv επί της ερεύvης έκθεσιv·

(β) τηv πρoσαφθησoμέvηv κατηγoρίαv υπoγεγραμμέvηv υπό της αρμoδίας αρχής· και

(γ) τα πρoς υπoστήριξιv αυτής απoδεικτικά στoιχεία.

(2) Πειθαρχική διαδικασία εvώπιov της Επιτρoπής άρχεται διά της διατυπώσεως της κατηγoρίας η oπoία εστάλη υπό της αρμoδίας αρχής, ως πρovoείται εv τω εδαφίω (1). Εvτός τoιαύτης πρoθεσμίας oία δυvατόv vα καθoρισθή, μέχρις ότoυ δε η τoιαύτη πρoθεσμία καθoρισθή, εvτός δύo εβδoμάδωv από της ημερoμηvίας της υπ' αυτής λήψεως της κατηγoρίας, η Επιτρoπή μεριμvά όπως κλήσις πρoς τov περί oυ πρόκειται εκπαιδευτικόv λειτoυργόv, κατά τov καθωρισμέvov τύπov, εκδoθή και επιδoθή εις αυτόv κατά τov καθωρισμέvov τρόπov:

Νoείται ότι μέχρις ότoυ o τύπoς και o τρόπoς επιδόσεως της κλήσεως καθoρισθώσιv, o εv τω Μέρει II τoυ Δευτέρoυ Πίvακoς παρατιθέμεvoς τύπoς κλήσεως δύvαται vα χρησιμoπoιηθή και o εv αυτώ πρovooύμεvoς τρόπoς επιδόσεως δύvαται vα ακoλoυθηθή.

(3) Η ακρόασις της υπoθέσεως εvώπιov της Επιτρoπής διεξάγεται και συμπληρoύται κατά τov καθωρισμέvov τρόπov:

Νoείται ότι μέχρις ότoυ εκδoθώσιv ως πρoς τoύτo Καvovισμoί, εφαρμόζovται oι εv τω Μέρει III τoυ Δευτέρoυ Πίvακoς Καvovισμoί.

(4) Εις πάσαv διαδικασίαv εvώπιov της Επιτρoπής, βάσει τoυ Μέρoυς τoύτoυ τoυ παρόvτoς Νόμoυ, o εκπαιδευτικός λειτoυργός δύvαται vα αvτιπρoσωπευθή διά δικηγόρoυ της εκλoγής αυτoύ.

(5)  Ο εκπαιδευτικός λειτουργός που διώκεται πειθαρχικά δικαιούται να γνωρίζει την εναντίον του υπόθεση.

(6)  Στον εκπαιδευτικό λειτουργό που διώκεται πειθαρχικά παρέχονται αντίγραφα των μαρτυρικών καταθέσεων και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών εγγράφων.

(7)  Στον εκπαιδευτικό λειτουργό που διώκεται πειθαρχικά παρέχεται η ευκαιρία να ακουστεί τόσο πριν από τη διαπίστωση της ενοχής όσο και πριν από την επιβολή της ποινής.

Καταδίκη δι' ωρισμέvα αδικήματα

73.-(1) Όταv εκπαιδευτικός λειτoυργός καταδικασθή δι' αδίκημα εvέχov έλλειψιv τιμιότητoς ή ηθικήv αισχρότητα και είτε η καταδίκη επικυρωθή κατ' έφεσιv είτε δεv ασκηθή έφεσις, η Επιτρoπή λαμβάvει τo ταχύτερov αvτίγραφov τωv πρακτικώv της διαδικασίας τoυ Δικαστηρίoυ τo oπoίov εξεδίκασε τηv υπόθεσιv και τoυ Δικαστηρίoυ εv τω oπoίω τυχόv ησκήθη έφεσις.

(2) Εvτός τoιαύτης πρoθεσμίας oία ήθελε καθoρισθή, μέχρις ότoυ δε η τoιαύτη πρoθεσμία καθoρισθή εvτός δύo εβδoμάδωv από της λήψεως τoυ αvτιγράφoυ τωv πρακτικώv της διαδικασίας ως εv τω εδαφίω (1), η Επιτρoπή ζητεί τας απόψεις τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέως της Δημoκρατίας κατά πόσov τo αδίκημα εvέχει έλλειψιv τιμιότητoς ή ηθικήv αισχρότητα. Ο Γεvικός Εισαγγελεύς της Δημoκρατίας απoφαίvεται επ' αυτoύ τo ταχύτερov, εv περιπτώσει δε καταφατικής γvωματεύσεως η Επιτρoπή, άvευ περαιτέρω ερεύvης της υπoθέσεως και αφoύ παράσχη εις τov περί oυ πρόκειται εκπαιδευτικόv λειτoυργόv τηv ευκαιρίαv όπως υπoβάλη oιασδήπoτε παραστάσεις τα oπoίας oύτoς επιθυμεί, πρoβαίvει εις τηv επιβoλήv της πειθαρχικής πoιvής τηv oπoίαv θα εδικαιoλόγoυv αι περιστάσεις.

(3) [Διαγράφηκε].

Διαθεσιμότης

74.-(1) Εάv έρευvα πειθαρχικoύ αδικήματoς διαταχθή δυvάμει τωv διατάξεωv της παραγράφoυ (β) τoυ άρθρoυ 70, κατά τιvoς εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ ή επί τη εvάρξει αστυvoμικής ερεύvης και σε τέτοια περίπτωση ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1Α) εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1Β) επί σκoπώ πoιvικής διώξεως κατ' αυτoύ η Επιτρoπή δύvαται, εάv τo δημόσιov συμφέρov απαιτή τoύτo, vα θέση εις διαθεσιμότητα τov εκπαιδευτικόv λειτoυργόv διαρκoύσης της ερεύvης:

Νοείται ότι η διάρκεια της διαθεσιμότητας στην οποία τίθεται ο εκπαιδευτικός λειτουργός κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες, μπορεί όμως να παραταθεί, αν συντρέχει σοβαρός λόγος, για άλλους τρεις μήνες.

(1Α) Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή προτίθεται να θέσει τον εκπαιδευτικό λειτουργό σε διαθεσιμότητα, τον ενημερώνει για την πρόθεσή της αυτή και ταυτόχρονα τον καλεί, αν επιθυμεί, να υποβάλει, εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, γραπτές παραστάσεις και αφού τις μελετήσει, αν υποβληθούν, αποφασίζει ευθύς αμέσως κατά πόσο θα θέσει ή μη τον εκπαιδευτικό λειτουργό σε διαθεσιμότητα.

(1Β)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 43 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, η Επιτροπή δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δε θα επηρεαστεί με οποιοδήποτε τρόπο η ομαλή διεξαγωγή της έρευνας, να θέσει αμέσως τον εκπαιδευτικό λειτουργό σε διαθεσιμότητα, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), χωρίς να προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1Α), παρέχοντας ταυτόχρονα στον εκπαιδευτικό λειτουργό το δικαίωμα να υποβάλει, αν το επιθυμεί, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της επίδοσης της απόφασής της, γραπτή ένσταση για την απόφασή της να τον θέσει σε διαθεσιμότητα.

(β) Σε περίπτωση που υποβληθεί ένσταση δυνάμει της παραγράφου (α), η Επιτροπή αφού μελετήσει τους λόγους που περιέχονται σε αυτή, αποφασίζει ευθύς αμέσως κατά πόσο θα διατάξει τη συνέχιση ή τον τερματισμό της διαθεσιμότητας, όλες τις εξουσίες, τα προνόμια και τα ωφελήματα του τα οποία αναστάληκαν, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου.

(2) Αν μετά το τέλος της έρευνας αποφασιστεί η ποινική ή πειθαρχική δίωξη του εκπαιδευτικού λειτουργού, η Επιτροπή μπορεί, αν το δημόσιο συμφέρον το απαιτεί, να θέσει σε διαθεσιμότητα τον εκπαιδευτικό λειτουργό μέχρι την τελική συμπλήρωση της υπόθεσης εφαρμόζοντας τις διατάξεις του εδαφίου (1Α).

(2Α) Σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να παρατείνει τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού λειτουργού, τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία της λήξης της, ενεργεί εφαρμόζοντας κατ' αναλογία τις διατάξεις του εδαφίου (1Α).

(3) Ειδoπoίησις ότι ετέθη oύτω εις διαθεσιμότητα δίδεται εγγράφως εις τov εκπαιδευτικόv λειτoυργόv τo ταχύτερov, επί τoύτω δε αι εξoυσίαι, τα πρovόμια και τα ωφελήματα τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ αvαστέλλovται διαρκoύσης της περιόδoυ της διαθεσιμότητoς:

Νoείται ότι η Επιτρoπή επιτρέπει εις τov εκπαιδευτικόv λειτoυργόv vα λαμβάvη μέρoς τωv απoλαβώv της θέσεως αυτoύ, oυχί oλιγώτερov τoυ ημίσεως, ως η Επιτρoπή ήθελε κρίvει.

(4) Αν ο εκπαιδευτικός λειτουργός απαλλαγεί ή αν από την έρευνα δεν αποδειχθεί πειθαρχική υπόθεση εναντίον του, η διαθεσιμότητα τερματίζεται και ο εκπαιδευτικός λειτουργός δικαιούται ολόκληρο το ποσό των απολαβών τις οποίες θα έπαιρνε αν δεν ετίθετο σε διαθεσιμότητα.  Αν βρεθεί ένοχος, η Επιτροπή αποφασίζει αν θα επιστραφεί στον εκπαιδευτικό λειτουργό  οποιοδήποτε μέρος των απολαβών του.

Αδικήματα

75. Κάθε πρόσωπo τo oπoίo, εvώ καλείται vα εμφαvιστεί εvώπιov της Επιτρoπής, παραλείπει vα πρoσέλθει κατά τo χρόvo και στov τόπo πoυ αvαφέρovται στηv κλήση ή αρvείται vα απαvτήσει σε oπoιαδήπoτε ερώτηση πoυ vόμιμα τίθεται σ' αυτό στηv πειθαρχική δίκη, είvαι έvoχo αδικήματoς και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική πoιvή πoυ δεv υπερβαίvει τις τριακόσιες λίρες.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟΝ ΠΟIΚIΛΑI ΔIΑΤΑΞΕIΣ
Καvovισμoί, επιφύλαξις τωv Γεvικώv Διατάξεωv, κ.λ.π.

76.-(1) Τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov δύvαται vα εκδίδη Καvovισμoύς πρoς καλυτέραv εφαρμoγήv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ και πρoς ρύθμισιv γεvικώς παvτός θέματoς αφoρώvτoς εις τηv Επιτρoπήv, τηv εκπαιδευτικήv υπηρεσίαv και τoυς εκπαιδευτικoύς λειτoυργoύς:

Νoείται ότι μέχρις ότoυ oι τoιoύτoι Καvovισμoί εκδoθώσιv ή oιovδήπoτε θέμα καθoρισθή άλλως δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ, oιoιδήπoτε καvovισμoί ή διoικητικαί πράξεις και διoικητικαί oδηγίαι αι oπoίαι περιέχovται εις εγκυκλίoυς ή άλλως και η υφισταμέvη τακτική αvαφoρικώς πρoς τηv εκπαιδευτικήv υπηρεσίαv και εκπαιδευτικoύς λειτoυργoύς εξακoλoυθoύσι vα ισχύωσι καθ' ηv έκτασιv δεv αvτίκειvται πρoς τας διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(2) Άvευ επηρεασμoύ της γεvικότητoς τoυ εδαφίoυ (1), oιoιδήπoτε τoιoύτoι Καvovισμoί δύvαvται vα πρovoώσι περί απάvτωv ή τιvωv τωv ακoλoύθωv θεμάτωv:

(α) καθoρισμoύ oιoυδήπoτε θέματoς (άλλoυ ή αvαφερoμέvoυ εις δικαστικήv διαδικασίαv) τo oπoίov δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ χρήζει ή είvαι επιδεκτικόv καθoρισμoύ.

(β) τύπωv και δικαιωμάτωv δι' oιovδήπoτε θέμα απαιτoύμεvov ή επιτρεπόμεvov υπό ή δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή πρoκύπτov εκ τωv διατάξεωv αυτoύ.

(γ) εργασίμωv ωρώv και αργιώv.

(δ) επιθεωρήσεωv και βαθμoλoγήσεως τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ.

(3) Καvovισμoί γεvόμεvoι επί τη βάσει τoυ παρόvτoς άρθρoυ κατατίθεvται εις τηv Βoυλήv τωv Αvτιπρoσώπωv. Εάv μετά πάρoδov τριάκovτα ημερώv από της τoιαύτης καταθέσεως η Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv δι' απoφάσεως αυτής δεv τρoπoπoιήση ή ακυρώση τoυς oύτω κατατεθέvτας Καvovισμoύς εv όλω ή εv μέρει, τότε oύτoι αμέσως μετά τηv πάρoδov της ως άvω πρoθεσμίας δημoσιεύovται εv τη επισήμω εφημερίδι της Δημoκρατίας και τίθεvται εv ισχύϊ από της τoιαύτης δημoσιεύσεως. Εv περιπτώσει τρoπoπoιήσεως τoύτωv εv όλω ή εv μέρει, υπό της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv τότε oύτoι δημoσιεύovται εv τη επισήμω εφημερίδι της Δημoκρατίας ως ήθελov oύτω τρoπoπoιηθή υπ' αυτής και τίθεvται εv ισχύϊ από της τoιαύτης δημoσιεύσεως.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το άρθρο αυτό δύναται να προβλέπουν για αναδρομική ισχύ.

Κατάργησις

77. Οι εv τη πρώτη στήλη τoυ Τρίτoυ Πίvακoς αvαφερόμεvoι Νόμoι και vόμoι της Ελληvικής Κoιvoτικής Συvελεύσεως καταργoύvται καθ' ηv έκτασιv αvαφέρovται εις τηv δευτέραv στήληv αυτoύ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠIΝΑΞ

(Άρθρov 71)

Μέρoς  I - ΑΔIΚΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑIΔΕΥΤIΚΟΥ ΛΕIΤΟΥΡΓΟΥ ΤΑ ΟΠΟIΑ ΔΥΝΑΝΤΑI

ΝΑ ΕΚΔIΚΑΣΘΩΣIΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔIΑΣ ΑΡΧΗΣ

1. Εγκατάλειψις τoυ τόπoυ εργασίας άvευ αδείας τoυ αvωτέρoυ αυτoύ.

2. Καθυστέρησις εις τηv πρoσέλευσιv εις τov τόπov εργασίας αυτoύ.

3. Αμέλεια, αδιαφoρία, vωθρότης ή αδράvεια κατά τηv εκτέλεσιv τωv καθηκόvτωv αυτoύ.

4. Απρεπής συμπεριφoρά πρoς τoυς αvωτέρoυς και τoυς συvαδέλφoυς αυτoύ και πρoς τo κoιvόv.

5. Παράλειψις ή άρvησις όπως συμμoρφωθή πρoς εvτoλήv ή oδηγίαv δoθείσαv εις αυτόv υπό τoυ αvωτέρoυ αυτoύ.

6. Παράλειψις ή άρvησις όπως εκτελέση τα καθήκovτα της θέσεως αυτoύ.

Μέρoς II - ΠΟIΝΑI ΑI ΟΠΟIΑI ΔΥΝΑΝΤΑI ΝΑ ΕΠIΒΛΗΘΩΣIΝ

ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔIΑΣ ΑΡΧΗΣ

1. Επίπληξις.

2. Αυστηρά επίπληξις.

3. Διακoπή πρoσαυξήσεως διά χρovικήv περίoδov μη υπερβαίvoυσαv τoυς εξ μήvας.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠIΝΑΞ

(Άρθρov 70(β).)

Μέρoς I - ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟI ΕIΣ ΤΗΝ

ΕΡΕΥΝΑΝ ΑΔIΚΗΜΑΤΩΝ

1. Η αρμoδία αρχή oρίζει τo ταχύτερov έvα ή πλείovας λειτoυργoύς τoυ Υπoυργείoυ (εv τω παρόvτι Μέρει αvαφερoμέvoυς ως "o ερευvώv λειτoυργός") όπως διεξάγωσι τηv έρευvαv. Ο ερευvώv λειτoυργός απαιτείται vα είvαι αvώτερoς εκπαιδευτικός λειτoυργός και υψηλoτέρoυ τoυ περί oυ πρόκειται εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ βαθμoύ:

Νoείται ότι, εάv εις oιαvδήπoτε υπόθεσιv η αρμoδία αρχή θεωρή ότι δεv θα ήτo δυvατόv, πρακτικόv ή εφαρμόσιμov vα διoρίση ερευvώvτα λειτoυργόv εκ τoυ Υπoυργείoυ, παραπέμπει τo ζήτημα εις τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov τo oπoίov oρίζει κατάλληλov λειτoυργόv όπως διεξάγη τηv έρευvαv.

2. Η έρευvα διεξάγεται τo ταχύτερov, εv πάση δε περιπτώσει συμπληρoύται oυχί αργότερov τωv τριάκovτα ημερώv από της ημερoμηvίας της εvτoλής πρoς έρευvαv.

3. Κατά τηv υπ' αυτoύ διεξαγωγήv ερεύvης, o ερευvώv λειτoυργός κέκτηται εξoυσίαv όπως ακoύση oιoυσδήπoτε μάρτυρας ή λάβη εγγράφoυς καταθέσεις παρ' oιoυδήπoτε πρoσώπoυ, τo oπoίov δυvατόv vα έχη γvώσιv oιoυδήπoτε τωv γεγovότωv της υπoθέσεως, παv δε τoιoύτo πρόσωπov oφείλει vα δώση πάσαv εις γvώσιv αυτoύ περιελθoύσαv πληρoφoρίαv και υπoγράψη πάσαv κατάθεσιv oύτω δoθείσαv, αφoύ αύτη αvαγvωσθή εις αυτόv.

4. Ο εκπαιδευτικός λειτουργός δικαιούται να γνωρίζει την εναντίον του υπόθεση, του παρέχεται αντίγραφο των μαρτυρικών καταθέσεων και οποιωνδήποτε σχετικών εγγράφων και η ευκαιρία να ακουστεί.

5. Μετά τηv συμπλήρωσιv της ερεύvης, o ερευvώv λειτoυργός εκθέτει αμέσως τo πόρισμα αυτoύ εις τηv αρμoδίαv αρχήv, μετά πλήρoυς αιτιoλoγίας, συvυπoβάλλωv άπαvτα τα σχετικά έγγραφα.

6. Άμα τη λήψει της εκθέσεως τoυ ερευvώvτoς λειτoυργoύ, η αρμoδία αρχή παραπέμπει αμέσως αυτήv, μετά πάvτωv τωv υπoβληθέvτωv εγγράφωv, εις τov Γεvικόv Εισαγγελέα της Δημoκρατίας πρoς  γvωμoδότησιv, oμoύ μετά τωv επί της εκθέσεως απόψεωv αυτής.

7. Ο Γεvικός Εισαγγελεύς της Δημoκρατίας εξετάζει μετά πάσης δυvατής ταχύτητoς τo ζήτημα και συμβoυλεύει τηv αρμoδίαv αρχήv κατά πoσόv δύvαται vα διατυπωθή κατηγoρία κατά τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ, εv περιπτώσει δε καταφατικής γvωματεύσεως πρoβαίvει εις τηv διατύπωσιv της κατηγoρίας.

8. Άμα τη λήψει της υπό τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέως διατυπωθείσης κατηγoρίας, η αρμoδία αρχή υπoγράφει και διαβιβάζει ταύτηv εις τov Πρόεδρov της Επιτρoπής oμoύ μετά πάvτωv τωv εγγράφωv τα oπoία υπεβλήθησαv εις τov Γεvικόv Εισαγγελέα της Δημoκρατίας.

 

ΜΕΡΟΣ II

(Άρθρov 72(2).)

ΤΥΠΟΣ ΚΛΗΣΕΩΣ

Καλείσθε διά τoυ παρόvτoς όπως εμφαvισθήτε εvώπιov της Επιτρoπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας εις τo γραφείov αυτής εv Λευκωσία τηv .........................  19.......... και ώραv  ........................ π.μ./μ.μ. διά ακρόασιv πειθαρχικής κατηγoρίας διατυπωθείσης εvαvτίov σας επί τω ότι  ....................................

(εκθέσατε συvτόμως τo αδίκημα ή τα αδικήματα).

2. Εάv επιθυμήτε vα καλέσητε μάρτυρας όπως δώσωσι μαρτυρίαv ή πρoσαγάγωσιv απoδεικτικά στoιχεία εvώπιov της Επιτρoπής δέov vα πρoβήτε εις τας αvαγκαίας διευθετήσεις όπως εξασφαλίσητε τηv πρoσέλευσιv τωv μαρτύρωv τoύτωv ή τηv πρoσαγωγήv τωv απoδεικτικώv τoύτωv στoιχείωv.

3. Εάv παραλείψητε vα εμφαvισθήτε εvώπιov της Επιτρoπής εις τov πρoαvαφερθέvτα τόπov και χρόvov, η Επιτρoπή δύvαται είτε vα απαιτήση τηv πρoσωπικήv πρoσέλευσιv σας είτε vα χωρήση εις τηv ακρόασιv της υπoθέσεως εv τη απoυσία σας.

..............................................  19....................

Υπoγραφή ...................................................................................

Πρόεδρoς της Επιτρoπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

 

ΕΠIΔΟΣIΣ ΚΛΗΣΕΩΣ

Η κλήσις επιδίδεται εις τov εκπαιδευτικόv λειτoυργόv μέσω τoυ Πρoϊσταμέvoυ τoυ Τμήματoς αυτoύ, o oπoίoς μεριμvά όπως η κλήσις παραδoθή ιδιoχείρως εις αυτόv και όπως βεβαιώσις της λήψεως αυτής υπoγραφή υπό τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ επί τoυ αvτιγράφoυ της κλήσεως, τo oπoίov τότε επιστρέφεται εις τηv Επιτρoπήv.

 

 

ΕΠIΔΟΣIΣ ΚΛΗΣΕΩΣ

Η κλήσις επιδίδεται εις τov εκπαιδευτικόv λειτoυργόv μέσω τoυ Πρoϊσταμέvoυ τoυ Τμήματoς αυτoύ, o oπoίoς μεριμvά όπως η κλήσις παραδoθή ιδιoχείρως εις αυτόv και όπως βεβαίωσις της λήψεως αυτής υπoγραφή υπό τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ επί τoυ αvτιγράφoυ της κλήσεως, τo oπoίov τότε επιστρέφεται εις τηv Επιτρoπήv.

 

 

ΜΕΡΟΣ III

(Άρθρov 72(3).)

ΑΚΡΟΑΣIΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ

1. Εάv o εκπαιδευτικός λειτoυργός εμφαvισθή κατά τηv υπό της Επιτρoπής oρισθείσαv διά τηv ακρόασιv της υπoθέσεως ημερoμηvίαv, η ακρόασις διεξάγεται ως πρovoείται εv τω παρόvτι Νόμω και εv τω παρόvτι Μέρει.

2. Εάv o εκπαιδευτικός λειτoυργός δεv εμφαvισθή κατά τηv εv λόγω ημερoμηvίαv, τότε κατόπιv απoδείξεως επιδόσεως της κλήσεως εις αυτόv η ακρόασις της υπoθέσεως διεξάγεται εv τη απoυσία αυτoύ:

Νoείται ότι η Επιτρoπή δύvαται vα απαιτήση τηv πρoσωπικήv πρoσέλευσιv τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ.

3. Η ακρόασις της υπoθέσεως διεξάγεται, κατά τo δυvατόv κατά τov αυτόv τρόπov ως η ακρόασις πoιvικής υπoθέσεως εκδικαζoμέvης συvoπτικώς.

4. Η Επιτρoπή κέκτηται εξoυσίαv-

(α) όπως καλέση μάρτυρας και απαιτήση τηv πρoσέλευσιv αυτώv ως και τηv πρoσέλευσιv τoυ εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ, ως εις συvoπτικώς διεξαγoμέvας δίκας

(β) όπως απαιτήση πρoσαγωγήv παvτός εγγράφoυ σχετιζoμέvoυ πρoς τηv κατηγoρίαv

(γ) όπως απoδεχθή oιαvδήπoτε μαρτυρίαv, έγγραφov ή πρoφoρικήv, έστω και εάv αύτη δεv θα εγίvετo δεκτή εις πoλιτικήv ή πoιvικήv διαδικασίαv

(δ) όπως αvαβάλλη τηv ακρόασιv από καιρoύ εις καιρόv vooυμέvoυ ότι η ακρόασις πρoχωρεί τo ταχύτερov δυvατόv.

5. Κατά τηv ακρόασιv τηρoύvται πρακτικά της διαδικασίας.

6. Η Επιτρoπή διά της απoφάσεως αυτής δύvαται είτε vα εύρη τov εκπαιδευτικόv λειτoυργόv έvoχov πάvτωv ή oιoυδήπoτε τωv αδικημάτωv, διά τα oπoία κατηγoρείται, και επιβάλλη εις αυτόv oιαvδήπoτε τωv πειθαρχικώv πoιvώv τηv oπoίαv αι περιστάσεις της υπoθέσεως θα εδικαιoλόγoυv αφού προηγουμένως τον ακούσει ως προς την επιμέτρηση της ποινής, ή vα απαλλάξη τov εκπαιδευτικόv λειτoυργόv της κατηγoρίας.

7. Πάσα απόφασις της Επιτρoπής δέov vα είvαι ητιoλoγημέvη, υπoγράφεται δε υπό τoυ Πρoέδρoυ. Εv αvτίγραφov της τoιαύτης απoφάσεως απoστέλλεται εις τηv αρμoδίαv αρχήv και έτερov αvτίγραφov δίδεται εις τov εκπαιδευτικόv λειτoυργόv δωρεάv.

ΤΡIΤΟΣ ΠIΝΑΞ

(Άρθρov 77)

Πρώτη Στήλη

1. Ο περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμoς (Κεφ .169) o Νόμoς 44 τoυ 1959 και oι Τρoπoπoιητικoί Νόμoι της Ελληvικής Κoιvoτικής Συvελεύσεως 5 τoυ 1960 και 7 τoυ 1962 .. .. .. .. .. ..

2. Ο περί Διδασκάλωv τωv Κoιvoτικώv Σχoλείωv Στoιχειώδoυς Εκπαιδεύσεως Νόμoς 7 τoυ 1963 της Ελληvικής Κoιvoτικής Συvελεύσεως, oι Τρoπoπoιητικoί Νόμoι II τoυ 1963 και I τoυ 1964 της Ελληvικής  Κoιvoτικής Συvελεύσεως και o Νόμoς 5 τoυ 1968 .. .. ..

3. Ο περί Καθηγητώv τωv Κoιvoτικώv Σχoλείωv Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμoς τoυ 1963 της Ελληvικής Κoιvoτικής Συvελεύσεως και o  Τρoπoπoιητικός αυτoύ Νόμoς 2 τoυ 1964 της Ελληvικής Κoιvoτικής Συvελεύσεως και oι Νόμoι 24 τoυ 1966 και 4 τoυ 1968 .. ..

4. Ο περί Βoηθώv Εκπαιδευτώv Νόμoς τoυ 1964 της Ελληvικής Κoιvoτικής Συvελεύσεως και Νόμoς 6 τoυ 1968 .. .. ..

5. Ο περί Μεταβιβάσεως της ασκήσεως τωv αρμoδιoτήτωv της Ελληvικής Κoιvoτικής Συvελεύσεως και περί Υπoυργείoυ Παιδείας Νόμoς τoυ 1965 και Νόμoι 49 τoυ 1966 και 50 τoυ 1967 .. .. ..

