Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Ταμείου Προνοίας των Κυβερνητικών Υπαλλήλων (Διάλυσις) Νόμος του 1969 και ο περί Ταμείου Προνοίας των Κυβερνητικών Υπαλλήλων (Διάλυσις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1969 θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Ταμείου Προνοίας των Κυβερνητικών Υπαλλήλων (Διάλυσις) Νόμοι του 1969.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια:

"καταθέτης" σημαίνει Κυβερνητικόν υπάλληλον όστις καταθέτει εις το Ταμείον και περιλαμβάνει Κυβερνητικόν υπάλληλον όστις υπήρξε καταθέτης εις το Ταμείον αλλ' επί τω διορισμώ του εις συντάξιμον θέσιν ήσκησε την εκλογήν (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 18 του Νόμου.

"Νόμος" σημαίνει τον περί Ταμείου Προνοίας των Κυβερνητικών Υπαλλήλων Νόμον και περιλαμβάνει τους δυνάμει του άρθρου 21 του Νόμου εκδοθέντος Κανονισμούς.

"Ταμείον" σημαίνει το υπό του Νόμου ιδρυθέν Ταμείον Προνοίας.

Διάλυσις Ταμείου

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το Ταμείον διαλύεται από της 1ης Ιανουαρίου 1969, και

(α)παν ποσόν ευρισκόμενον εις πίστιν οιουδήποτε καταθέτου και συνιστών τας καταθέσεις αυτού επιστρέφεται εις τον καταθέτην·

(β)παν ποσόν ευρισκόμενον εις πίστιν των καταθετών και συνιστών τας καταθέσεις της Κυβερνήσεως (bonuses) επιστρέφεται εις το Πάγιον Ταμείον της Δημοκρατίας·

(γ) παν άλλο ποσόν παραμένον εις το Ταμείον μετά τας εις τας παραγράφους (α) και (β) του παρόντος εδαφίου αναφερομένας πληρωμάς περιέρχεται εις το Πάγιον Ταμείον της Δημοκρατίας·

(δ)παν ποσόν εις πίστιν του Ταμείου μεταφέρεται εις πίστιν του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας. 2 του Ν.87/69.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 8 του Νόμου, τόκος μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1968 επί τη βάσει του επιτοκίου του καθορισθέντος διά το έτος 1967 θα πιστωθή επί του ολικού ποσού εκατέρας των καταθέσεων του ευρισκομένου εις πίστιν εκάστου καταθέτου κατά την πρώτην ημέραν του έτους 1968 και θα αποτελέση μέρος αυτής.

(3) Παν ποσόν επιστραφέν δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) δεν υπόκειται εις φόρον εισοδήματος.

Εκλογαί

4.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 18 του Νόμου, πας καταθέτης όστις ήσκησε την εκλογήν (β) τη αναφερομένην εις το εδάφιον (1) του ρηθέντος άρθρου δύναται, δι' εγγράφου επιδιδομένου εις τον Γενικόν Λογιστήν εντός δύο μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου, να ανακαλέση την εκλογήν αυτού και να ασκήση την εκλογήν (α) την αναφερομένην εις το εδάφιον (1) του ρηθέντος άρθρου. Εκλογαί.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (3) του Κανονισμού 3 ως ούτος εκτίθεται εις τον Κανονισμόν 2(β) των περί Ταμείου Προνοίας Κυβερνητικών Υπαλλήλων (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 1967, πας καταθέτης όστις ήσκησε την εκλογήν την αναφερομένην εις την παράγραφον (2) του ρηθέντος Κανονισμού και όστις επιθυμεί να διατηρήση εν ισχύϊ την ρηθείσαν εκλογήν οφείλει να ειδοποιήση επί τούτω τον Γενικόν Λογιστήν δι' εγγράφου επιδιδομένου εις αυτόν εντός τριών μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου και εν τοιαύτη περιπτώσει η σύνταξις αυτού θα υπολογίζηται επί τη βάσει ενός εξακοσιοστού εξηκοστού των συνταξίμων απολαβών του δι' έκαστον συμπεπληρωμένον μήνα της συνταξίμου υπηρεσίας του. Επίσημος

Η Δημοκρατία υπεύθυνος διά τα ωφελήματα του Ταμείου δι' ωρισμένους καταθέτας

5. Παν ποσόν ευρισκόμενον κατά την ημερομηνίαν διαλύσεως του Ταμείου εις πίστιν οιουδήποτε καταθέτου όστις ήσκησε την εκλογήν (β) την αναφερομένην εις το εδάφιον (1) του άρθρου 18 του Νόμου και όστις δεν ήθελεν ανακαλέση την τοιαύτην εκλογήν δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου θα αποτελή ευθύνην της Δημοκρατίας και θα καταβληθή, ομού μετά ετησίου τόκου προς τέσσαρα επί τοις εκατόν, εις τον καταθέτην επί τη αποχωρήσει του εκ της δημοσίας υπηρεσίας υφ' οιασδήποτε περιστάσεις ή, εν περιπτώσει θανάτου αυτού προ της αποχωρήσεως του, εις τον νόμιμον προσωπικόν αυτού αντιπρόσωπον. Η Δημοκρατία υπεύθυνος διά τα ωφελήματα του Ταμείου δι' ωρισμένους καταθέτας.

Κατάργησις

6. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου ο περί Ταμείου Προνοίας των Κυβερνητικών Υπαλλήλων Νόμος καταργείται από της 1ης Ιανουαρίου 1969.

Σημείωση
3 του Ν.87/69Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου

3 του Ν.87/69. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της 16ης Μαίου 1969. Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου.