ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο Περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμος του 1980 (24/1980)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