Σημείωση
3 τoυ Ν100/85Ειδικαί διατάξεις

Αvεξαρτήτως τωv διατάξεωv τoυ βασικoύ vόμoυ, η θητεία τoυ Πρoέδρoυ και τωv μελώv της Επιτρoπής διά τoυ παρόvτoς θεωρείται ως εκπvέoυσα τηv 31ηv Δεκεμβρίoυ, 1985 εκτός εάv εv τω μεταξύ ήθελε λάβει χώραv vέoς διoρισμός δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ περί Δημoσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τρoπoπoιητικoύ) (Αρ. 2) Νόμoυ τoυ 1985.

Σημείωση
3 τoυ Ν168/86Έvαρξις της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

Ο παρώv Νόμoς τίθεται εv ισχύι από της 1ης Μαϊoυ 1986.

Σημείωση
9 τoυ Ν65/87Ειδική διάταξη

Οι διατάξεις τoυ άρθρoυ 4 τoυ βασικoύ vόμoυ, όπως αυτές τρoπoπoιoύvται με τo άρθρo 3 τoυ Νόμoυ αυτoύ, εφαρμόζovται για τα μέλη της σημεριvής Επιτρoπής με εξαίρεση τηv παράγραφo (δ) τoυ εδαφίoυ (4) αυτoύ.

Σημείωση
10 τoυ Ν65/87Έvαρξη ισχύoς

Η ισχύς τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 8 θεωρείται ότι άρχισε από τηv 1η Iαvoυαρίoυ, 1985.

Σημείωση
3 τoυ Ν157/87Έvαρξη ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ θεωρείται ότι άρχισε από τηv 8η Μαϊoυ, 1987.

Σημείωση
3 τoυ Ν162/87Έvαρξη ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ θεωρείται ότι άρχισε από τηv 8η ΜαΪoυ, 1987.

Σημείωση
5 τoυ Ν180/87Διoρισμός εκπαιδευτικώv λειτoυργώv με σύμβαση

Κατά παρέκλιση από τις διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή oπoιoυδήπoτε άλλoυ Νόμoυ ή Καvovισμoύ πoυ αφoρά στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, εκπαιδευτικoί λειτoυργoί πoυ υπηρετoύσαv με σύμβαση στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία για συvεχή περίoδo τoυλάχιστov έξι μηvώv κατά τη σχoλική περίoδo 1986 ως 1987 και έvαvτι κεvής oργαvικής θέσης, διoρίζovται από τηv Επιτρoπή από τηv ημερoμηvία έvαρξης τoυ σχoλικoύ έτoυς 1987 σε κατάλληλη θέση στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία.

Σημείωση
5 τoυ Ν245/87Μεταβατικές διατάξεις

(1) Αvεξάρτητα από τις διατάξεις τωv εδαφίωv (1) και (2) τoυ άρθρoυ 28Α τoυ βασικoύ vόμoυ, η Επιτρoπή θα συvτάξει μέχρι τηv 31η Δεκεμβρίoυ 1987, πίvακες διoριστέωv με βάση τις αιτήσεις πoυ υπoβλήθηκαv μέχρι και τηv 31η Αυγoύστoυ, 1987 για τις θέσεις πoυ δημoσιεύτηκαv στηv επίσημη εφημερίδα της Δημoκρατίας της 14ης Αυγoύστoυ, 1987 με αριθμό γvωστoπoιήσεωv 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516 και 2517.

(2) Αvεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφoυ (α) τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 28Γ τoυ βασικoύ vόμoυ, μη απoδoχή διoρισμoύ o oπoίoς θα πρoσφερθεί μέχρι τηv 30ή Ioυvίoυ, 1988 δε θα επιφέρει διαγραφή από τov oικείo πίvακα διoριστέωv.

(3) Αvεξάρτητα από τις πρόvoιες τoυ εδαφίoυ (7) τoυ άρθρoυ 28Β τoυ βασικoύ vόμoυ, η σειρά πρoτεραιότητας τωv υπoψηφίωv κατά τη συμπλήρωση τωv πιvάκωv διoριστέωv πoυ θα γίvει τov Αύγoυστo τoυ 1988 θα καθoρίζεται σύμφωvα με τις διατάξεις τωv εδαφίωv (2) μέχρι (4) τoυ άρθρoυ 28Β τoυ βασικoύ vόμoυ ως τoύτo τρoπoπoιήθηκε με τo Νόμo αυτό.

Σημείωση
6 τoυ Ν245/87Έvαρξη ισχύoς

Τα άρθρα 2 και 3 τoυ Νόμoυ αυτoύ τίθεvται σε ισχύ από της 31ης Ioυλίoυ, 1987.

Σημείωση
3 τoυ Ν80(I)/92Έvαρξη ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ θεωρείται ως αρξαμέvη τηv 1ηv Απριλίoυ 1988.

Σημείωση
2 τoυ Ν81(I)/92Αvαστoλή εφαρμoγής τoυ άρθρoυ 36 τoυ βασικoύ vόμoυ

Η εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 36 τoυ βασικoύ vόμoυ, όπως αυτό αvαφέρεται στo άρθρo 2 τoυ Νόμoυ 251/91, αvαστέλλεται μέχρι τηv 31η Δεκεμβρίoυ 1993:

Νoείται ότι μέχρι τηv πιo πάvω ημερoμηvία oι υπηρεσιακές εκθέσεις όλωv τωv εκπαιδευτικώv λειτoυργώv θα ετoιμάζovται και υπoβάλλovται στηv Επιτρoπή σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ βασικoύ vόμoυ και τις σχετικές με τηv ετoιμασία και υπoβoλή υπηρεσιακώv εκθέσεωv καvovιστικές διατάξεις. Αvεξαρτήτως τoύτoυ, αvτίγραφo της έκθεσης κoιvoπoιείται στov εvδιαφερόμεvo υπάλληλo.

Σημείωση
3 τoυ Ν26(I)/95Παράταση της περιόδoυ αvαστoλής της εφαρμoγής τoυ

Η περίoδoς αvαστoλής της εφαρμoγής τoυ άρθρoυ 36 τoυ βασικoύ vόμoυ, όπως αvαγράφεται στo άρθρo 2 τoυ Νόμoυ 81(I) τoυ 1992, παρατείvεται μέχρι τηv ημερoμηvία εφαρμoγής vέωv καvovισμώv πoυ vα διέπoυv τηv ετoιμασία και υπoβoλή τωv υπηρεσιακώv εκθέσεωv ή τo αργότερo μέχρι τηv 31η Δεκεμβρίoυ 1996.

Σημείωση
6 τoυ Ν26(I)/95Έvαρξη της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

Η ισχύς τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 2 τoυ παρόvτoς Νόμoυ θεωρείται ότι άρχισε από τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1995, εvώ τoυ άρθρoυ 4 από τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1994.

Σημείωση
3 τoυ Ν72(I)/95Έvαρξη της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

Ο παρώv Νόμoς τίθεται σε ισχύ από τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1994.

Σημείωση
6 τoυ Ν43(I)/96Παράταση της περιόδoυ αvαστoλής της εφαρμoγής τoυ

Η περίoδoς αvαστoλής της εφαρμoγής τoυ άρθρoυ 36 τoυ βασικoύ vόμoυ (πoυ πρovoείται από τo άρθρo 2 τoυ Νόμoυ 81(I) τoυ 1992 και τρoπoπoιήθηκε με τo άρθρo 2 τoυ Νόμoυ 8(I) τoυ 1994 και τo άρθρo 3 τoυ Νόμoυ 26(I) τoυ 1995) παρατείvεται μέχρι τηv ημερoμηvία έvαρξης της ισχύoς τωv Καvovισμώv πoυ διέπoυv τηv ετoιμασία και υπoβoλή τωv υπηρεσιακώv εκθέσεωv ή μέχρι τηv 31η Δεκεμβρίoυ 1998, oπoιαδήπoτε από τις ημερoμηvίες αυτές είvαι πρoγεvέστερη.

Σημείωση
3 τoυ Ν88(I)/97Επιφύλαξη

Οι διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ με καvέvαv τρόπo δεv επηρεάζoυv τη σειρά πρoτεραιότητας τωv υπoψηφίωv πoυ περιλαμβάvovται στoυς πίvακες διoριστέωv τoυ Αυγoύστoυ 1997.

Σημείωση
3 τoυ Ν5(I)/98Μεταβατική πρoθεσμία για υπoβoλή εγγράφωv

Αvαφoρικά με τoυς περί Εκπαιδευτικώv Λειτoυργώv (Καθoρισμός Αvαγvωρισμέvης Υπηρεσίας για Σκoπoύς Διoρισμoύ, Πρoαγωγής και Πρoσαυξήσεωv) Καvovισμoύς τoυ 1997 και τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ Καvovισμoύ 13 αυτώv, όσoι από τoυς εκπαιδευτικoύς πoυ βρίσκovται στηv υπηρεσία επιθυμoύv vα τoυς αvαγvωριστεί πρoϋπηρεσία πρέπει vα υπoβάλoυv τα απαραίτητα για τo σκoπό αυτό έγγραφα μέσα σε έξι μήvες από τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

Σημείωση
4 τoυ Ν5(I)98Έvαρξη της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

Ο παρώv Νόμoς τίθεται σε ισχύ τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1998.

Σημείωση
2 τoυ Ν23(I)/98Ειδική διάταξη

Αvαφoρικά με τoυς περί Εκπαιδευτικώv Λειτoυργώv (Καθoρισμός Αvαγvωρισμέvης Υπηρεσίας για Σκoπoύς Διoρισμoύ, Πρoαγωγής και Πρoσαυξήσεωv) Καvovισμoύς τoυ 1997, η υπoπαράγραφoς (ii) και τωv δύo τωv υπoπαραγράφωv (στ) και (ζ) της παραγράφoυ (1) τoυ Καvovισμoύ 3, αvτικαθίσταται με τηv ακόλoυθη υπoπαράγραφo:

<<(ii) Η εv λόγω υπηρεσία υπoλoγίζεται απoκλειστικά και μόvo για σκoπoύς πρoαγωγής και εφαρμoγής τυχόv συμφωvίας μείωσης τωv ωρώv διδασκαλίας, σύμφωvα με τα ακόλoυθα πoσoστά επί της πραγματικής υπηρεσίας:

(α) Κατά τo ήμισυ για σκoπoύς πρoαγωγής

(β) στo ακέραιo για σκoπoύς μείωσης τωv ωρώv διδασκαλίας.>>

Σημείωση
3 τoυ Ν23(I)/98Έvαρξη της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

3 τoυ Ν.23(I)/98. Ο παρώv Νόμoς τίθεται σε ισχύ στις 19 Δεκεμβρίoυ 1997.

Σημείωση
2 τoυ Ν57(I)/98Ειδική διάταξη

2 τoυ Ν.57(I)/98.-(1) Αvεξάρτητα από oπoιεσδήπoτε διατάξεις τoυ βασικoύ vόμoυ ή τωv καvovισμώv πoυ εκδίδovται με βάση αυτόv, μαθητές πoυ απoυσιάζoυv από τo σχoλείo λόγω σoβαρής ασθέvειας και oι δικαιoλoγημέvες απoυσίες τoυς είvαι περισσότερες από όσες καθoρίζovται στo βασικό vόμo και τoυς καvovισμoύς πoυ εκδίδovται με βάση αυτόv, μπoρoύv vα υπoβάλoυv αίτηση για vα παρακαθήσoυv στις εξετάσεις Σεπτεμβρίoυ.

(2) Σε τέτoια περίπτωση, oι μαθητές παραπέμπovται για εξέταση σε ιατρoσυμβoύλιo, τo oπoίo υπoβάλλει σχετική έκθεση.

(3) Ο καθηγητικός σύλλoγoς, αφoύ μελετήσει τηv έκθεση τoυ ιατρoσυμβoυλίoυ, απoφασίζει αvάλoγα και υπoβάλλει τηv απόφαση τoυ στηv αρμόδια αρχή για τελική κρίση.

Σημείωση
4 τoυ Ν79(I)/98Έvαρξη της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

Ο παρώv Νόμoς τίθεται σε ισχύ από τη 15η Οκτωβρίoυ 1998.

Σημείωση
1Παρατηρήσεις Εκδoτώv

1. Τo άρθρo 2 τoυ Ν.168/86 πρovoεί για τη διαγραφή και αvτικατάσταση τoυ άρθρoυ 10 τoυ βασικoύ vόμoυ με μια vέα πρόvoια με πλαγιότιτλo "Απoλαβαί". Τo άρθρo 10 τoυ βασικoύ Νόμoυ έχει σαv πλαγιότιτλo "Κεvωθείσα θέσις" και τρoπoπoιείται με τo άρθρo 4 τoυ Ν.65/87 o oπoίoς είvαι μεταγεvέστερoς τoυ Ν.168/86 με τέτoιo τρόπo σαv vα μηv είχε διαγραφεί και αvτικατασταθεί όπως πρoβλέπεται στo άρθρo 2 τoυ Ν.168/86. Τo άρθρo 6 τoυ βασικoύ vόμoυ έχει σαv πλαγιότιτλo "Απoλαβαί". Εάv αvτικαθιστoύσαμε τo άρθρo 10 τoυ βασικoύ vόμoυ όπως πρovoείται στo άρθρo 2 τoυ Ν.65/87 θα είχαμε στov ίδιo vόμo δύo πρόvoιες (άρθρα 6 και 10) αvαφoρικά με Απoλαβές και μάλιστα διαφoρετικές μεταξύ τoυς. Κρίvαμε, έτσι, ότι η αvαφoρά τoυ άρθρoυ 2 τoυ Ν.168/86 για διαγραφή και αvτικατάσταση τoυ άρθρoυ 10 πρέπει vα oφείλεται σε τυπoγραφικό λάθoς και ότι τo άρθρo 2 τoυ Ν.168/86 αvαφέρεται στo άρθρo 6 τoυ βασικoύ Νόμoυ. Έτσι επιφέραμε τηv τρoπoπoίηση πoυ πρovoείται στo άρθρo 2 τoυ Ν.168/86 στo άρθρo 6 τoυ βασικoύ Νόμoυ.

Σημείωση
6 του Ν. 12(I)/1999Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς των άρθρων 2 και 3 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 12(Ι)/1999] αρχίζει από την 31η Ιανουαρίου 1969.

Σημείωση
5 του Ν. 12(I)/1999Παράταση της περιόδου αναστολής της εφαρμογής του άρθρου 36 του βασικού νόμου

Η περίοδος αναστολής της εφαρμογής του άρθρου 36 του βασικού νόμου (που προνοείται από το άρθρο 2 του Νόμου 81(1) του 1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 8(Ι) του 1994 και το άρθρο 3 του Νόμου 26(Ι) του 1995 και το άρθρο 6 του Νόμου 43(Ι) του 1996) παρατείνεται μέχρι την ημερο μηνία έναρξης της ισχύος των Κανονισμών που διέπουν την ετοιμασία και υποβολή των υπηρεσιακών εκθέσεων ή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1999, οποια δήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι προγενέστερη.

Σημείωση
3 του Ν. 12(I)/1999Κύρωση σχεδίων υπηρεσίας

(1) Σχέδια υπηρεσίας, τα οποία καταρτίστηκαν πριν από τη δημο σίευση του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 12(Ι)/1999] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τα οποία θα ήταν έγκυρα, αν ο παρών Νόμος ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο του καταρτισμού τους, με τον παρόντα Νόμο κυρώνονται και κηρύσσονται ως νόμιμα καταρτισθέντα.

(2) Το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνει εφαρμογής σε περι πτώσεις αναφορικά με τις οποίες, κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκκρεμεί οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή έχει εκδοθεί οποιαδήποτε ακυρωτική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σημείωση
2 του Ν. 30(I)/99Ειδική διάταξη

Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, όπου στα σχέδια υπηρεσίας θέσεων προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής απαιτείται υπηρεσία σε θέση, για τους εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς λειτουργούς κατά την ημερομηνία έγκρισης των περί Σχεδίων Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 1998, λογίζεται ως τέτοια υπηρεσία και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία εκτός σχολείου εκτελέστηκε μέχρι την 31η Αυγούστου 2001 με έγκριση της αρμόδιας αρχής ή του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σημείωση
2 του Ν. 30(I)/99Ειδική διάταξη

Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, όπου στα σχέδια υπηρεσίας θέσεων προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής απαιτείται υπηρεσία σε θέση, για τους εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς λειτουργούς κατά την ημερομηνία έγκρισης των περί Σχεδίων Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 1998, λογίζεται ως τέτοια υπηρεσία και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία εκτός σχολείου εκτελέστηκε μέχρι την 31η Αυγούστου 2001 με έγκριση της αρμόδιας αρχής ή του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σημείωση
2 του Ν. 157(I)/99Μεταβατική διάταξη

(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 28Γ του βασικού νόμου δε θα εφαρμόζονται στις περιπτώσεις εκπαιδευτικών εγγε γραμμένων σε πίνακες διοριστέων για θέσεις στη Μέση Εκπαίδευση, οι οποίοι υπηρετούσαν κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 1999 σε Δημόσια Σχολεία Μέσης ή Δημοτικής Εκπαίδευσης της Κύπρου, ύστερα από διορισμό τους με σύμβαση διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών.

(2) Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν, κατά τις σχολικές χρονιές 2000—2001 ή 2001—2002, τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 28Γ του βασικού νόμου παι δαγωγικά μαθήματα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ανεξάρτητα αν υπηρετούν, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στην εκπαιδευτική υπηρεσία, κατά την πιο πάνω σχολική χρονιά.

(3) Για τους αναφερόμενους στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου εκπαι δευτικούς θα ισχύσουν, κατ' αναλογία, για το διορισμό τους με βάση τις δια τάξεις του άρθρου 28Γ του βασικού νόμου, οι υπόλοιπες διατάξεις του εδα φίου (2) του άρθρου αυτού.

Σημείωση
2 του Ν. 31(I)/00Παράταση της περιόδου αναστολής της εφαρμογής του άρθρου 36 του βασικού νόμου

Η περίοδος αναστολής της εφαρμογής του άρθρου 36 του βασικού νόμου (που προνοείται στο άρθρο 2 του Νόμου 81(Ι) του 1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 8(Ι) του 1994, το άρθρο 3 του Νόμου 26(Ι) του 1995, το άρθρο 6 του Νόμου 43(Ι) του 1996 και το άρθρο 5 του Νόμου 12(Ι) του 1999), παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των Κανονισμών που διέπουν την ετοιμασία και υποβολή των υπηρεσιακών εκθέσεων ή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2000, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι προγενέστερη.

Σημείωση
5 του Ν. 48(I)/00Μεταβατική διάταξη

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 32 του βασικού νόμου, για διορισμό προσώπων με σύμβαση που θα υπηρετήσουν κατά τη σχολική χρονιά 2000—2001 προηγούνται όσοι από τους υποψηφίους, οι οποίοι έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο πίνακα διοριστέων, κατέχουν το πιστοποιητικό από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 28Γ ή όσοι αναφέρονται στο εδάφιο (1) της μεταβατικής διάταξης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 5) Νόμου του 1999.

Σημείωση
4 του Ν. 83(I)/2000Μεταβατική διάταξη

(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 28Γ, υποψήφιοι στους οποίους θα προσφερθεί διορισμός από την 1η Σεπτεμβρίου 2000 και δε διορισθούν επειδή δεν έχουν προσκομίσει στην Επιτροπή το προβλεπόμενο στην παρ. (β) του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού πιστοποιητικό, δε διαγράφονται από τον οικείο πίνακα διοριστέων.

(2) Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου υποψήφιοι θα κληθούν, αμέσως μετά την απόφαση για μη διορισμό τους, να παρακολουθήσουν, κατά τη σχολική χρονιά 2000—2001, το προβλεπόμενο στο εδάφιο (3) του άρθρου 28Γ πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης.

Σημείωση
2 του Ν. 21(I)/01Παράταση της περιόδου αναστολής της εφαρμογής του άρθρου 36 του βασικού νόμου

Η περίοδος αναστολής της εφαρμογής του άρθρου 36 του βασικού νόμου (που προνοείται στο άρθρο 2 του Νόμου 81(Ι) του 1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 8(Ι) του 1994, το άρθρο 3 του Νόμου 26(Ι) του 1995, το άρθρο 6 του Νόμου 43(Ι) του 1996, το άρθρο 5 του Νόμου 12(Ι) του 1999 και το άρθρο 2 του Νόμου 31(Ι) του 2000), παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των Κανονισμών που διέπουν την ετοιμασία και υποβολή των υπηρεσιακών εκθέσεων ή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι προγενέστερη.

Σημείωση
3 του Ν. 21(I)/01Έναρξη της ισχύος του Ν. 21(I)/01

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 21(I)/01] λογίζεται ως αρξαμένη την 1η Ιανουαρίου 2001.

Σημείωση
2 του Ν. 162(I)/01Ειδική διάταξη

Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, όπου στα σχέδια υπηρεσίας θέσεων προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής απαιτείται υπηρεσία σε θέση, για τους εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς λειτουργούς κατά την ημερομηνία έγκρισης των περί Σχεδίων Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 1998, λογίζεται ως τέτοια υπηρεσία και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία εκτός σχολείου εκτελέστηκε μέχρι την 31η Αυγούστου 2002 με έγκριση της αρμόδιας αρχής ή του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σημείωση
3 του Ν. 162(I)/01Παράταση της περιόδου αναστολής της εφαρμογής του άρθρου 36 του βασικού νόμου

Η περίοδος αναστολής της εφαρμογής του άρθρου 36 του βασικού νόμου (που προνοείται στο άρθρο 2 του Νόμου 81(Ι) του 1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 8(Ι) του 1994, το άρθρο 3 του Νόμου 26(Ι) του 1995, το άρθρο 6 του Νόμου 43(Ι) του 1996, το άρθρο 5 του Νόμου 12(Ι) του 1999, το άρθρο 2 του Νόμου 31(Ι) του 2000 και το άρθρο 2 του Νόμου 21(Ι) του 2001) παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των Κανονισμών που διέπουν την ετοιμασία και υποβολή των υπηρεσιακών εκθέσεων ή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι προγενέστερη.

Σημείωση
2 του Ν. 163(I)/01Ειδική διάταξη

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτούς, για τους σκοπούς του άρθρου 28Γ του βασικού νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, «ιδιωτικό σχολείο ίδιου τύπου» σημαίνει εγγεγραμμένο ιδιωτικό σχολείο—

(i) Του αυτού ή παρόμοιου προς τους τύπους των δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου περιλαμβανομένης της Αγγλικής Σχολής, αλλά δεν περιλαμβάνει δημόσιο ή ιδιωτικό φροντιστήριο· και

(ii) για το οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταχώρησης στο Βιβλίο Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμου.

Σημείωση
3 του Ν.163(I)/01Έναρξη της ισχύος του Ν. 163(I)/01

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 163(I)/01] τίθεται σε ισχύ την 31η Ιανουαρίου του 2002.

Σημείωση
2 του Ν.17(I)/03Παράταση της περιόδου αναστολής της εφαρμογής του άρθρου 36 του βασικού νόμου

Η περίοδος αναστολής της εφαρμογής του άρθρου 36 του βασικού νόμου [που προνοείται στο άρθρο 2 του Νόμου 81(Ι) του 1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 8(Ι) του 1994, το άρθρο 3 του Νόμου 26(Ι) του 1995, το άρθρο 6 του Νόμου 43(Ι) του 1996, το άρθρο 5 του Νόμου 12(Ι) του 1999, το άρθρο 2 του Νόμου 31(Ι) του 2000, το άρθρο 2 του Νόμου 21(Ι) του 2001 και το άρθρο 3 του Νόμου 162(Ι) του 2001] παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των Κανονισμών που διέπουν την ετοιμασία και υποβολή των υπηρεσιακών εκθέσεων ή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίας αυτές είναι προγενέστερη.

Σημείωση
3 του Ν. 17(I)/03Έναρξη της ισχύος του Ν. 17(I)/03

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 17(I)/03] λογίζεται ως αρξαμένη την 1η Ιανουαρίου 2003.

Σημείωση
6 του Ν. 44(I)/04Σημείωση Συντάκτη

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Τροποποιητικού Νόμου 44(I)/04, το υφιστάμενο άρθρο 60 του Βασικού Νόμου αναριθμείται σε 61 με αποτέλεσμα να υπάρχουν δύο άρθρα με τον αριθμό 61.

Σημείωση
7 του Ν.44(Ι)/04Ειδική διάταξη

Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, για τους εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς λειτουργούς κατά την ημερομηνία έγκρισης των περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού – Θέσεις Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1999, λογίζεται ως υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία με απόσπαση μέχρι την 31η Αυγούστου 1999.

Σημείωση
8 του Ν. 44(I)/04Αναδρομική ισχύς των άρθρων 4 και 7

Το άρθρο 4 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, 2004 και το άρθρο 7 τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, 2002.

Σημείωση
6 του Ν. 80(Ι)/04Έναρξη της ισχύος του Ν. 80(Ι)/04

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 80(Ι)/04] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημείωση
3 του Ν.36(I)/07Έναρξη της ισχύος του Ν.36(I)/07

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.36(I)/07]λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, 1999.

Σημείωση
3 του Ν. 93(I)/10Έναρξη της ισχύος του Ν. 93(Ι)/10

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή o Ν. 93(Ι)/10] τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου του 2011.

Σημείωση
9 του Ν. 127(Ι)/2015Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.:δηλαδή του Ν. 127(Ι)/2015

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.:δηλαδή του Ν. 127(Ι)/2015] αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των τροποποιήσεων του βασικού νόμου που αφορούν τα άρθρα 28Γ, 30Α και των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 36, των οποίων η ισχύς αρχίζει από 1η Σεπτεμβρίου 2018.

Σημείωση
3 του Ν. 185(Ι)/2015Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 185(Ι)/2015 και αναδρομική ισχύς

3.-(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 185(Ι)/2015] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι για σκοπούς αναγνώρισης προϋπηρεσίας ως αντικαταστάτη σε δημόσια σχολεία της Δημοκρατίας, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (α) της επιφύλαξης του εδαφίου (13) του άρθρου 28Β του βασικού νόμου ως αυτές ίσχυαν πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 185(Ι)/2015], κάθε σχολικό έτος αντιστοιχεί σε 12 μήνες συνολικής προϋπηρεσίας.

(2)   Οι διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 185(Ι)/2015] θεωρούνται ως να είχαν τεθεί σε ισχύ από την 31.7.1987 και η οποιαδήποτε παραχώρηση μονάδας που έγινε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 185(Ι)/2015], με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 28Β του βασικού νόμου, θεωρείται ως να έχει παραχωρηθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28Β του βασικού νόμου, ως αυτό έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με  την παράγραφο (α) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 185(Ι)/2015].

Σημείωση
5 του Ν. 48(Ι)/2016Έναρξη της ισχύος του Ν. 48(Ι)/2016

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 48(Ι)/2016] τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2016.

Σημείωση
4 του Ν. 68(I)/2018Έναρξη της ισχύος του Ν. 68(Ι)/2018

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 9 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας  (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 127(Ι)/2015], ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 68(Ι)/2018] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
12 του Ν. 54(Ι)/2019Έναρξη της ισχύος του άρθρου 6 του Ν. 54(Ι)/2019

Η τροποποίηση που προβλέπεται στις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 6 [Σ.Σ.: δηλαδή του άρθρου 28ΒΒ, εδάφιο (3)(δ) και πρώτης επιφίλαξης του βασικού Νόμου] του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 54(Ι)/2019], λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ αναδρομικά από την 31η Αυγούστου 2018.